Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży
GC METAL Sp. z o.o.

aktualizacja z dn. 01.06.2021

 §1 Definicje

Ogólne Warunki Sprzedaży przyjmują dla użytych pojęć, następujące znaczenie określone w definicjach zamieszczonych w niniejszym paragrafie:

 1. GC METAL Sp. z o.o. – GC METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul. Bukowieckiej 14 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł;
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na dostawę lub kupująca towar lub/i usługi u GC METAL Sp. z o.o.;
 3. OWU  – Ogólne Warunki Umów Sprzedaży;
 4. Strony – GC METAL Sp. z o.o. i Kupujący;
 5. Towar – wyroby i produkty oferowane do sprzedaży/dostawy przez GC METAL Sp. z o.o.;
 6. Umowa sprzedaży – umowa dostawy, sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o odpłatne świadczenie usług oraz każda inna umowa na podstawie, której GC METAL Sp. z o.o. świadczy odpłatnie Usługi lub wydaje i przenosi prawo własności Towarów na rzecz Kupującego;
 7. Administrator danych osobowych GC METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul. Bukowieckiej 14 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł.

§2 Zasady ogólne

 1. OWU określają̨ zasady zawierania umów sprzedaży Towarów i świadczenia Usług oferowanych przez GC METAL Sp. z o.o.
 2. OWU sprzedaży stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży i świadczenia usług zawieranych przez GC METAL Sp. z o.o., chyba że strony umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Każde odstępstwo od stosowania OWU lub poszczególnych postanowień OWU wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży Kupujący potwierdza, że warunki zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę, jako na integralną cześć umowy sprzedaży. W przypadku gdy Kupujący jest w stałych stosunkach handlowych z GC METAL Sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWU przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i sprzedaży Kupującego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 4. Odmienne ogólne warunki umów Kupującego nie są wiążące dla GC METAL Sp. z o.o., chyba że w formie pisemnej pod rygorem nieważności GC METAL Sp. z o.o. wyraziła zgodę na ich obowiązywanie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w umowie i/lub w niniejszych OWU stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie uregulowania.

