Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży

GC METAL Sp. z o.o.

aktualizacja z dnia 29.12.2023 roku

§1 Definicje

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej także „Warunkami” lub „OWU” przyjmują dla użytych pojęć, następujące znaczenie określone w definicjach zamieszczonych w niniejszym paragrafie:

1. GC METAL sp. z o.o. – GC METAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy Bukowskiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60, wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł;

2. Kupujący –  osoba  fizyczna  prowadząca  działalność  gospodarczą (w rozumieniu artykułu 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku, Dz. U. 2018.650 z późn. zm.), z wyłączeniem osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność́ gospodarczą, zawierających Umowę̨ bezpośrednio związaną z ich działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności ), dokonująca zakupu bezpośrednio od GC METAL sp. z o.o., posiadająca siedzibę na terytorium Europy. Kupujący zawierając Umowę̨ z GC METAL sp. z o.o., potwierdza, że prowadzi działalność́ gospodarczą, a zawierana przez niego Umowa ma dla niego charakter zawodowy; osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca Umowę z GC METAL sp. z o.o.;

3. OWU – Ogólne Warunki Umów Sprzedaży;

4. Strony – GC METAL z o.o. i Kupujący;

5. Towar – wyroby i produkty oferowane do sprzedaży/dostawy przez GC METAL sp. z o.o.;

6. Usługi – usługi odpłatnie świadczone przez GC METAL sp. z o.o., w tym usługi projektowe, z wyłączeniem usług gwarancyjnych;

7. Umowa – umowa dostawy, umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o odpłatne świadczenie usług oraz każda inna umowa na podstawie, której GC METAL sp. z o.o. świadczy odpłatnie Usługi lub wydaje i przenosi prawo własności Towarów na rzecz Kupującego;

8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia Umowy z GC METAL sp. z o.o.;

9. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

10. Administrator danych osobowych GC METAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy Bukowskiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60, wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł;

11. Kompetentny montażysta – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje wynikające z wiedzy i praktycznego doświadczenia w wykonywaniu prac związanych z montażem wyrobów budowlanych;

12. Opiekun klienta – pracownik działu sprzedaży, osoba, która sporządzała ofertę dla Kupującego.

 

§2 Zasady ogólne

1.OWU określają̨ zasady zawierania umów sprzedaży Towarów i świadczenia Usług oferowanych przez GC METAL sp. z o.o.

2. Niniejsze OWU nie mają zastosowania do konsumentów i do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność́ gospodarczą, zawierających Umowę̨ bezpośrednio związaną z ich działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. OWU sprzedaży stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży i świadczenia Usług zawieranych przez GC METAL sp. z o.o., chyba że Strony Umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Każde odstępstwo od stosowania OWU lub poszczególnych postanowień OWU wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. OWU uważa się za wiążące, jeżeli zostały doręczone Kupującemu przed zawarciem Umowy lub podane mu do wiadomości w taki sposób, że mógł on z łatwością dowiedzieć́ się̨ o ich treści. W szczególności OWU uznaje się za wiążące, jeżeli przed zawarciem Umowy Kupujący otrzymał od GC METAL sp. z o.o. wiadomość e-mail do której OWU w aktualnej wersji zostały załączone albo otrzymał OWU w formie W przypadku gdy Kupujący jest w stałych stosunkach handlowych z GC METAL sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWU przy pierwszym Zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i sprzedaży Kupującego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

5. Zmiana OWU dokonana w czasie trwania Umowy wiąże Kupującego, jeżeli została mu doręczona, a Kupujący nie wypowiedział Umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zmienionych OWU.

6. GC METAL sp. z o.o. nie wiążą stosowane przez Kupującego ogólne warunki umów, ani też inne regulacje, wzorce umowne i postanowienia niepotwierdzone przez GC METAL z o.o. Samo przesłanie GC METAL z o.o. przez Kupującego ogólnych warunków umowy lub też innych regulacji, wzorców umownych i postanowień́ nie oznacza ich akceptacji przez GC METAL sp. z o.o. Akceptacja przez GC METAL sp. z o.o. ogólnych warunków umowy lub też innych regulacji, wzorców umownych i postanowień́ wymaga dla swej ważności pisemnej zgody GC METAL sp. z o.o.

7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i/lub w niniejszych OWU stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie uregulowania.

8. Za dni w rozumieniu niniejszego OWU uważa się dni od poniedziałku do niedzieli, bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy; za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

 

§3 Zawarcie umowy

1.Cenniki, reklamy, ogłoszenia i inne informacje handlowe GC METAL z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji.

2. Ofertą GC METAL sp. z o.o. jest pismo wysłane pocztą tradycyjną, wiadomością e-mail lub faksem skierowanym przez GC METAL sp. z o.o. do zindywidualizowanego odbiorcy (z podaną nazwą przedsiębiorstwa lub imieniem i nazwiskiem oraz numerem NIP, wpisanego do CRM GC METAL sp. z o.o.) określające ilość Towaru i/lub Usług oferowanych przez GC METAL z o.o., termin realizacji, cenę netto w ramach danej umowy i wyrażające wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. O ile przedstawiona oferta nie przewiduje innego terminu. Przedstawiona przez GC METAL sp. z o.o. oferta będzie wiążąca dla GC METAL sp. z o.o. przez okres 3 dni.

3. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWU, do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez GC METAL sp. z o.o. Zamówienia, przed upływem okresu obowiązywania oferty. Oferta wygasa w razie niezłożenia Zamówienia w powyższym terminie.

4. Przyjęcie oferty GC METAL sp. z o.o. dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści przez Kupującego poczytuje się za nową ofertę. W takim przypadku umowa pomiędzy Stronami jest zawarta, jeżeli GC METAL sp. z o.o. w terminie 10 dni roboczych potwierdzi pismem wysłanym pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie nowej oferty. W przeciwnym wypadku, złożona przez Kupującego oferta traci moc z chwilą poinformowania przez GC METAL sp. z o.o. Kupującego o odrzuceniu oferty lub z upływem 10-cio dniowego terminu.

5. W sytuacji złożenia przez Kupującego Zamówienia z pominięciem trybu ofertowego do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami dochodzi, jeżeli w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania przez GC METAL sp. z o., GC METAL sp. z o.o. potwierdzi pismem wysłanym pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie złożonego Zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w sposób określony w niniejszym punkcie przez GC METAL sp. z o.o. oznacza, iż GC METAL sp. z o.o. nie jest związana złożonym Zamówieniem.

