Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży

GC METAL Sp. z o.o.

aktualizacja z dnia 17.05.2022 roku

§1 Definicje

Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej także „Warunkami” lub „OWU” przyjmują dla użytych pojęć, następujące znaczenie określone w definicjach zamieszczonych
w niniejszym paragrafie:

 1. GC METAL sp. z o.o. – GC METAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy
  Bukowskiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60, wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł;
 2. Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
  (w rozumieniu artykułu 4 ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku, Dz. U. 2018.650 z późn. zm.), z wyłączeniem osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność́ gospodarczą, zawierających Umowę̨ bezpośrednio związaną z ich działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.) Kupujący zawierając Umowę̨ z GC METAL sp. z o.o., potwierdza, że prowadzi działalność́ gospodarczą, a zawierana przez niego Umowa ma dla niego charakter zawodowy; osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca Umowę z GC METAL Sp. z o.o.;
 3. OWU  – Ogólne Warunki Umów Sprzedaży;
 4. Strony – GC METAL sp. z o.o. i Kupujący;
 5. Towar – wyroby i produkty oferowane do sprzedaży/dostawy przez GC METAL sp. z o.o.;
 6. Usługi – usługi odpłatnie świadczone przez GC METAL sp. z o.o., w tym usługi projektowe, z wyłączeniem usług gwarancyjnych;
 7. Umowa – umowa dostawy, umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o odpłatne świadczenie usług oraz każda inna umowa na podstawie, której GC METAL sp. z o.o. świadczy odpłatnie Usługi lub wydaje i przenosi prawo własności Towarów na rzecz Kupującego;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia Umowy z GC METAL sp. z o.o.;
 9. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 10. Administrator danych osobowych – GC METAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy
  Bukowskiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60, wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł.

 

§2 Zasady ogólne

 1. OWU określają̨ zasady zawierania umów sprzedaży Towarów i świadczenia Usług oferowanych przez GC METAL sp. z o.o.
 2. Niniejsze OWU nie mają zastosowania do konsumentów i do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność́ gospodarczą, zawierających Umowę̨ bezpośrednio związaną z ich działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, wpisanego
  w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. OWU sprzedaży stanowią integralną cześć wszystkich umów sprzedaży
  i świadczenia Usług zawieranych przez GC METAL sp. z o.o., chyba że Strony Umowy wyraźnie postanowiły odmiennie. Każde odstępstwo od stosowania OWU lub poszczególnych postanowień OWU wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. OWU uważa się za wiążące, jeżeli zostały doręczone Kupującemu przed zawarciem Umowy lub podane mu do wiadomości w taki sposób, że mógł on z łatwością dowiedzieć́ się̨ o ich treści. W szczególności OWU uznaje się za wiążące, jeżeli przed zawarciem Umowy Kupujący otrzymał od GC METAL sp. z o.o. wiadomość e-mail do której OWU w aktualnej wersji zostały załączone albo otrzymał OWU w formie papierowej. W przypadku gdy Kupujący jest w stałych stosunkach handlowych z GC METAL sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWU przy pierwszym Zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i sprzedaży Kupującego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 5. Zmiana OWU dokonana w czasie trwania Umowy wiąże Kupującego, jeżeli została mu doręczona, a Kupujący nie wypowiedział Umowy w terminie
  7 dni od dnia doręczenia mu zmienionych OWU.
 6. GC METAL sp. z o.o. nie wiążą stosowane przez Kupującego ogólne warunki umów, ani też inne regulacje, wzorce umowne i postanowienia niepotwierdzone przez GCE METAL sp. z o.o. Samo przesłanie GC METAL sp. z o.o. przez Kupującego ogólnych warunków umowy lub też innych regulacji, wzorców umownych i postanowień́ nie oznacza ich akceptacji przez GC METAL sp. z o.o.. Akceptacja przez GC METAL sp. z o.o. ogólnych warunków umowy lub też innych regulacji, wzorców umownych
  i postanowień́ wymaga dla swej ważności pisemnej zgody GC METAL sp. z o.o..
 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i/lub w niniejszych OWU stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie uregulowania.
 8. Za dni w rozumieniu niniejszego OWU uważa się dni od poniedziałku do niedzieli, bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy; za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