§3 Zawarcie umowy

 1. Cenniki, reklamy, ogłoszenia i inne informacje handlowe GC METAL Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Ofertą GC METAL Sp. z o.o. jest pismo lub e-mail skierowany przez GC METAL Sp. z o.o. do zindywidualizowanego odbiorcy (podaną nazwą przedsiębiorstwa lub imieniem i nazwiskiem oraz numerem NIP, wpisanego do CRM GC METAL Sp. z o.o.) określające ilość Towaru i/lub Usług oferowanych przez GC METAL Sp. z o.o., termin realizacji, cenę netto w ramach danej umowy i wyrażające wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. O ile przedstawiona oferta nie przewiduje innego terminu, przedstawiona przez GC METAL Sp. z o.o. oferta będzie wiążąca dla GC METAL Sp. z o.o. przez okres 3 dni.
 3. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWU, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez GC METAL Sp. z o.o. zamówienia, przed upływem okresu obowiązywania oferty. Oferta wygasa w razie nie złożenia zamówienia w powyższym terminie.
 4. Przyjęcie oferty GC METAL Sp. z o.o. dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści przez Kupującego poczytuje się za nową ofertę. W takim przypadku umowa sprzedaży pomiędzy Stronami jest zawarta jeżeli GC METAL Sp. z o.o. w terminie 10 dni roboczych potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie nowej oferty. W przeciwnym wypadku, złożona przez Kupującego oferta traci moc z chwilą poinformowania przez GC METAL Sp. z o.o. Kupującego o odrzuceniu oferty lub z upływem 10-cio dniowego terminu.
 5. W sytuacji złożenia przez Kupującego zamówienia z pominięciem trybu ofertowego do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami dochodzi, jeżeli w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania przez GC METAL Sp. z o.o., GC METAL Sp. z o.o. potwierdzi pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób określony w niniejszym punkcie przez GC METAL Sp. z o.o., oznacza iż GC METAL Sp. z o.o. nie jest związana złożonym zamówieniem.
 6. Kupujący składa zamówienie w siedzibie GC METAL Sp. z o.o. pisemnie, za pomocą faksu na numer +48 61 666 10 59 lub poczty elektronicznej na adres biuro@gcmetal.pl, obejmujące:
  a)  nazwę (firmę) Kupującego, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, nr KRS, nr NIP i REGON, PESEL (w przypadku zakupu dokonanego przez osoby fizyczne).
  b)  nazwę i oznaczenie towaru używane przez GC METAL Sp. z o.o.
  c)  ilość Towaru
  d)  proponowany termin dostawy
  e)  miejsce (dokładny adres) dostawy
 7. GC METAL Sp. z o.o. ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach Kupującego niezależnie od trybu zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności poprawek omyłek dotyczących określenia rodzaju, typu Towaru. GC METAL Sp. z o.o. powiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez GC METAL Sp. z o.o..
 8. W przypadku złożenia zamówienia na rodzaj Towaru, który został wycofany z produkcji, GC METAL Sp. z o.o. ma prawo zmienić zamawiany rodzaj Towaru na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając Kupującego o zakresie zmiany i innym kodzie oznaczenia produktu. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę̨ zamawianego rodzaju na rodzaj wskazany przez GC METAL Sp. z o.o.. W razie braku zgody Kupującego na zmianę rodzaju Towaru, GC METAL Sp. z o.o. odmówi przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. Niezależnie od regulacji przewidzianych w niniejszym OWU, GC METAL Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podania przyczyny.
 10. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu, nie będą uwzględniane chyba, że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty GC METAL Sp. z o.o. lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, bądź jeżeli GC METAL Sp. z o.o. pisemnie wyrazi zgodę na zmianę zamówienia.
 11. Kupujący ponosi wobec GC METAL Sp. z o.o. odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek naruszenia zobowiązania pieniężnego jak również rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu umowy sprzedaży.
 12. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części zamówienia oznacza wyrażenie przez niego zgody na zapłatę odstępnego w kwocie stanowiącej równowartość 30 % wartości zamówienia, z którego Kupujący rezygnuje, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.
 13. W przypadku, o którym mowa w pkt 12 Kupujący akceptuje i uznaje wierzytelność GC METAL Sp. z o.o, upoważnia GC METAL Sp. z o.o. do potrącenia kwoty, o której mowa w pkt 12 z wpłaconych na poczet wykonania umowy zaliczek. W przypadku gdy Kupujący rezygnuje z części zamówienia, jest on zobowiązany do uzupełnienia kwoty potrąconej z wpłaconej zaliczki, pod rygorem nieprzystąpienia przez GC METAL Sp. z o.o. do wykonania zobowiązania.
 14. W przypadku gdy Kupujący nie dokonał żadnych wpłat możliwych do potrącenia z wierzytelnością, o której mowa w pkt 12, GC METAL Sp. z o.o przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z prawem żądania zapłaty kwoty odstępnego, o której mowa w pkt 12.
 15. O ile w strony pisemnie nie uzgodnią inaczej, brak dokumentacji dotyczącej dostarczonych Towarów (w tym m.in. dokumentów WZ, Certyfikatów, Kart Gwarancyjnych itp.) nie stanowi nienależytego wykonania umowy i uprawnia GC METAL Sp. z o.o. do otrzymania umówionego wynagrodzenia.