6. Kupujący składa Zamówienie w siedzibie GC METAL sp. z o.o.; pismem wysłanym pocztą tradycyjną na adres GC METAL sp. z o.o. Bukowska 14, 62-081 Wysogotowo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@gcmetal.pl, obejmujące:

a) nazwę (firmę) Kupującego, dokładny adres siedziby, nr KRS, nr NIP i REGON

b) nazwę i oznaczenie towaru używane przez GC METAL z o.o.

c) ilość Towaru

d) proponowany termin dostawy

e) miejsce (dokładny adres) dostawy

7. GC METAL sp. z o.o. ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w Zamówieniach Kupującego, niezależnie od trybu zawarcia Umowy, w szczególności poprawek omyłek dotyczących określenia rodzaju, typu Towaru. GC METAL sp. z o.o. zawiadamia Kupującego o dokonanej  korekcie w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy. Brak  odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację Zamówienia skorygowanego przez GC METAL sp. z o.o.

8. W przypadku złożenia Zamówienia na rodzaj Towaru, który został wycofany z produkcji, GC METAL sp. z o.o. ma prawo zmienić zamawiany rodzaj Towaru na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając Kupującego o zakresie zmiany i innym kodzie oznaczenia produktu. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę̨ zamawianego rodzaju Towaru na rodzaj Towaru wskazany przez GC METAL sp. z o.o. W razie braku zgody Kupującego na zmianę rodzaju Towaru, GC METAL sp. z o.o. odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji.

9. Niezależnie od regulacji przewidzianych w niniejszym OWU, GC METAL sp. z o. dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania Zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podania przyczyny.

10. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części Zamówienia po zawarciu Umowy jak również wprowadzenie zmian w Zamówieniu, nie będą uwzględniane, chyba, że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty GC METAL sp. z o.o. lub w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, bądź jeżeli GC METAL sp. z o.o. pisemnie wyrazi zgodę na zmianę Zamówienia.

11. Kupujący ponosi wobec GC METAL z o.o. odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek naruszenia zobowiązania pieniężnego jak również rezygnacji z całości lub części Zamówienia po zawarciu Umowy.

12. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części Zamówienia oznacza wyrażenie przez niego zgody na zapłatę odstępnego w kwocie stanowiącej równowartość 30 % wartości Zamówienia, z którego Kupujący rezygnuje, chyba, że zawarta Umowa stanowi inaczej.

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 Kupujący akceptuje i uznaje wierzytelność GC METAL sp. z o. o, upoważnia GC METAL sp. z o.o. potrącenia kwoty, o której mowa w ust. 12 z wpłaconych na poczet wykonania Umowy W przypadku gdy Kupujący rezygnuje z części Zamówienia, jest on zobowiązany do uzupełnienia kwoty potrąconej z wpłaconej zaliczki, pod rygorem nieprzystąpienia przez GC METAL sp. z o.o. do wykonania zobowiązania.

14. W przypadku gdy Kupujący nie dokonał żadnych wpłat możliwych do potrącenia z wierzytelnością, o której mowa w 12, GC METAL sp. z o. o przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z prawem żądania zapłaty kwoty odstępnego, o której mowa w ust. 12.

15. O ile Strony pisemnie nie uzgodnią inaczej, brak dokumentacji dotyczącej dostarczonych Towarów (w tym in. dokumentów WZ, certyfikatów, kart gwarancyjnych itp.) nie stanowi nienależytego wykonania umowy i uprawnia GC METAL sp. z o.o. do otrzymania umówionego wynagrodzenia.

 

§4 Ceny i warunki płatności

1.Ceny określone w ofertach GC METAL z o.o. są wiążące przez okres 3 dni, chyba że oferta złożona Kupującemu przewiduje inny okres związania ofertą.

2. GC METAL sp. z o.o. w ofertach przedstawia całkowitą cenę netto, oraz cenę netto uwzględniającą wartość przyznanych Kupującemu bonifikat, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

3. Do cen wskazanych w ofercie doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

4. O ile umowa nie stanowi inaczej, GC METAL sp. z o. udziela następujących bonifikat:

a) bonifikata na wartość Zamówienia – udzielana jest w kwocie 30 % wartości Zamówienia;

b) bonifikata na realizację usług projektowych – udzielana w kwocie 1.000,00 zł od każdorazowego Zamówienia.

5. GC METAL z o.o. zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania rabatów i upustów na sprzedawane Towary i Usługi.

6. GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do poprawek znaczących błędów wyliczeniowych. GC METAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody po stronie Kupującego.

7. Zapłata przez Kupującego za otrzymany Towar lub wykonane Usługi nastąpi niezwłocznie po wystawieniu na jego rzecz faktury lub według pisemnie indywidualnie ustalonych warunków płatności.

8. W przypadku udzielenia Kupującemu odroczonego terminu płatności, będzie on liczony począwszy od daty wystawienia na rzecz Kupującego dokumentu faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.

9. Omyłki pisarskie, niezgodności danych lub błędy w wystawieniu na rzecz Kupującego faktury lub braki dokumentacji dotyczącej dostarczonego Towaru nie stanowią podstawy do wstrzymania zapłaty umówionej ceny sprzedaży. Powyższe uchybienia pozostają bez wpływu na wymagalność zapłaty ceny sprzedaży, której termin przypada zgodnie z terminem wskazanym na fakturze VAT, z ustaleniami Stron lub w ich braku, najpóźniej z chwilą dostawy towaru Kupującemu.

10. O ile nie umówiono się inaczej wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy GC METAL sp. z o.o. wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty lub gotówką za pokwitowaniem, przy odbiorze towaru we wskazanym oddziale GC METAL sp. z o.o.

11. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego GC METAL sp. z o.o. lub wpłatę pełnej należności gotówką.

12. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości minimum 30% ceny zamawianego Towaru (uwzględniającej bonifikaty) w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, nie później jednak niż przed datą dostawy Towaru.

13. W przypadku braku dokonania przedpłaty w terminie 2 dni, GC METAL z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian warunków oferty w zakresie terminu produkcji i dostawy.

14. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do jej dokonania w wysokości określonej w ofercie w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Towaru. Pozostała część ceny za Towar musi zostać zapłacona przed wysyłką Towaru do Kupującego, chyba że na fakturze będzie wskazany inny termin.

15. W przypadku gdy Kupujący dokona przedpłaty w kwocie niższej niż 30 % wartości Zamówienia będzie ona stanowić opłatę rezerwacyjną.