§3 Zawarcie umowy

 1. Cenniki, reklamy, ogłoszenia i inne informacje handlowe GC METAL sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji.
 2. Ofertą GC METAL sp. z o.o. jest pismo wysłane pocztą tradycyjną, wiadomością e-mail lub faksem skierowanym przez GC METAL sp. z o.o. do zindywidualizowanego odbiorcy (z podaną nazwą przedsiębiorstwa lub imieniem i nazwiskiem oraz numerem NIP, wpisanego do CRM GC METAL sp. z o.o.) określające ilość Towaru i/lub Usług oferowanych przez GC METAL sp. z o.o., termin realizacji, cenę netto w ramach danej umowy
  i wyrażające wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. O ile przedstawiona oferta nie przewiduje innego terminu. Przedstawiona przez GC METAL sp. z o.o. oferta będzie wiążąca dla GC METAL sp. z o.o. przez okres 3 dni.
 3. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień OWU, do zawarcia Umowy dochodzi
  z chwilą otrzymania przez GC METAL sp. z o.o. Zamówienia, przed upływem okresu obowiązywania oferty. Oferta wygasa w razie nie złożenia Zamówienia w powyższym terminie.
 4. Przyjęcie oferty GC METAL sp. z o.o. dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści przez Kupującego poczytuje się za nową ofertę.
  W takim przypadku umowa pomiędzy Stronami jest zawarta jeżeli GC METAL sp. z o.o. w terminie 10 dni roboczych potwierdzi pismem wysłanym pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie nowej oferty. W przeciwnym wypadku, złożona przez Kupującego oferta traci moc z chwilą poinformowania przez GC METAL sp. z o.o. Kupującego o odrzuceniu oferty lub z upływem 10-cio dniowego terminu.
 5. W sytuacji złożenia przez Kupującego Zamówienia z pominięciem trybu ofertowego do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami dochodzi, jeżeli w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania przez GC METAL sp. z o.o., GC METAL sp. z o.o. potwierdzi pismem wysłanym pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną, przyjęcie złożonego Zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia w sposób określony w niniejszym punkcie przez GC METAL sp. z o.o., oznacza iż GC METAL sp. z o.o. nie jest związana złożonym Zamówieniem.
 6. Kupujący składa Zamówienie w siedzibie GC METAL sp. z o.o.; pismem wysłanym pocztą tradycyjną na adres GC METAL sp. z o.o. ul. Bukowska 14, 62-081 Wysogotowo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@gcmetal.pl, obejmujące:
  a)  nazwę (firmę) Kupującego, dokładny adres siedziby, nr KRS, nr NIP
  i REGON
  b)  nazwę i oznaczenie towaru używane przez GC METAL sp. z o.o.
  c)  ilość Towaru
  d)  proponowany termin dostawy
  e)  miejsce (dokładny adres) dostawy
 7. GC METAL sp. z o.o. ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w Zamówieniach Kupującego, niezależnie od trybu zawarcia Umowy, w szczególności poprawek omyłek dotyczących określenia rodzaju, typu Towaru. GC METAL sp. z o.o. zawiadamia Kupującego o dokonanej korekcie w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. W przypadku braku zgody Kupującego na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie
  2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację Zamówienia skorygowanego przez GC METAL sp. z o.o.
 8. W przypadku złożenia Zamówienia na rodzaj Towaru, który został wycofany z produkcji, GC METAL sp. z o.o. ma prawo zmienić zamawiany rodzaj Towaru na aktualnie produkowany ekwiwalentny model, powiadamiając Kupującego o zakresie zmiany i innym kodzie oznaczenia produktu. Brak odpowiedzi Kupującego w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na zmianę̨ zamawianego rodzaju Towaru na rodzaj Towaru wskazany przez GC METAL sp. z o.o. W razie braku zgody Kupującego na zmianę rodzaju Towaru, GC METAL sp. z o.o. odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 9. Niezależnie od regulacji przewidzianych w niniejszym OWU, GC METAL sp. z o.o. dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów
  i zastrzega sobie prawo do przyjmowania Zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podania przyczyny.
 10. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części Zamówienia po zawarciu Umowy jak również wprowadzenie zmian w Zamówieniu, nie będą uwzględniane chyba, że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty GC METAL sp. z o.o. lub w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, bądź jeżeli GC METAL sp. z o.o. pisemnie wyrazi zgodę na zmianę Zamówienia.
 11. Kupujący ponosi wobec GC METAL sp. z o.o. odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek naruszenia zobowiązania pieniężnego jak również rezygnacji z całości lub części Zamówienia po zawarciu Umowy.
 12. Rezygnacja przez Kupującego z całości lub części Zamówienia oznacza wyrażenie przez niego zgody na zapłatę odstępnego w kwocie stanowiącej równowartość 30 % wartości Zamówienia, z którego Kupujący rezygnuje, chyba, że zawarta Umowa stanowi inaczej.
 13. W przypadku, o którym mowa w pkt 12 Kupujący akceptuje i uznaje wierzytelność GC METAL sp. z o.o, upoważnia GC METAL sp. z o.o. do potrącenia kwoty, o której mowa w pkt 12 z wpłaconych na poczet wykonania Umowy zaliczek. W przypadku gdy Kupujący rezygnuje z części Zamówienia, jest on zobowiązany do uzupełnienia kwoty potrąconej
  z wpłaconej zaliczki, pod rygorem nieprzystąpienia przez GC METAL sp. z o.o. do wykonania zobowiązania.
 14. W przypadku gdy Kupujący nie dokonał żadnych wpłat możliwych do potrącenia z wierzytelnością, o której mowa w pkt 12, GC METAL sp. z o.o przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z prawem żądania zapłaty kwoty odstępnego, o której mowa w pkt 12.
 15. O ile Strony pisemnie nie uzgodnią inaczej, brak dokumentacji dotyczącej dostarczonych Towarów (w tym m.in. dokumentów WZ, certyfikatów, kart gwarancyjnych itp.) nie stanowi nienależytego wykonania umowy
  i uprawnia GC METAL sp. z o.o. do otrzymania umówionego wynagrodzenia.