 §4 Ceny i warunki płatności

 1. Ceny określone w ofertach GC METAL Sp. z o.o. są wiążące przez okres 3 dni, chyba że oferta złożona Kupującemu przewiduje inny okres związania ofertą.
 2. GC METAL Sp. z o.o. w ofertach przedstawia całkowitą cenę Netto, oraz cenę Netto uwzględniającą wartość przyznanych Kupującemu bonifikat, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 3. Do cen wskazanych w ofercie doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami
 4. O ile umowa nie stanowi inaczej, GC METAL Sp. z o.o. udziela następujących bonifikat:
  a) bonifikata na wartość zamówienia – udzielana jest w kwocie 30 % wartości zamówienia
  b) ronifikata na realizację usług projektowych – udzielana w kwocie 1000 zł od każdorazowego zamówienia
 5. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania rabatów, upustów na sprzedawane Towar i Usługi.
 6. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do poprawek znaczących błędów wyliczeniowych. GC METAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody po stronie Kupującego.
 7. Zapłata przez Kupującego za otrzymany Towar lub wykonane Usługi nastąpi niezwłocznie po wystawieniu na jego rzecz faktury lub według pisemnie indywidualnie ustalonych warunków płatności.
 8. W przypadku udzielenia Kupującemu odroczonego terminu płatności, będzie on liczony począwszy od daty wystawienia na rzecz Kupującego dokumentu faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.
 9. Omyłki pisarskie, niezgodności danych lub błędy w wystawieniu na rzecz Kupującego faktury lub braki dokumentacji dotyczącej dostarczonego Towaru nie stanowią podstawy do wstrzymania zapłaty umówionej ceny sprzedaży. Powyższe uchybienia pozostają bez wpływu na wymagalność zapłaty ceny sprzedaży, której termin przypada zgodnie terminem wskazanym na fakturze VAT, z ustaleniami stron lub , w ich braku, najpóźniej z chwilą dostawy towaru Kupującemu.
 10. Wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy GC METAL Sp. z o.o. wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty lub gotówką za pokwitowaniem, przy odbiorze towaru we wskazanym oddziale GC METAL Sp. z o.o..
 11. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego GC METAL Sp. z o.o. lub wpłatę pełnej należności gotówką.
 12. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości minimum 30% ceny zamawianego Towaru w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, nie później jednak niż przed datą dostawy Towaru.
 13. W przypadku braku dokonania przedpłaty w terminie 2 dni, GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian warunków oferty w zakresie terminu produkcji i dostawy.
 14. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do jej dokonania w wysokości określonej w ofercie w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Towaru. Pozostała cześć ceny za Towar musi zostać zapłacona przed wysyłką Towaru do Kupującego, chyba że na fakturze będzie wskazany inny termin.
 15. W przypadku gdy Kupujący dokona przedpłaty w kwocie niższej niż 30 % wartości zamówienia będzie ona stanowić opłatę rezerwacyjną.
 16. Opłata rezerwacyjna zaliczona zostanie na poczet zamówienia o ile Kupujący w terminie 30 dni od dokonania wpłaty rezerwacji, wpłaci na  poczet przedpłaty do zamówienia dodatkową kwotę, stanowiącą co łącznie z opłatą rezerwacyjną co najmniej wartość przedpłaty, o której mowa w pkt 10 (30 % zamówienia – o ile oferta nie stanowi inaczej) lub uiści pełną cenę wynikającą z zamówienia. W braku uiszczenia należności w terminie opłata rezerwacyjna przepada na rzecz GC METAL Sp. z o.o., a zamówienie zostaje anulowane.
 17. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz GC METAL Sp. z o.o. W przypadku braku terminowej wpłaty Kupujący zobowiązany, będzie do:
  1) zwrotu na rzecz GC METAL Sp. z o.o. kwoty wynikającej z udzielonych przy zawarciu umowy bonifikat.
  2) zapłaty odsetek, o których mowa w ust. 19
  3) zwrotu kosztów windykacji, w tym kosztów kancelarii prawnej, kosztów ubezpieczalni i kancelarii windykacyjnych, kosztów zastępstwa sądowego, wpisu sądowego;
  4) usunięcia wszelkiej szkody powstałej na skutek nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania płatności;
 1. Zapłata zwrotu bonifikat nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty zawierającego skorygowaną fakturę VAT. Strony uznają za skutecznie doręczonej wezwanie do zapłaty niepodjęte przez Kupującego w terminie.
 2. Niezależnie od roszczenia o zapłatę zwrotu bonifikaty, GC METAL Sp. z o.o  ma prawo naliczyć za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach. handlowych.
 3. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania umowy sprzedaży i wydania Towaru w razie nie dokonania wymaganej przedpłaty.
 4. O ile strony umowy nie postanowią inaczej, GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do czasu uregulowania całkowitej ceny Towaru.
 5. GC METAL Sp. z o.o. ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych umów sprzedaży zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur. W takim przypadku Kupujący pozbawiony jest prawa dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności wszelkich roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw.
 6. W przypadku opóźnień w płatnościach GC METAL Sp. z o.o. ma prawo skierować pisemne żądanie zwrotu odebranych, a niezapłaconych Towarów. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Towary w miejsce wskazane przez GC METAL Sp. z o.o. w trybie natychmiastowym od dnia skierowania żądania.
 7. W przypadku niezwrócenia nieopłaconego Towaru GC METAL Sp. z o.o. Kupujący zobowiązuje się pozostawić towary do dyspozycji GC METAL Sp. z o.o. umożliwiając GC METAL Sp. z o.o. ich odebranie. Wszelkie koszty związane z odbiorem towaru od Kupującego ponosi Kupujący.
 8. Wykorzystanie przez Kupującego nieopłaconego Towaru w sposób, który uniemożliwia jego zwrot bez utraty jego wartości, tożsame jest z odbiorem ww. części dostawy bez zastrzeżeń i uznaniem długu wobec GC METAL Sp. z o.o. z tytułu zapłaty za zrealizowaną dostawę.
 9. Kupujący upoważnia GC METAL Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich wystawiania w imieniu GC METAL Sp. z o.o. i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego.