16. Opłata rezerwacyjna zaliczona zostanie na poczet Zamówienia, o ile Kupujący w terminie 30 dni od dokonania opłaty rezerwacyjnej, wpłaci na poczet przedpłaty do Zamówienia dodatkową kwotę, stanowiącą łącznie z opłatą rezerwacyjną co najmniej wartość przedpłaty, o której mowa w 12 (30 % Zamówienia – o ile oferta nie stanowi inaczej) lub uiści pełną cenę wynikającą z Zamówienia. W braku uiszczenia należności w terminie opłata rezerwacyjna przepada na rzecz GC METAL sp. z o.o., a Zamówienie zostaje anulowane.

17. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz GC METAL z o.o. W przypadku braku terminowej wpłaty Kupujący zobowiązany, będzie do:

a) zwrotu na rzecz GC METAL z o.o. kwoty wynikającej z udzielonych przy zawarciu umów bonifikat.

b) zapłaty odsetek, o których mowa w ust. 19 rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2013.403 z późn. zm.);

c) zwrot kosztów windykacji, w tym kosztów kancelarii prawnej, kosztów ubezpieczenia należności i kancelarii windykacyjnych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów wpisu sądowego (opłaty sądowej);

d) usunięcia wszelkiej szkody powstałej na skutek nieregulowania lub nieterminowego uregulowania płatności

18. Zapłata zwrotu bonifikat nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty zawierającego skorygowaną fakturę Wezwanie do zapłaty niepodjęte przez Kupującego w terminie Strony uznają za skutecznie doręczone

19. Niezależnie od roszczenia o zapłatę zwrotu bonifikaty, GC METAL z o.o ma prawo naliczyć za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki w wysokości odsetek maksymalnych.

20. GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy i wydania Towaru w razie niedokonania wymaganej przedpłaty.

21. O ile Strony Umowy nie postanowią inaczej, GC METAL z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do czasu uregulowania całkowitej ceny Towaru.

22. GC METAL sp. z o.o. ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych Zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości   w   płatności   wymagalnych   W takim przypadku Kupujący pozbawiony jest prawa dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności wszelkich roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw.

23. Jeżeli po wydaniu Towaru Kupujący stał się̨ niewypłacalny, GC METAL z o.o. może żądać́ spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony na fakturze termin płatności.

24. W przypadku opóźnień w płatnościach, GC METAL sp. z o.o. ma prawo skierować pisemne żądanie zwrotu odebranych, a niezapłaconych Towarów. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Towary w miejsce wskazane przez GC METAL      z o.o. w trybie natychmiastowym, nie później jednak niż w następnym dniu od dnia otrzymania żądania zwrotu Towarów.

25. W przypadku niezwrócenia nieopłaconego Towaru GC METAL sp. z o.o., Kupujący zobowiązuje się pozostawić Towary do dyspozycji GC METAL z o.o., umożliwiając GC METAL sp. z o.o. ich odebranie. Wszelkie koszty związane z odbiorem towaru od Kupującego ponosi Kupujący.

26. Wykorzystanie przez Kupującego nieopłaconego Towaru w sposób, który uniemożliwia jego zwrot bez utraty jego wartości, tożsame jest z odbiorem części dostawy bez zastrzeżeń i uznaniem długu wobec GC METAL sp. z o.o. z tytułu zapłaty za zrealizowaną dostawę.

27. Kupujący upoważnia GC METAL sp. z o.o. do wystawiania faktur bez podpisu osoby upoważnionej do ich wystawiania w imieniu GC METAL z o.o. i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego. Kupujący wyraża także zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 

§5 Termin realizacji

1.Jeżeli Towary zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach GC METAL z o.o., wówczas orientacyjny termin dostawy wynosi do 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez GC METAL sp. z o.o. przedpłaty, zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz paragrafem4 OWU. GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy.

2. W przypadku zamówień dotyczących Towarów wymagających indywidualnego przygotowania pod Zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie od dnia otrzymania przez GC METAL sp. z o.o. przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz paragrafem 4 OWU.

3. Terminy realizacji Zamówień, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie rozpoczynają swojego biegu w przypadku dokonania opłaty.

4. GC METAL sp. z o.o. zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Towaru. W żadnym jednak wypadku GC METAL sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Towaru spowodowanych przyczynami niezależnymi od GC METAL sp. z o.o. oraz GC METAL sp. z o.o. nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towaru.

5. Za niezależne od GC METAL z o.o. przyczyny uznać należy w szczególności przyczyny wynikające z nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców GC METAL sp. z o.o.

6. Gdy Kupujący nie dokona odbioru Towaru w terminie oznaczonym w Zamówieniu albo nie dokona umówionej przez strony zapłaty, GC METAL sp. z o.o. ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania Towaru za okres opóźnienia w odbiorze według stawki 1 % wartości nieodebranego towaru brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W takim przypadku wydanie Towarów Kupującemu nastąpi wyłącznie pod warunkiem przyjęcia i uznania przez Kupującego faktury VAT lub noty obciążeniowej wystawionej z tytułu kosztów przechowania.

7. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru niezwłocznie, nie później niż w dniu dostawy, pod względem ilościowym i jakościowym, pod rygorem uznania dostarczonego Towaru za zgodny z Umową. O ile Strony nie postanowią inaczej, w żadnym wypadku badanie jakościowe i ilościowe Towaru przez Kupującego nie może nastąpić przed datą dostawy końcowej lub częściowej, w szczególności nie jest możliwe badanie sposobu realizacji Umowy na etapie Odpowiednie regulacje kodeksu cywilnego są w tym zakresie wyłączone.

8. Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia badania Towaru za pośrednictwem osoby upoważnionej do reprezentowania Kupującego, składania w jego imieniu oświadczeń woli lub legitymującej się pełnomocnictwem do przeprowadzenia czynności badania Towaru. Dokonanie przez Kupującego badania Towaru pod względem ilościowym i jakościowym Towaru przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Kupującego jest skuteczne i powoduje utratę prawa Kupującego do składania zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego przez GC METAL sp. z o.o. Towaru. GC Metal sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane odbiorem Towaru przez Kupującego przez osoby do tego nieupoważnione.

 

§6 Miejsce dostawy, koszt transportu

1.GC METAL z o.o. zobowiązany jest dostarczyć Towar jednorazowo lub partiami zgodnie z terminem uzgodnionym w Umowie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej odbiór zamówionego Towaru następuje z siedziby GC METAL sp. z o.o. położonej przy ul. Bukowskiej 14 w Wysogotowie.

