Regulamin Strony

Regulamin Serwisu internetowego GC METAL Sp. z o.o.

§1

 1. Właścicielem i Administratorem strony internetowej gcmetal.pl jest GC METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [GC METAL Sp. z o.o.] z siedzibą w Poznaniu (61-806), przy ul. Św. Marcin 29/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60.
 1. Słowniczek pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
 • Serwis – serwis internetowy www.gcmetal.pl
 • Właściciel Serwisu – GC Metal Sp. z o.o.
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową gcmetal.pl
 • Dane osobowe – informacje umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane konta bankowego
 • Regulamin – Niniejszy regulamin Serwisu internetowego
 • Pliki cookies – pliki są informacjami zapisywanymi tymczasowo na żądanie serwera lub skryptu po stronie przeglądarki użytkownika. Zapis uzależniony jest od ustawień przeglądarki użytkownika
 •  Administrator serwisu – GC METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [GC METAL Sp. z o.o.] z siedzibą w Poznaniu (61-806), przy ul. Św. Marcin 29/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60.
 • Treści (content) – wszelkiego rodzaju utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) np. tekst, zdjęcia, grafiki.

 

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Operatorem strony gcmetal.pl jest właściciel.
 1. Niniejszy Regulamin określa:
 • zasady korzystania ze strony internetowej GC METAL Sp. z o.o. przez użytkowników sieci Internetowej,
 • zakres i zasady świadczenia usług GC Metal Sp. z.o.o.
 • zasady administrowania treścią serwisu internetowego GC METAL Sp. z o.o.
 • zasady związane z polityką cookies
 • regulacje związane z ochroną własności intelektualnej i prawami autorskimi Administratora serwisu
 • odpowiedzialność za naruszenie praw przez korzystających z serwisu
 • odpowiedzialność za działanie serwisu internetowego
 • reklamacje dotyczące działania serwisu internetowego
 1. Serwis internetowy ma na celu:
 • ułatwienie procedury uzyskania informacji o usługach i produktach świadczonych przez GC METAL Sp. z o.o.
 • przybliżenie użytkownikom profilu działalności GC METAL Sp. z o.o.
 • umożliwienie dokonania zamówień artykułów oferowanych przez GC METAL Sp. z o.o.
 1. Celem serwisu jest umożliwienie użytkownikom zapoznania się z aktualnym zakresem produktów i usług oferowanych przez GC METAL Sp. z o.o. przy czym usługi świadczone przez GC METAL Sp. z o.o. realizowane są w oparciu o odrębne zamówienie skierowane bezpośrednio wobec Administratora serwisu.

 

§3

Uwarunkowania prawne

 

 1. Korzystanie z serwisu internetowego www.gcmetal.pl i dostęp do umieszczonych na niniejszym serwisie treści jest uwarunkowany zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowaniem.
 1. Uruchomienie serwisu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu gcmetal.pl lub innej strony niniejszego serwisu oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie zasad wyrażonych w niniejszym Regulaminie. Okoliczność wejścia i korzystania z serwisu internetowego w charakterze użytkownika oznacza pełną akceptację, bez zastrzeżeń, postanowień zawartych w Regulaminie, który jest umieszczony na stronie serwisu.
 1. Użytkownik oświadcza, że korzystanie z niniejszego serwisu odbywa się w sposób swobodny, świadomy i na wyłączną odpowiedzialność użytkownika, przy czym przed korzystaniem z niniejszego serwisu, zobowiązuje się do każdorazowego zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu dostępnego na stronie gcmetal.pl
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak znajomości Regulaminu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.
 1. Zabronione jest naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu a w szczególności podejmowanie czynności, które byłyby sprzeczne z obowiązującym prawem polskim i Unii Europejskiej
 1. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub działań sprzecznych z prawem polskim i Unii Europejskiej Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej szkody oraz do działań mających na celu zaprzestanie naruszeń

 