§5 Termin realizacji

 1. Jeżeli Towary zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach GC METAL Sp. z o.o., wówczas orientacyjny termin dostawy wynosi do 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez GC METAL Sp. z o.o. przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz paragrafem 4 OWU. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy.
 2. W przypadku zamówień dotyczących Towaru wymagających indywidualnego przygotowania pod zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie od dnia otrzymania przez GC METAL Sp. z o.o. przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz paragrafem 4 OWU.
 3. Terminy realizacji  zamówień, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie rozpoczynają swojego biegu w przypadku dokonania opłaty rezerwacyjnej.
 4. GC METAL Sp. z o.o. zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Towaru. W żadnym jednak wypadku GC METAL Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Towaru spowodowanych przyczynami niezależnymi od GC METAL Sp. z o.o. oraz GC METAL Sp. z o.o. nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towaru.
 5. Za niezależne od GC METAL Sp. z o.o. przyczyny uznać należy  w szczególności przyczyny wynikające z niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców GC METAL Sp. z o.o..
 6. Gdy Kupujący nie dokona odbioru Towaru w oznaczonym terminie w zamówieniu albo nie dokona umówionej przez strony zapłaty, GC METAL Sp. z o.o. ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania Towaru za okres opóźnienia w odbiorze według stawki 1 % wartości nieodebranego towaru brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W takim przypadku wydanie Towarów Kupującemu nastąpi wyłącznie pod przyjęciem i uznaniem przez Kupującego faktury VAT lub noty obciążeniowej wystawionej na koszty przechowania.
 7. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru niezwłocznie po jego wydaniu pod względem ilościowym i jakościowym, pod rygorem uznania dostarczonego towaru za zgodny z umową. O ile strony nie postanowią inaczej, w żadnym wypadku badanie jakościowe i ilościowe towaru przez Kupującego nie może nastąpić przed datą dostawy końcowej lub częściowej, w szczególności nie jest możliwe badanie sposobu realizacji umowy na etapie produkcyjnym. Odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego są w tym zakresie wyłączone.
 8. Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia badania za pośrednictwem osoby upoważnionej do reprezentowania Kupującego, składania w jego imieniu oświadczeń woli lub legitymującej się pełnomocnictwem do przeprowadzenia czynności badania towaru. Dokonanie przez Kupującego badania pod względem ilościowym i jakościowym Towaru przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Kupującego jest skuteczne i powoduje utratę prawa Kupującego do składania zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego przez GC METAL Sp. z o.o. Towaru. GC Metal Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane odbiorem towaru przez Kupującego przez osoby do tego nieupoważnione.