2. O ile Strony nie postanowią inaczej, każda dostawa realizowana jest na koszt Kupującego.

3. Zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Kupującym i na jego koszt, Towar może zostać dostarczony przez GC METAL sp. z o.o. na adres wskazany przez Kupującego. W takim przypadku, jeżeli Kupujący nie wskazał konkretnego przewoźnika, wyboru firmy dokona GC METAL sp. z o.o.

4. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu lub jego przedstawicielowi, a w przypadku zlecenia transportu przedsiębiorstwu transportowemu z chwilą wydania Towaru firmie przewozowej, przy czym w każdym razie nie później, niż z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Kupującego.

5. Kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt usunąć́ i zutylizować́, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, opakowanie lub jego elementy, pozostałe po transporcie towaru.

 

§7 Zastrzeżenie prawa własności

1.GC METAL z o.o. zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań przez Kupującego łącznie z roszczeniami ubocznymi. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Towaru ponosi Kupujący.

2. Zastrzeżenie prawa własności przez GC METAL z o.o. nie wygasa przez to, że Kupujący zamontuje Towary na nieruchomości i/lub budynku należącej do osoby trzeciej lub swojej.

3. Z chwilą zawarcia Umowy, Kupujący przelewa na GC METAL sp. z o.o. wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności.

4. Połączenie lub przyłączenie Towarów, wobec których zastrzeżono prawo własności GC METAL z o.o. z inną rzeczą, nie powoduje wygaśnięcia prawa własności. GC Metal sp. z o.o. nabywa udział we własności rzeczy powstałej z połączenia lub przyłączenia.

5. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń GC METAL sp. z o.o. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

 

§8 Gwarancja

I. Warunki gwarancji

1.GC METAL sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Gwarancją objęte są uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GC METAL sp. z o.o.

2. Gwarancją objęte są tylko Towary zamontowane i eksploatowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy. Inne okresy gwarancji mogą być udzielane w porozumieniu z Opiekunem klienta, na podstawie adnotacji Opiekuna klientka wskazanej w Zamówieniu.

4. Okres gwarancji biegnie od dnia wydania Towaru.

5. GC METAL sp. z o.o. zastrzega, że do ważności gwarancji konieczne jest spełnienie warunków opisanych w § 8 oraz przestrzeganie Zasad opisanych w § 8 pkt II.

6. Gwarancja udzielona jest na zabezpieczenie antykorozyjne pod warunkiem, że wyroby nie są wystawione na działanie temperatury poniżej -15°C i powyżej +50°C oraz montowane będą w temperaturze nie niższej niż -10° C.

7. Gwarancją nie są objęte/gwarancja nie obowiązuje:

a) uszkodzenia powstałe w wyniku normalnego zużycia Towaru;

b) wady Towarów instalowanych w środowisku przekraczającym klasę korozyjności C2 – w rozumieniu zgodnym z tabelą klas korozyjności według normy PN EN ISO 12944-2:2018-02, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego OWU.

c) wady Towarów powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych wywołanych zdarzeniami losowymi (pożar, zalanie, zniszczenia powstałe na skutek działań terrorystycznych i wojennych, itp.);

d) wady Towarów powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego montażu tj. przez osobę, która nie jest Kompetentnym montażystką w rozumieniu OWU;

e) wady Towarów powstałych wskutek niewłaściwego magazynowania (patrz § 8 pkt II Zasady) w szczególności, pod zadaszeniem, bez narażenia na działanie wilgoci, soli i innych warunków atmosferycznych;

f) wady Towarów powstałych wskutek niewłaściwej konserwacji i uszkodzeń mechanicznych;

g) wady Towarów powstałych wskutek niewłaściwego transportu;

h) w przypadku, gdy Kupujący nie uiścił pełnej ceny z tytułu zakupu Towaru i/lub Usługi w terminie wskazanym zgodnie z niniejszymi OWU lub na dokumencie określającym obowiązek zapłaty, w szczególności opóźnia się z płatnością za dostarczony Towar;

i) w przypadku niepodpisania protokołu odbioru w postaci dokumentu WZ, CMR lub równoważnego bez zastrzeżeń;

j) w przypadku niedokonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych udokumentowanych protokołem sporządzenia przeglądu technicznego (dotyczy Towarów na które udzielono gwarancji na okres ponad 12 miesięcy);

k) niedokonania niezwłocznego poinformowania GC METAL z o.o. o istnieniu wady Towaru tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni od jej wykrycia

l) niedokonania niezwłocznego wysłania na adres mailowy GC METAL z o.o. reklamacje@gcmetal.pl, zdjęć wadliwych Towarów tj. w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wykrycia wady;

m) uniemożliwienia GC METAL sp. z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowany/składowany jest reklamowany Towar, w terminie 14 dni do dnia przyjęcia zgłoszenia przez GC METAL sp. z o.o.;

n) niedokonania odbioru i sprawdzenia Towaru w terminie określonym w § 5 ust. 7 OWU;

o) dokonania bez zgody GC METAL z o.o. naprawy lub zmian konstrukcyjnych Towaru;

p) w przypadku wad Towarów, które powstały po wydaniu Towaru Kupującemu, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący lub osoby trzecie;

q) w przypadku niewłaściwego dobrania Towaru do miejsca przeznaczenia i wytycznych ujętych w przepisach prawa;

r) w przypadku użytkowania/montażu Towaru niezgodnie z przeznaczeniem, GC METAL sp. z o.o. nie odpowiada także za skutki zmian konstrukcyjnych;

s) odkształcenia powstałe w wyniku:

– dostawy odkształconych materiałów wsadowych mieszczących się w zakresie powszechnie obowiązujących norm;

– działania tzw. zjawiska ściągania spawu;

– transportu – odkształcenia powstałe podczas przesuwania się Towaru w aucie oraz pionowego przejmowania przeciążeń w wyniku nierówności na drodze;

– działania temperatury w komorze lakierniczej podczas procesu malowania proszkowego.