§4

Odpowiedzialność za treść informacji umieszczanych w Serwisie

 1. Informacje handlowe, dane techniczne i ceny znajdujące się w niniejszym Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Administrator zastrzega sobie prawo do ich zmiany, aktualizacji, uzupełniania, skracania, anulowania, poprawiania.
 2. Treść, z którą użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez stronę Serwisu, jest skierowana do osób i/lub przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem informacji na temat produktów i usług oferowanych przez GC METAL Sp. z o.o. Prośba o kosztorys zostanie zrealizowana w oparciu o odrębne zapytanie skierowane do GC METAL Sp. z o.o., co nie będzie pociągało za sobą stosunku umownego. Oznacza to, że kosztorys zostanie wystawiony na zasadzie czysto informacyjnej, a strony nie będą miały żadnych zobowiązań z samego tytułu jego wystawienia lub przyjęcia i w żadnym przypadku nie będzie on uważany za kontrakt wstępny lub obietnicę sprzedaży, ani też nie będzie wszczynana procedura kontraktacji drogą elektroniczną.
 1. Administrator nie odpowiada za straty i szkody jakiejkolwiek natury, mogące wyniknąć z wykorzystania informacji, treści, oprogramowania, materiałów lub produktów umieszczonych na niniejszej stronie internetowej, w szczególności Administrator nie udziela gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność strony, a także jej stałą dostępność.
 1. Wszelkie wiążące informacje i zlecenia udzielane są wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.
 1. Użytkownik bierze pod uwagę, jest świadom i akceptuje, poprzez sam fakt odwiedzenia Serwisu, że umieszczone w niej dane i informacje mogą zawierać błędy, niedokładności i nie być zaktualizowane. W tym znaczeniu Użytkownik nie powinien wykorzystywać wspomnianych danych i informacji do podejmowania decyzji, które mogą mieć dla niego samego lub dla osób trzecich konsekwencje ekonomiczne lub innej natury, nie sprawdziwszy ich uprzednio według własnych kryteriów i na własną odpowiedzialność, co do pożądanych efektów.
 1. Administrator nie odpowiada za umieszczone w Serwisie linki do adresów stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść Administrator nie ma żadnego wpływu. W przypadku gdyby użytkownik korzystając z ww. linków trafił na strony o treści zdaniem użytkownika wątpliwej Administrator prosi o informację o tego typu zdarzeniu, celem usunięcia danego linku.
 1. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby wyniknąć z braku (całkowitego lub częściowego) prawdziwości, aktualizacji i/lub ścisłości danych lub informacji jakiejkolwiek natury, ani też z tytułu treści, danych lub informacji, które są dostarczane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich.
 1. Administrator Serwisu ma prawo zmieniać zakres usług i modyfikować treści zawarte w niniejszym Serwisie bez konieczności informowania o tym Użytkowników, w tym w szczególności ma prawo do podmiany plików dostępnych do pobrania dla Użytkowników, częściowej lub całkowitej zmiany publikowanych treści np. tekstów, zdjęć.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy lub braki w zakresie bezpieczeństwa, które mogą zaistnieć w wyniku użytkowania przez odwiedzającego przeglądarki w wersji niezaktualizowanej lub niepewnej, jak również przez uaktywnienie urządzeń konserwujących klucze lub kody identyfikacyjne użytkownika w przeglądarce, czy też za straty, błędy lub nieścisłości, które mogą wyniknąć ze złego funkcjonowania przeglądarki.
 2. Administrator nie gwarantuje nieobecności wirusów czy innych elementów wprowadzonych przez obce osoby trzecie i w związku z tym w żadnym razie nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty i szkody jakiejkolwiek natury, które mogą wyniknąć z obecności wirusów lub innych elementów mogących powodować zakłócenia w systemach lub plikach użytkowników.

 

§5

Odpowiedzialność za działanie Serwisu/

odpowiedzialność za niezgodne z Regulaminem działanie Użytkownika

 

 1. Administrator Serwisu nie gwarantuje ciągłości działania serwisu, którego przerwy w dostępności mogą być wywołane przez czynniki zewnętrzne, za które Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora Serwisu za przerwy działania serwisu spowodowane czynnikami zewnętrznymi i za przerwy spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 1. Wyłączona jest odpowiedzialność odszkodowawcza Administratora Serwisu za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane choćby pośrednio, działaniem, brakiem działania lub błędnym działaniem Serwisu.
 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za szkody wywołane działaniem użytkownika, które jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem, prawem polskim lub Unii Europejskiej, a także za szkody wywołane nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu.