§6 Miejsce dostawy, koszt transportu

 1. GC METAL Sp. z o.o. zobowiązany jest dostarczyć Towar jednorazowo lub partiami zgodnie z terminem uzgodnionym w umowie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej odbiór zamówionego Towaru następuje z siedziby GC METAL Sp. z o.o. położonej przy ul. Bukowskiej 14 w Wysogotowie.
 2. O ile strony nie postanowią inaczej, każda dostawa realizowana jest na koszt Kupującego.
 3. Zgodnie z indywidualnym ustaleniami z Kupującym i na jego koszt Towar może zostać dostarczony przez GC METAL Sp. z o.o. na wskazany adres przez Kupującego. W takim przypadku jeżeli Kupujący nie wskazał konkretnego przewoźnika, wyboru firmy dokona GC METAL Sp. z o.o..
 4. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu lub jego przedstawicielowi, a w przypadku zlecenia transportu przedsiębiorstwu transportowemu z chwilą wydania Towaru firmie przewozowej, przy czym w każdym razie nie później, niż z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Kupującego.

§7 Zastrzeżenie własności

 1. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie własność do Towaru do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań przez Kupującego łącznie z roszczeniami ubocznymi. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Towaru ponosi Kupujący.
 2. Zastrzeżenie własności przez GC METAL Sp. z o.o. nie wygasa przez to, że Kupujący zamontuje na należącej do osoby trzeciej lub swojej nieruchomości i/lub budynku Towary.
 3. Kupujący z chwilą zawarcia umowy przelewa na GC METAL Sp. z o.o. wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności.
 4. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własność na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń GC METAL Sp. z o.o.. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