§4 Ceny i warunki płatności

 1. Ceny określone w ofertach GC METAL sp. z o.o. są wiążące przez okres
  3 dni, chyba że oferta złożona Kupującemu przewiduje inny okres związania ofertą.
 2. GC METAL sp. z o.o. w ofertach przedstawia całkowitą cenę netto, oraz cenę netto uwzględniającą wartość przyznanych Kupującemu bonifikat, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 3. Do cen wskazanych w ofercie doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami
 4. O ile umowa nie stanowi inaczej, GC METAL sp. z o.o. udziela następujących bonifikat:
  a) bonifikata na wartość Zamówienia – udzielana jest w kwocie 30 % wartości Zamówienia;
  b) bonifikata na realizację usług projektowych – udzielana w kwocie 1.000,00 zł od każdorazowego Zamówienia.
 5. GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dowolnego udzielania rabatów i upustów na sprzedawane Towary i Usługi.
 6. GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do poprawek znaczących błędów wyliczeniowych. GC METAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody po stronie Kupującego.
 7. Zapłata przez Kupującego za otrzymany Towar lub wykonane Usługi nastąpi niezwłocznie po wystawieniu na jego rzecz faktury lub według pisemnie indywidualnie ustalonych warunków płatności.
 8. W przypadku udzielenia Kupującemu odroczonego terminu płatności, będzie on liczony począwszy od daty wystawienia na rzecz Kupującego dokumentu faktury VAT lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.
 9. Omyłki pisarskie, niezgodności danych lub błędy w wystawieniu na rzecz Kupującego faktury lub braki dokumentacji dotyczącej dostarczonego Towaru nie stanowią podstawy do wstrzymania zapłaty umówionej ceny sprzedaży. Powyższe uchybienia pozostają bez wpływu na wymagalność zapłaty ceny sprzedaży, której termin przypada zgodnie z terminem wskazanym na fakturze VAT, z ustaleniami Stron lub, w ich braku, najpóźniej z chwilą dostawy towaru Kupującemu.
 10. O ile nie umówiono się inaczej wszelkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy GC METAL sp. z o.o. wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty lub gotówką za pokwitowaniem, przy odbiorze towaru we wskazanym oddziale GC METAL sp. z o.o.
 11. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego GC METAL sp. z o.o. lub wpłatę pełnej należności gotówką.
 12. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, Kupujący zobowiązany jest do dokonania przedpłaty w wysokości minimum 30% ceny zamawianego Towaru (uwzględniającej bonifkaty) w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, nie później jednak niż przed datą dostawy Towaru.
 13. W przypadku braku dokonania przedpłaty w terminie 2 dni, GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonania zmian warunków oferty
  w zakresie terminu produkcji i dostawy.
 14. W przypadku wskazania w ofercie możliwości dokonania częściowej przedpłaty, Kupujący zobowiązany jest do jej dokonania w wysokości określonej w ofercie w terminie 2 dni od daty otrzymania faktury proforma, chyba, że w ofercie wskazano inny termin, w każdym jednak przypadku nie później niż przed datą dostawy Towaru. Pozostała część ceny za Towar musi zostać zapłacona przed wysyłką Towaru do Kupującego, chyba że na fakturze będzie wskazany inny termin.
 15. W przypadku gdy Kupujący dokona przedpłaty w kwocie niższej niż 30 % wartości Zamówienia będzie ona stanowić opłatę rezerwacyjną.
 16. Opłata rezerwacyjna zaliczona zostanie na poczet Zamówienia, o ile Kupujący w terminie 30 dni od dokonania opłaty rezerwacyjnej, wpłaci na  poczet przedpłaty do Zamówienia dodatkową kwotę, stanowiącą łącznie z opłatą rezerwacyjną co najmniej wartość przedpłaty, o której mowa w pkt 12 (30 % Zamówienia – o ile oferta nie stanowi inaczej) lub uiści pełną cenę wynikającą z Zamówienia. W braku uiszczenia należności w terminie opłata rezerwacyjna przepada na rzecz GC METAL sp. z o.o., a Zamówienie zostaje anulowane.
 17. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz GC METAL sp. z o.o. W przypadku braku terminowej wpłaty Kupujący zobowiązany, będzie do:
  1) zwrotu na rzecz GC METAL sp. z o.o. kwoty wynikającej z udzielonych przy zawarciu Umowy bonifikat.
  2) zapłaty odsetek, o których mowa w ust. 19

3)rekompensaty za koszty odzyskiwania należności zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2013.403 z późn. zm.);
4) zwrotu kosztów windykacji, w tym kosztów kancelarii prawnej, kosztów ubezpieczenia należności i kancelarii windykacyjnych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów wpisu sądowego (opłaty sądowej);
5) usunięcia wszelkiej szkody powstałej na skutek nieuregulowania lub nieterminowego uregulowania płatności;