 

§6

Zasady korzystania z serwisu

 

 1. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 1. Dla korzystania z serwisu nie jest wymaganie spełnianie innych, aniżeli akceptacja Regulaminu, Warunków.
 1. Opuszczenie Serwisu przez użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie.
 1. Wyświetlanie treści umieszczonych na Serwisie może być różne w zależności od typu i ustawień przeglądarek Użytkownika.
 1. Podczas cyfrowego przetwarzania danych istnieje ryzyko wystąpienia błędów.

 

§7

Prawa Autorskie i ochrona własności intelektualnej

 

 1. Wyłącznym podmiotem uprawnionym na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 1994 nr 24 poz 83 ze zmianami) do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym jest GC METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8.
 1. Ochrona o której mowa w ust. 1 dotyczy wszelkich całości Serwisu w tym wszelkich treści na nim zamieszczonych.
 1. Żaden element Serwisu nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki pamięci lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Administratora Serwisu, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 1. Dozwolone jest ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na Serwisie do użytku prywatnego, niekomercyjnego, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 1. Naruszenie niniejszych postanowień, w tym licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkować będzie odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego, kodeksu karnego lub przepisach prawa prasowego.
 1. Dostęp do informacji i zawartości niniejszej strony internetowej nie pociąga za sobą żadnego zrzeczenia się, przekazania, licencji ani cesji całkowitej czy częściowej jakiegokolwiek prawa wynikającego z własności intelektualnej lub przemysłowej.

 

§8

Polityka plików cookies

 

 1. Administrator serwisu zastrzega, że w ramach funkcjonowania Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, które umożliwiają zapisywanie krótkich informacji na urządzeniu Użytkownika, dając przy tym możliwość jego identyfikacji, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2004r. poz 1182 ze zmianami).
 1. W przypadku wejścia nowego użytkownika na stronę gcmetal.pl w dole ekranu pojawi się komunikat z informacją o możliwości akceptacji zasad dotyczących zapisu i przetwarzania plików cookies. Szczegóły dotyczące plików cookies dostępne są w stopce serwisu pod klawiszem „Czytaj więcej”.
 1. Wyrażając zgodę na wykorzystywanie przez stronę www.gcmetal.pl plików cookies, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie i ich zapis na urządzeniu Użytkownika. W przypadku gdy użytkownik nie wyraża zgody na używanie przez GC METAL Sp. z o.o plików cookie lub chce je usunąć, powinien zmienić  w tym zakresie ustawienia swojej przeglądarki.
 1. Wykorzystanie przez stronę internetową www.gcmetal.pl własnych plików cookie (first-party cookies) i plików cookie stron trzecich (third-party cookies) ma na celu jedynie polepszenie wygody korzystania ze strony.
 1. Zablokowanie używanych przez stronę www.gcmetal.pl plików cookie lub ich usunięcie może wpłynąć na zmianę funkcjonalności strony internetowej, a niektóre z ustawień mogą nie działać prawidłowo.

 

§9

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 

 1. Każdy użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, poinformować Administratora o jego wadliwym funkcjonowaniu, lub też zasugerować możliwości jego poprawienia kierując wiadomość email na adres: biuro@www.gcmetal.pl
 1. Zgłoszenia reklamacyjne nie zawierające danych w postaci: imię i nazwisko, dane kontaktowe ( nr telefonu, adres e-mail) oraz opisu kwestii podlegającej zgłoszeniu reklamacyjnego – nie będą rozpatrywane.
 1. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty zarejestrowania zgłoszenia na skrzynce mailowej Administratora Serwisu.

 

§10

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie w stopce Serwisu pod klawiszem „Czytaj więcej”.
 1. Zmiany Regulaminu mogą nastąpić w dowolnym momencie i zakresie, bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika, przy czym zmiany obowiązywać będą od chwili ich umieszczenia w Serwisie
 1. Wszelkie spory Administratora z Użytkownikiem, mające związek z tytułu świadczonych przez Administratora usług związanych z Serwisem będą rozstrzygane polubownie.
 1. W braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.