§8 Gwarancja

 1. GC METAL Sp. z o.o. udziela 1 roku gwarancji na sprzedawane Towary.
 2. O ile umowa nie stanowi inaczej gwarancją objęte są wyłącznie Towary oznaczone lub ostemplowane logo GC METAL Sp. z o.o.. Kupujący obowiązany jest zweryfikować prawidłowość oznaczenia najpóźniej w dniu odbioru towaru, a w przypadku stwierdzenia wadliwości oznaczenia Towarów poinformować Kupującego o powyższej okoliczności nie później niż w dniu następującym po dniu dostawy, pod rygorem utraty prawa do gwarancji.
 3. Kupujący nabywa uprawnienia wynikające z gwarancji pod warunkiem:
  a) dokonania pełnej zapłaty za Towary i/lub Usługi w terminie wskazanym zgodnie z niniejszymi OWU lub na dokumencie określającym obowiązek zapłaty
  b) podpisania protokołu odbioru w postaci dokumentu WZ, CMR lub równoważnego bez zastrzeżeń;
  c) magazynowania towaru w sposób zgodny z zaleceniami GC METAL Sp. z o.o. w szczególności, pod zadaszeniem, bez narażenia na działanie wilgoci i soli i innych warunków atmosferycznych;
  d) montażu produktów zgodnego z załączoną przy sprzedaży instrukcją montażu;
  e) instalacji produktu w środowisku o maksymalnym parametrze C2 (w rozumieniu zgodnym z Tabelą Klas Korozyjności według normy PN EN ISO 12944:2001). W przypadku środowiska o wyższych parametrach Strony ustalą indywidualne warunki gwarancji. Koszt badania parametrów środowiska ponosi Kupujący.;
  f) dokonywania corocznych przeglądów technicznych udokumentowanych protokołem sporządzenia przeglądu technicznego;
  g) niezwłocznego poinformowania GC METAL Sp. z o.o. o istnieniu wady produktu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej wykrycia;
  h) niezwłocznego wysłania na adres mailowy GC METAL Sp. z o.o. biuro@gcmetal.pl zdjęć wadliwych produktów w terminie nie dłuższym 14 dni od wykrycia wady;
  i) umożliwienia GC METAL Sp. z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowany/składowany jest reklamowany produkt, w tym w celu weryfikacji oznaczenia produktów logo GC METAL Sp. z o.o.;
  j) zgodnej  załączoną do produktu instrukcją rejestracji produktu w elektronicznym systemie rejestracji produktów GC METAL Sp. z o.o. w terminie 14 dni od dokonania zakupu – o ile GC METAL Sp. z o.o. powiadomi Kupującego o prowadzeniu rejestru dla danego typu Towaru.
 4. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
  a) nie dokonania corocznych obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych udokumentowanych protokołem sporządzenia przeglądu gwarancyjnego;
  b) magazynowania towaru w sposób sprzeczny z zaleceniami GC METAL Sp. z o.o. w szczególności, bez zadaszenia, z narażeniem na działanie soli lub w zawilgoconym środowisku lub innych warunków atmosferycznych;
  c) instalacji produktów niezgodnej z instrukcją montażu;
  d) instalacji produktów w środowisku o parametrach wyższych niż C2;
  e) braku niezwłocznego poinformowania o wykryciu wady, nie późniejszego niż w terminie 14 dni od jej wykrycia i jednoczesnego nie przesłania na na adres mailowy GC METAL Sp. z o.o. biuro@gcmetal.pl zdjęć wadliwych produktów;
  f) uniemożliwienia GC METAL Sp z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowany/składowany jest reklamowany produkt;
 5. W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy składających się̨ na towar, uniemożliwiającej korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem określonym w załączniku do niniejszej umowy, GC METAL Sp. z o.o. zobowiązuje się̨ do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad.
 6. GC METAL Sp. z o.o. zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia reklamacji w terminie  30 dni od pisemnego zgłoszenia wad produktu.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji GC METAL Sp. z o.o zobowiązuje się do  naprawy lub wymiany towaru w okresie gwarancji na nowy w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia Kupującego o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. GC METAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli jej działalność została zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami, o charakterze siły wyższej.
 8. W przypadku gdy GC METAL Sp. z o.o. w ramach gwarancji dostarczy Kupującemu nowe Towary, termin gwarancji co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Kupujący nie mógł z niej korzystać.
 9. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników Towaru z tytułu zgłaszanych przez nich roszczeń oraz za należyte i terminowe wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych.
 10. Gwarancja udzielona przez GC METAL Sp. z o.o. nie obejmuje wad Towarów, które powstały po wydaniu Towaru Kupującemu, za które Kupujący lub osoby trzecie ponoszą pełną odpowiedzialność.
 11. W szczególności GC METAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Towaru z oczekiwaniami Kupującego lub użytkowników, za prawidłowość zamontowania Towaru i jej zgodność z instrukcją obsługi oraz za nieprawidłowe dobranie Towaru do miejsca przeznaczenia i wytycznych ujętych w przepisach prawa.
 12. GC METAL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za towary nie znakowane logiem GC METAL Sp. z o.o..
 13. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 14. Odpowiedzialność odszkodowawcza GC METAL Sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych Towarów. Ponadto GC METAL Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialne za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.
 15. W przypadku wystawienia przez GC METAL Sp. z o.o. karty gwarancyjnej na Towar, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają̨ postanowienia OWU odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z Ogólnymi Warunkami, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej, z wyjątkiem punktów od 8 – 12 niniejszego paragrafu, które obowiązują niezależnie od treści karty gwarancyjnej.
 16. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Kupujący zwróci koszty wywołane wykonanymi czynnościami.
 17. Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione podczas naprawy, stają się własnością GC METAL Sp. z o.o.

§9 Własność Intelektualna

 1. GC METAL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności intelektualnej do wszelkich rysunków, kalkulacji, projektów, dokumentów o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów ujawnionych i/lub dostarczonych Kupującemu przez GC METAL Sp. z o.o. przy zawieraniu umowy. Przeznaczone są one tylko i wyłącznie do realizacji danej umowy i nie mogą być, zarówno w części jak i w całości, powielane, lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody GC METAL Sp. z o.o. i dodatkowego wynagrodzenia.
 2. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz GC METAL Sp. z o.o. kary umownej w kwocie 20.000zł za każde naruszenie. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania zapłaty kary umownej GC METAL Sp. z o.o. uprawniona będzie dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

 

§10 Siła wyższa i zdarzenia niezależne od Stron

 1. GC METAL Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.
 2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego unikniecie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do odniesienia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę,  kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, nieprzewidywalną zmianę cen itp.
 3. GC METAL Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających  z umów sprzedaży wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców i dostawców GC METAL Sp. z o.o.