 1. Zapłata zwrotu bonifikat nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty zawierającego skorygowaną fakturę VAT. Wezwanie do zapłaty niepodjęte przez Kupującego w terminie Strony uznają za skutecznie doręczone
 2. Niezależnie od roszczenia o zapłatę zwrotu bonifikaty, GC METAL sp. z o.o  ma prawo naliczyć za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki w wysokości odsetek maksymalnych.
 3. GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy i wydania Towaru w razie nie dokonania wymaganej przedpłaty.
 4. O ile Strony Umowy nie postanowią inaczej, GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do czasu uregulowania całkowitej ceny Towaru.
 5. GC METAL sp. z o.o. ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów zawartych z danym Kupującym, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych Zamówień Kupującego, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur.
  W takim przypadku Kupujący pozbawiony jest prawa dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,
  w szczególności wszelkich roszczeń odszkodowawczych za szkody powstałe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw.
 6. Jeżeli po wydaniu Towaru Kupujący stał się̨ niewypłacalny, GC METAL sp. z o.o. może zadać́ spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony na fakturze termin płatności.
 7. W przypadku opóźnień w płatnościach, GC METAL sp. z o.o. ma prawo skierować pisemne żądanie zwrotu odebranych, a niezapłaconych Towarów. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Towary w miejsce wskazane przez GC METAL sp. z o.o. w trybie natychmiastowym, nie później jednak niż w następnym dniu od dnia otrzymania żądania zwrotu Towarów.
 8. W przypadku niezwrócenia nieopłaconego Towaru GC METAL sp. z o.o., Kupujący zobowiązuje się pozostawić Towary do dyspozycji GC METAL sp. z o.o., umożliwiając GC METAL sp. z o.o. ich odebranie. Wszelkie koszty związane z odbiorem towaru od Kupującego ponosi Kupujący.
 9. Wykorzystanie przez Kupującego nieopłaconego Towaru w sposób, który uniemożliwia jego zwrot bez utraty jego wartości, tożsame jest z odbiorem ww. części dostawy bez zastrzeżeń i uznaniem długu wobec GC METAL sp. z o.o. z tytułu zapłaty za zrealizowaną dostawę.
 10. Kupujący upoważnia GC METAL sp. z o.o. do wystawiania faktur bez podpisu osoby upoważnionej do ich wystawiania w imieniu GC METAL sp. z o.o. i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres Kupującego. Kupujący wyraża także zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§5 Termin realizacji

 1. Jeżeli Towary zamawiane przez Kupującego znajdują się w magazynach GC METAL sp. z o.o., wówczas orientacyjny termin dostawy wynosi do 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez GC METAL sp. z o.o. przedpłaty, zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz paragrafem
  4 OWU. GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dostawy.
 2. W przypadku zamówień dotyczących Towarów wymagających indywidualnego przygotowania pod Zamówienie Kupującego, termin dostawy będzie ustalony indywidualnie, a jego bieg liczony będzie od dnia otrzymania przez GC METAL sp. z o.o. przedpłaty zgodnie z warunkami płatności określonymi w ofercie oraz paragrafem 4 OWU.
 3. Terminy realizacji Zamówień, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie rozpoczynają swojego biegu w przypadku dokonania opłaty rezerwacyjnej.
 4. GC METAL sp. z o.o. zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw Towaru. W żadnym jednak wypadku GC METAL sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach Towaru spowodowanych przyczynami niezależnymi od GC METAL sp. z o.o. oraz GC METAL sp. z o.o. nie odpowiada za kary umowne płatne przez Kupującego na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec Kupującego z tytułu opóźnienia
  w dostawie Towaru.
 5. Za niezależne od GC METAL sp. z o.o. przyczyny uznać należy
  w szczególności przyczyny wynikające z niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców GC METAL sp. z o.o.
 6. Gdy Kupujący nie dokona odbioru Towaru w terminie oznaczonym
  w Zamówieniu albo nie dokona umówionej przez strony zapłaty, GC METAL sp. z o.o. ma prawo obciążyć go kosztami przechowywania Towaru za okres opóźnienia w odbiorze według stawki 1 % wartości nieodebranego towaru brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
  W takim przypadku wydanie Towarów Kupującemu nastąpi wyłącznie pod warunkiem przyjęcia i uznania przez Kupującego faktury VAT lub noty obciążeniowej wystawionej z tytułu kosztów przechowania.
 7. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonego Towaru niezwłocznie, nie później niż w dniu dostawy, pod względem ilościowym
  i jakościowym, pod rygorem uznania dostarczonego Towaru za zgodny
  z Umową. O ile Strony nie postanowią inaczej, w żadnym wypadku badanie jakościowe i ilościowe Towaru przez Kupującego nie może nastąpić przed datą dostawy końcowej lub częściowej, w szczególności nie jest możliwe badanie sposobu realizacji Umowy na etapie produkcyjnym. Odpowiednie regulacje kodeksu cywilnego są w tym zakresie wyłączone.
 8. Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia badania Towaru za pośrednictwem osoby upoważnionej do reprezentowania Kupującego, składania w jego imieniu oświadczeń woli lub legitymującej się pełnomocnictwem do przeprowadzenia czynności badania Towaru. Dokonanie przez Kupującego badania Towaru pod względem ilościowym
  i jakościowym Towaru przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania Kupującego jest skuteczne i powoduje utratę prawa Kupującego do składania zastrzeżeń co do ilości i jakości dostarczonego przez GC METAL sp. z o.o. Towaru. GC Metal sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane odbiorem Towaru przez Kupującego przez osoby do tego nieupoważnione.