8. Kupujący nabywa uprawnienia wynikające z gwarancji pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

a) dokonania pełnej zapłaty za Towary i/lub Usługi w terminie wskazanym zgodnie z niniejszymi OWU lub na dokumencie określającym obowiązek zapłaty;

b) podpisania protokołu odbioru w postaci dokumentu WZ, CMR lub równoważnego bez zastrzeżeń;

c) magazynowania Towaru w sposób zgodny z zaleceniami GC METAL z o.o. (patrz § 8 pkt II Zasady) w szczególności, pod zadaszeniem, bez narażenia na działanie wilgoci, soli i innych warunków atmosferycznych;

d) instalacji Towaru w środowisku o maksymalnym parametrze C2 (w rozumieniu zgodnym z Tabelą Klas Korozyjności według normy PN EN ISO 12944-2:2018-02). W przypadku środowiska o wyższych parametrach Strony mogą indywidualne ustalić warunki gwarancji. Koszt badania parametrów środowiska ponosi Kupujący;

e) dokonywania corocznych przeglądów technicznych udokumentowanych protokołem sporządzenia przeglądu technicznego (dotyczy Towarów na które udzielono gwarancji na okres ponad 12 miesięcy);

f) niezwłocznego poinformowania GC METAL z o.o. o istnieniu wady Towaru w terminie nie dłuższym niż 3 dni od jej wykrycia;

g) niezwłocznego wysłania na adres mailowy GC METAL z o.o. reklamacje@gcmetal.pl zdjęć wadliwych Towarów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wykrycia wady;

h) umożliwienia GC METAL sp. z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowany/składowany jest reklamowany Towar, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przez GC METAL sp. z o.o.

9. niedokonania odbioru i sprawdzenia Towaru w terminie określonym Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

a) niedokonania corocznych obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych udokumentowanych protokołem sporządzenia przeglądu gwarancyjnego (dotyczy Towarów na które udzielono gwarancji na okres ponad 12 miesięcy);

b) magazynowania Towaru w sposób sprzeczny z zaleceniami GC METAL sp. z o.o. (patrz 8 pkt II Zasady) w szczególności, bez zadaszenia, z narażeniem na działanie soli lub w zawilgoconym środowisku lub innych warunków atmosferycznych;

c) instalacji Towaru przez osobę niebędącą Kompetentnym montażystą w rozumieniu OWU;

d) instalacji Towaru w środowisku o parametrach wyższych niż C2;

e) braku niezwłocznego poinformowania o wykryciu wady, nie późniejszego niż w terminie 3 dni od jej wykrycia i jednoczesnego nie przesłania na adres mailowy GC METAL z o.o. reklamacje@gcmetal.pl zdjęć wadliwych Towarów;

f) uniemożliwienia GC METAL z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowany/składowany jest reklamowany Towar;

g) niedokonania odbioru i sprawdzenia Towaru w terminie określonym w § 5 ust. 7 OWU;

h) dokonania bez zgody GC METAL z o.o. naprawy lub zmian konstrukcyjnych Towaru;

i) użytkowania/montażu Towaru niezgodnie z przeznaczeniem.

10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

11. Odpowiedzialność odszkodowawcza GC METAL z o.o. z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych Towarów. Ponadto GC METAL sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.

12. W przypadku wystawienia przez GC METAL sp. z o.o. karty gwarancyjnej na Towar, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają̨ postanowienia OWU odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z OWU, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej,
z wyjątkiem punktów 7 lit. p i 10 – 11 niniejszego paragrafu oraz punktów 7-8 w dziale V zatytułowanym Realizacja gwarancji, które obowiązują niezależnie od treści karty gwarancyjnej.

13. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przechodzą na dalszych kupujących (nabywców). Kupującemu nie wolno dokonać przeniesienia wierzytelności (cesji) związanych z gwarancją na inny podmiot.                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

II. Zasady

1.Zasady zabezpieczania Towarów na czas transportu

Transport Towarów w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach GC METAL sp. z o.o.) powinien odbywać się suchymi, krytymi środkami transportu w taki sposób, aby ładunek był zabezpieczony przed przesuwaniem się, uszkodzeniem mechanicznym oraz wpływem warunków atmosferycznych. Jednostki ładunkowe należy umieszczać na środku transportowym ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed wzajemnym przesuwaniem. Spięcie ładunku pasami transportowymi należy wykonać w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementów.

2. Zasady przechowywania Towarów ocynkowanych i lakierowanych proszkowo.

Elementy powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, czystych, wentylowanych, wolnych od aktywnych chemicznie par i gazów. Nie wolno dopuszczać do zamoczenia i zawilgocenia wyrobów. W szczególności należy:

a) zapobiegać bezpośredniemu kontaktowi soli drogowej ze świeżo ocynkowaną powierzchnią,

b) nie składować ocynkowanych elementów stalowych w wysokiej, wilgotnej trawie, kałużach czy błocie, a także bezpośrednio na ziemi lub betonie,

c) ocynkowane elementy stalowe umieszczać na suchych podkładkach (np. kantówkach lub paletach), stojakach transportowych, pojemnikach, z ok. 150 mm odstępem od ziemi,

d) unikać styczności różnych elementów na całej powierzchni,

e) nie stosować przykrycia plandekami lub folią (na skutek wytworzenia się pary wodnej zwiększa się poziom wilgotności),

f) składować elementy z łagodnym spadkiem, żeby umożliwić odpływ wody,

g) na czas składowania i montażu Towarów, należy zapewnić ochronę przed kontaktem powłok z wapnem, cementem i innymi alkalicznymi materiałami budowlanymi,

h) Towary mogą być zabezpieczone folią, którą należy bezzwłocznie usunąć po otrzymaniu dostawy.

3. Zasady do przestrzegania przy montażu Towarów ocynkowanych i malowanych proszkowo

Najczęstszą przyczyną powstawania wad powłok lakierniczych są uszkodzenia mechaniczne (np. zarysowania, odpryski) oraz mycie środkami chemicznymi. Dlatego też należy przestrzegać zasad opisanych poniżej:

a) podczas montażu nie wolno dopuścić do zarysowań i obić lakieru, w szczególności unikać kontaktu powierzchni Towarów z elementami stalowymi, ostro zakończonymi, elektronarzędziami,

b) nie obijać Towaru o elementy twarde, takie jak beton, elewacja budynku, itp.,

c) nie docinać Towarów dostarczonych przez GC METAL sp. z o.o.,

d) nie stosować Towaru do obciążania innych elementów oraz nie narażać Towaru na działanie sił mogących go odkształcić (np. nie kłaść na przęśle balustrady żadnych elementów, szczególnie ciężkich (powyżej 5 kg)),

e) nie montować Towaru niezgodnie z przeznaczeniem, GC METAL sp. z o.o. nie odpowiada także za skutki zmian konstrukcyjnych.