 

§11 Tryb i warunki rozwiązania Umowy

 1. GC METAL Sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub w określonej części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  a) Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny.
  b) w stosunku do Kupującego został złożony wniosek o wszczęcie postepowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub naprawczego.
  c) Wskutek zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od GC METAL Sp. z o.o., wykonanie umowy jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.
  d) Na skutek zmiany cen materiałów niezbędnych do produkcji zamówienia, realizacja umowy na uzgodnionych warunkach cenowych prowadziłaby do powstania szkody po stronie GC METAL Sp. z o.o. lub byłaby dla GC METAL Sp. z o.o. gospodarczo nieopłacalna, w tym w szczególności jeżeli nie dawałaby możliwości odniesienia zysku przewidywanego w dniu zawarcia umowy.
  e) Wskutek zdarzeń, za które GC METAL  Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności realizacja umowy na rzecz Kupującego byłaby niemożliwa lub znacznie utrudniona.
 2. Odstąpienie umowy przez GC METAL Sp. z o.o. może nastąpić poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o wypowiedzeniu w dowolnej formie, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 3. Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. d GC METAL Sp. z o.o. uprawniona będzie do przedstawienia Kupującemu nowej wyceny realizacji usługi w całości lub części, której brak akceptacji przez Kupującego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni tożsamy będzie z odstąpieniem od umowy w zakresie obejmującym nową wycenę.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części dotyczącej poszczególnych Towarów przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Kupującego, a także w przypadku niedotrzymania przez Kupującego któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych w Umowie, GC METAL Sp. z o.o. przysługiwać będzie względem Kupującego roszczenie o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności Kupujący zobowiązany będzie do zwrotu kosztów poniesionych przez GC METAL Sp. z o.o. w związku zawarciem umowy powiększonych i utraconych korzyści, na które GC METAL Sp. z o.o. mogła liczyć w przypadku braku rozwiązania umowy. Wartość utraconych korzyści ustalona będzie w oparciu o cenę Towaru netto bez uwzględnienia bonifikaty. Powyższe uprawnienia nie stoją na przeszkodzie realizacji uprawnień wynikających z §3 ust. 12-14 Niniejszego OWU.

 

§12 Klauzula Salwatoryjna

 1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
 2. Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

§13 Ochrona danych osobowych

 1. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym: Imię, Nazwisko, Nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, adres poczty elektronicznej przez GC METAL Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie ( 62-08 ) ul. Bukowska 14  jako administratora danych osobowych, w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży – w zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 2. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym: Imię, Nazwisko, Nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, adres poczty elektronicznej przez GC METAL Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie ( 62-08 ) ul. Bukowska 14  jako administratora danych osobowych, w celach związanych z działalnością marketingową GC METAL Sp. z o.o. ukierunkowaną na przedstawienie Kupującemu aktualnej oferty na usługi i produkty oferowane przez GC METAL Sp. z o.o.– w zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. GC METAL Sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a) wykonanie zawartej z GC METAL Sp. z o.o. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) cele analityczne, takie jak dobór usług do klientów Kancelarii, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) badanie satysfakcji klientów i określanie jakości obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  f) prowadzenie działań marketingowych związanych z przesyłaniem Kupującemu aktualnej oferty usług i produktów GC METAL Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. GC METAL Sp. z o.o. oświadcza, że dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych; – na co Kupujący wyraża zgodę.
 5. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba że podstawa przetwarzania przez GC METAL Sp. z o.o. danych jest nadrzędna wobec praw Kupującego lub też, że dane Kupującego są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  f) prawo do przenoszenia danych;
  g) prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego.
 6. W celu realizacji swoich praw Kupujący zobowiązany jest skierować swoje sprecyzowane żądanie pod adres e-mail: biuro@gcmetal.pl.

 

§14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 01 czerwca 2021 r.
 2. Wszelkie zmiany OWU pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
 3. Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody GC METAL Sp. z o.o. przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na osoby trzecie.
 4. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia GC METAL Sp. z o.o. o zmianie jakichkolwiek jego danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień przez GC METAL Sp. z o.o..
 5. GC METAL Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niepodania przez Kupującego w zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych, umożliwiających prawidłową realizacje zamówienia.
 6. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem umowy sprzedaży.
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę GC METAL Sp. z o.o..