4. Zasady oceny jakości dostarczonych Towarów ocynkowanych i malowanych proszkowo

Zgodność z dokumentacją techniczną – na rysunkach wykonawczych będących częścią dokumentacji technicznej naniesione są wymiary w rzucie 2D w mm. Tolerancja na tych wymiarach wynosi maksymalnie 10%. Jeśli dany Towar jest wytwarzany bez wcześniej zaakceptowanej dokumentacji technicznej GC METAL sp. z o.o. wykonuje i dostarcza go zgodnie z wewnętrznie przyjętymi standardami.

GC METAL sp. z o.o. nie bierze na siebie odpowiedzialności za odkształcenia Towaru w wymiarze 3D (wszelkiego rodzaju wklęsłości, fałdowanie materiałów, wyginanie, przekrzywienie). W szczególności GC METAL sp. z o.o. nie odpowiada za odkształcenia powstałe w wyniku:

a) dostawy odkształconych materiałów wsadowych mieszczących się w zakresie powszechnie obowiązujących norm działania tzw. zjawiska ściągania spawu;

b) transportu – odkształcenia powstałe podczas przesuwania się Towaru w aucie oraz pionowego przejmowania przeciążeń w wyniku nierówności na drodze;

c) działania temperatury w komorze lakierniczej podczas procesu malowania proszkowego

Połączenia spawane, jeśli w dokumentacji technicznej nie ustalono inaczej, wykonywane są w sposób ciągły obwodowo lub ½ V. Po nałożeniu spaw jest szlifowany na gładko. W tych miejscach mogą pozostać zgrubienia, fałdy, nierówności w porównaniu z sąsiednimi miejscami konstrukcji. Akceptowalne są zgrubienia materiałów, odpryski, chropowatości, krzywizny, nierówności nie przekraczające 5% odkształceń od powierzchni sąsiadującej. Nieakceptowalne są spawy przerwane, podziurkowane.

Powłoka malarska powinna być wolna od przebarwień. W celu zminimalizowania estetycznych różnic w wykonaniu powłoki malarskiej w okolicach połączeń spawanych oraz w miejscach nierówności powłoki cynkowej GC METAL sp. z o.o. może zasugerować Kupującemu wykonanie powłoki malarskiej zamiast farbą połyskującą, farbą matową lub półmatową (tzw. drobną strukturą).

5. konserwacji Towarów ocynkowanych i malowanych proszkowo

Mycie Towarów należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy do roku. Do mycia należy używać delikatnych tkanin nierysujących powierzchni i czystą wodę z detergentem przeznaczonym do tego typu prac. Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej. Jeżeli do mycia używamy środków innych niż woda przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy sprawdzić efekt działania używanych do tego celu środków. W przypadku wystąpienia niepożądanych efektów należy zrezygnować z korzystania testowanego środka. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkalicznych środków czyszczących (w tym zawierających detergenty), produktów do usuwania zapraw murarskich ani substancji, które zawierają kwas solny, wybielaczy, środków do czyszczenia srebra. Nie wolno stosować soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu elementów lakierowanych. Nie stosować szczotek drucianych ze stali węglowej, stalowej wełny czyszczącej, stalowych poduszek do szorowania.

6. Zasady postępowania w przypadku drobnych usterek Towarów ocynkowanych i malowanych proszkowo

W przypadku pojawienia się miejscowych odprysków powłoki malarskiej spowodowanych jej słabszą przyczepnością bądź uszkodzeniem mechanicznym tj. uszkodzeń, które nie powodują utraty właściwości Towarów objętych gwarancją, GC METAL sp. z o.o. może dostarczyć farbę w sprayu w celu wykonania poprawek malarskich.

 

III. Skutki nieprzestrzegania zasad

 

Skutki nieprzestrzegania zasad przechowywania Towarów:

1.W przypadku zawilgocenia elementów cynkowanych może powstać tak zwana biała korozja (biało – szare plamy), która nie wpływa na jakość powłoki cynkowej, ale znacznie pogarsza wygląd oraz estetykę elementów i nie jest podstawą do reklamacji. W przypadku zamoczenia elementów, niezwłocznie rozpakować zalane opakowania, rozłożyć detale, osuszyć i ponownie złożyć do pomieszczenia, suchego i przewiewnego, chroniącego przed opadami atmosferycznymi. Przechowywanie w niewłaściwych warunkach (zawilgoconych) może doprowadzić do kondensacji wilgoci pomiędzy powierzchnią elementów cynkowanych.

2. Pozostawanie folii zabezpieczających na ocynkowanych lub lakierowanych na czas składowania przy wysokiej temperaturze otoczenia i dużemu nasłonecznieniu, może prowadzić do reakcji chemicznych prowadzących do zespolenia folii z zapakowanymi elementami. W wyniku tej reakcji folia nie da się usunąć bez uszkodzenia powierzchni Towarów.

3. Transport, składowanie i montaż wyrobów, musi odbywać się w środowisku odpowiednim dla zamawianych Towarów kategorii agresywności korozyjnej w oparciu o normę PN EN ISO 12944-2:2018-02 (więcej informacji w załączniku nr 1).

 

      IV. Gwarancyjne przeglądy techniczne

1.Gwarancja na Towary obowiązuje pod warunkiem dokonywania cyklicznych przeglądów technicznych Towaru przez GC METAL sp. z o.o. na wniosek Kupującego. Przeglądy techniczne muszą odbywać się co najmniej raz w roku i być poświadczone pisemnym protokołem podpisanym przez
GC METAL sp. z o.o. Gwarancyjne przeglądy techniczne obowiązują tylko w stosunku do Towarów na które udzielono gwarancji na okres powyżej 12 miesięcy.

2. Pierwszy przegląd nastąpi nie później niż z upływem 12 miesięcy od daty wydania Towaru. Odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może przekraczać 13 miesięcy.

3. Przeglądy techniczne przeprowadzane przez GC METAL sp. z o.o. są płatne, a ich koszty pokrywa Kupujący.

4. Odpowiedzialność za przestrzeganie terminów przeglądów spoczywa na Kupującym.

5. Kupujący jest zobowiązany zapewnić odpowiedni dostęp do Towaru. Wszelkie koszty związane z udostepnieniem Towaru pokrywa Kupujący.

6. Na koszty przeglądu gwarancyjnego składają się:

a)koszt przeglądu w kwocie wskazanej Kupującemu przez Opiekuna klienta w formie adnotacji na Zamówieniu;

b) koszt dojazdu z siedziby GC METAL sp. z o.o. do miejsca, w którym znajdują się Towary oraz koszt powrotu do siedziby GC METAL z o.o. według tzw. „kilometrówki” dla pojazdów o pojemności skokowej silnika ponad 900 cm3 tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;

c) w przypadku, gdy przegląd gwarancyjny będzie trwał dłużej niż 7 godzin Kupujący zobowiązuje się do pokrycia wszelkich wydatków, jakie GC METAL będzie zmuszony ponieść w związku z wykonywaniem czynności przez pracowników poza siedzibą GC METAL sp. z o.o. (koszty podróży, noclegów, wyżywienia itp.). Zryczałtowana wartość zwrotu kosztów jednego noclegu wynosi 300,00 zł.

7. Płatność za wykonania przeglądy gwarancyjnego nastąpi, po dokonaniu przeglądu GC METAL sp. z o.o. na podstawie faktury i/lub refaktury i/lub noty obciążeniowej z terminem płatności 7 dni.

 

         V. Realizacja Gwarancji

1.W celu zgłoszenia wady Towaru Kupujący jest zobowiązany powiadomić GC METAL sp. z o.o. mailowo na adres: reklamacje@gcmetal.pl o ujawnionych wadach niezwłocznie po ich wykryciu tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich wykrycia. Powiadomienie musi zawierać́:

a) dane zgłaszającego (telefon, osoba odpowiedzialna),

b) dowód potwierdzający zakup,

c) opis wady Towaru zawierający dokumentację fotograficzną,

d) protokoły cyklicznych przeglądów gwarancyjnych,

e) adres miejsca zamontowania Towaru.

2. Zgłoszenia należy dokonać z użyciem formularza dostępnego pod adresem:

https://gcmetal.pl/wp-content/uploads/2022/07/F-7_1_Zgloszenie_reklamacji_-_klient_GC_Metal-1.pdf

3. W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy składających się̨ na Towar, uniemożliwiającej korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, GC METAL sp. z o.o. zobowiązuje się̨ do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad.

4. GC METAL z o.o. zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od pisemnego zgłoszenia wad Towaru.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji GC METAL sp. z o.o zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru w okresie gwarancji na nowy, w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia Kupującego o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. GC METAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli jej działalność została zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami, o charakterze siły wyższej.

6. W przypadku gdy GC METAL sp. z o.o. w ramach gwarancji dostarczy Kupującemu nowe Towary, termin gwarancji co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Kupujący nie mógł z niej korzystać.

7. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników Towaru z tytułu zgłaszanych przez nich roszczeń oraz za należyte i terminowe wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych.

8. W przypadku gdy Kupujący nie umożliwia dokonania wymiany uszkodzonego Towaru przez okres dłuższy niż 30 dni od powiadomienia
o gotowości do dokonania naprawy, GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia reklamacyjnego.

9. Wszelkie produkty, Towary i części, które zostały wymienione podczas naprawy stają się własnością GC METAL sp. z o.o.

10. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Kupujący zwróci koszty wywołane wykonanymi czynnościami na podstawie wystawionej przez GC METAL sp. z o.o. noty obciążeniowej lub refaktury.

 

                                                                                                 §9 Własność intelektualna                                                                                                            

1.GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności intelektualnej do wszelkich rysunków, kalkulacji, projektów, dokumentów o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów ujawnionych i/lub dostarczonych Kupującemu przez GC METAL sp. z o.o. przy zawieraniu Umowy. Przeznaczone są one tylko i wyłącznie do realizacji danej Umowy i nie mogą być, zarówno w części jak i w całości, powielane, lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody GC METAL sp. z o.o. i dodatkowego wynagrodzenia.

2. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz GC METAL sp. z o.o. kary umownej w kwocie 20.000,00 zł za każde naruszenie. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania zapłaty kary umownej GC METAL sp. z o.o. uprawniona będzie dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

§10 Siła wyższa i zdarzenia niezależne od Stron

1.GC METAL sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.

2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego unikniecie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do odniesienia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, nieprzewidywalną zmianę cen, epidemię, pandemię itp.

3. GC METAL sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umów sprzedaży wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców i dostawców GC METAL sp. z o.o.

 

§11 Tryb i warunki rozwiązania Umowy

1.GC METAL sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości lub w określonej części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny.

b) w stosunku do Kupującego został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub naprawczego.

c) wskutek zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od GC METAL sp. z o.o., wykonanie Umowy jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

d) na skutek zmiany cen materiałów niezbędnych do produkcji Zamówienia, realizacja Umowy na uzgodnionych warunkach cenowych prowadziłaby do powstania szkody po stronie GC METAL sp. z o.o. lub byłaby dla GC METAL sp. z o.o. gospodarczo nieopłacalna, w tym w szczególności jeżeli nie dawałaby możliwości odniesienia zysku przewidywanego w dniu zawarcia Umowy.

e) wskutek zdarzeń, za które GC METAL  sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności realizacja Umowy na rzecz Kupującego byłaby niemożliwa lub znacznie utrudniona.

2. Odstąpienie od umowy przez GC METAL z o.o. może nastąpić poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu w dowolnej formie,
w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

3. Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w 1 lit. d GC METAL sp. z o.o. uprawniona będzie do przedstawienia Kupującemu nowej wyceny realizacji usługi w całości lub części, której brak akceptacji przez Kupującego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni tożsamy będzie z odstąpieniem od Umowy w zakresie obejmującym nową wycenę.

4. WW przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części dotyczącej poszczególnych Towarów przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, a także w przypadku niedotrzymania przez Kupującego któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych w Umowie, GC METAL sp. z o.o. przysługiwać będzie względem Kupującego roszczenie o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności Kupujący zobowiązany będzie do zwrotu kosztów poniesionych przez GC METAL sp. z o.o. w związku zawarciem Umowy oraz powiększonych i utraconych korzyści, na które GC METAL sp. z o.o. mogła liczyć w przypadku braku rozwiązania Umowy. Wartość utraconych korzyści ustalona będzie w oparciu o cenę Towaru netto bez uwzględnienia bonifikaty. Powyższe uprawnienia nie stoją na przeszkodzie realizacji uprawnień wynikających z §3 ust. 12-14 niniejszego OWU.

 

§12 Klauzula Salwatoryjna

1.Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWU i/lub Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia OWU i/lub Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia OWU i/lub Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie
z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy OWU, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

 

§13 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Kupującego, będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność́ gospodarczą oraz osób wskazanych w Zamówieniu, ofercie, zapytaniu ofertowym Kupującego, potwierdzeniu Zlecenia, Umowie oraz innych dokumentach związanych z zawarciem
i realizacją Umowy zawartej między GC METAL z o.o. a Kupującym jest

2. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący oświadcza, że rozumie, że dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, numer NIP, numer REGON, adres poczty elektronicznej będą przetwarzane przez GC METAL z o.o. w celach związanych z realizacją Umowy – w zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Zawierając Umowę sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, numer NIP, numer REGON, adres poczty elektronicznej przez GC METAL sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie ( 62-081) ul. Bukowska 14 jako administratora danych osobowych, w celach związanych z działalnością marketingową GC METAL sp. z o.o. ukierunkowaną na przedstawienie Kupującemu aktualnej oferty na Usługi i Towary oferowane przez GC METAL sp. z o.o.– w zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. GC METAL z o.o. oświadcza, że Dane Osobowe przetwarzane będą
w następujących celach:

a) wykonania zawartej z GC METAL z o.o. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wystawiania faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 1 lit. f RODO);

d) analitycznych, takie jak dobór usług do Kupujących, optymalizacji Towarów lub Usług na podstawie uwag Kupujących, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 1 lit. f RODO);

e) badania satysfakcji Kupujących i określanie jakości obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

f) prowadzenia działań marketingowych związanych z przesyłaniem Kupującemu aktualnej oferty usług i produktów GC METAL
z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. GC METAL sp. z o.o. oświadcza, że dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane Osobowe zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych; – na co Kupujący wyraża zgodę.

6. Odbiorcami Danych Osobowych są przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie transportu drogowego towarów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w przedmiocie działalności rachunkowej. Odbiorcy Danych Osobowych świadczą usługi zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

7. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia związane
z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; Kupujący ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu od Administratora swoje Dane Osobowe dostarczone Administratorowi. Kupujący ma prawo przesłać otrzymane dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora;

b) Wykonując prawo do przenoszenia Danych Osobowych o którym mowa w a) powyżej, Kupujący ma prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

d) prawo do usunięcia danych;

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba że podstawa przetwarzania przez GC METAL sp. z o.o. danych jest nadrzędna wobec praw Kupującego lub też, że dane Kupującego są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail;

g) prawo do przenoszenia danych;

h) prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy.

9. W stosunku do danych co do których Kupujący wyraził zgodę na ich przetwarzanie, Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy złożyć w tym zakresie oświadczenie (w dowolnej formie) Administratorowi danych osobowych,
w tym m.in. drogą mailową na adres: biuro@gcmetal.pl

10. Kupujący zobowiązuje się̨ zaznajomić́ swoich pracowników, osoby wskazane w Zamówieniu, ofercie, zapytaniu ofertowym Kupującego, potwierdzeniu Zlecenia, Umowie oraz innych dokumentach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, których dane osobowe zostały przez niego udostępnione GC METAL sp. z o.o., z § 13 OWU. Kupujący zobowiązany jest wykazać́ wobec GC METAL sp. z o.o. na jego każdorazowe żądaniem wykonanie przez niego obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto w przypadku, gdyby dalsze przetwarzanie danych zgodnie
z obowiązującymi przepisami wymagało uzyskania zgody pracowników Kupującego lub innych osób współpracujących z Kupującym, Kupujący na wezwanie GC METAL z o.o. zobowiązuje się̨ do dostarczenia GC METAL sp. z o.o. odpowiednich oświadczeń́ lub innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, potwierdzających udzielenie takiej zgody.

11. W przypadku niespełnienia przez Kupującego obowiązków opisanych w § 13 ust. 10 OWU, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł lub zobowiązany jest ponieść́ GC METAL sp. z o.o. wynikających lub związanych z niewykonaniem ww. obowiązków przez Kupującego, w tym zapłaty nałożonych na GC METAL sp. z o.o. kar pieniężnych, opłat, odszkodowań́, kosztów postępowań obejmujących dochodzenie odszkodowań́ i nakładanie administracyjnych kar pieniężnych. W zakresie Kupujący zwalnia GC METAL sp. z o.o. z odpowiedzialności i zobowiązuje się̨ pokryć́ wskazane w zdaniu poprzednim kwoty.

12. W celu realizacji swoich praw Kupujący zobowiązany jest skierować swoje sprecyzowane żądanie pod adres e-mail: biuro@gcmetal.pl

 

§14 Postanowienia końcowe

1.Niniejsze OWU obowiązują od dnia 29.12.2023 r.

2. Wszelkie odstępstwa od OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku konfliktu postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami obejmującego ustalenia pomiędzy Stronami, przyjmuje się, że ustalenia zawarte w dokumencie o wyższej hierarchii mają pierwszeństwo przed ustaleniami zawartymi w dokumencie o niższej pozycji w hierarchii. Ustala się następującą hierarchię dokumentów:

    • Umowa/ Zamówienie
    • Umowa Ramowa
    • Karta Gwarancyjna
    • niniejsze OWU

4. Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody GC METAL sp. z o.o. przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży na osoby trzecie.

5. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia GC METAL z o.o. o zmianie jakichkolwiek jego danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień przez GC METAL sp. z o.o.

6. GC METAL z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego w Zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych, uniemożliwiających prawidłową realizacje Zamówienia.

7. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem Umowy.

8. Miejscem wykonania zobowiązania z Umowy jest siedziba GC METAL z o.o.

9. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę GC METAL sp. z o.o.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – tabela klas korozyjności według normy PN EN ISO 12944-2:2018-02

Klasy korozyjności wg normy PN-EN ISO 12944-2:2018-2

Klasy korozyjności Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego

(tylko informacyjnie)

Wewnątrz Na zewnątrz
C1 Bardzo mała Ogrzewane budynki z czystą atmosferą np. biura, sklepy, szkoły hotele Nie dotyczy
C2 Mała Budynki nieogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone
C3 Średnia Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV), np. obszary przybrzeżne o małym zasoleniu
C4 Duża Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe statków i łodzi. Obszary przemysłowe, obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu
C5 Bardzo duża

(przemysłowa)

Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze
C5-M Bardzo duża

(morska)

Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu
CX Ekstremalna Obszary przemysłowe o ekstremalnej wilgotności i agresywnej atmosferze Obszary przybrzeżne o wysokim zasoleniu i obszary przemysłowe o ekstremalnej wilgotności i agresywnej atmosferze oraz atmosfery podzwrotnikowe i tropikalne