§6 Miejsce dostawy, koszt transportu

 1. GC METAL sp. z o.o. zobowiązany jest dostarczyć Towar jednorazowo lub partiami zgodnie z terminem uzgodnionym w Umowie. Jeżeli nie uzgodniono inaczej odbiór zamówionego Towaru następuje z siedziby GC METAL sp. z o.o. położonej przy ul. Bukowskiej 14 w Wysogotowie.
 2. O ile Strony nie postanowią inaczej, każda dostawa realizowana jest na koszt Kupującego.
 3. Zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Kupującym i na jego koszt, Towar może zostać dostarczony przez GC METAL sp. z o.o. na adres wskazany przez Kupującego. W takim przypadku, jeżeli Kupujący nie wskazał konkretnego przewoźnika, wyboru firmy dokona GC METAL sp. z o.o.
 4. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu lub jego przedstawicielowi, a w przypadku zlecenia transportu przedsiębiorstwu transportowemu
  z chwilą wydania Towaru firmie przewozowej, przy czym w każdym razie nie później, niż z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Kupującego.
 5. Kupujący jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt usunąć́ i zutylizować́, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, opakowanie lub jego elementy, pozostałe po transporcie towaru.

§7 Zastrzeżenie prawa własności

 1. GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu uregulowania wszelkich zobowiązań przez Kupującego łącznie
  z roszczeniami ubocznymi. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości Towaru ponosi Kupujący.
 2. Zastrzeżenie prawa własności przez GC METAL sp. z o.o. nie wygasa przez to, że Kupujący zamontuje Towary na nieruchomości i/lub budynku należącej do osoby trzeciej lub swojej.
 3. Z chwilą zawarcia Umowy, Kupujący przelewa na GC METAL sp. z o.o. wszelkie roszczenia w stosunku do kontrahentów Kupującego, jakie powstaną z tytułu dalszej sprzedaży Towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności.
 4. Połączenie lub   przyłączenie   Towarów, wobec   których
  zastrzeżono   prawo własności   GC METAL sp. z o.o.   z   inną   rzeczą, nie
  powoduje wygaśnięcia prawa własności. GC Metal sp. z o.o. nabywa udział
  we własności rzeczy powstałej z połączenia lub przyłączenia.
 5. Jeżeli przed zapłatą ceny Kupujący przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń GC METAL sp. z o.o. Jeżeli sumy
  z tego tytułu nie da się odzyskać, Kupujący jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

§8 Gwarancja

 1. GC METAL sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzedawane Towary na okres
  1 roku, który biegnie od dnia wydania Towaru. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku normalnego zużycia Towaru.
 2. O ile Umowa nie stanowi inaczej gwarancją objęte są wyłącznie Towary oznaczone lub ostemplowane logo GC METAL sp. z o.o. Kupujący obowiązany jest zweryfikować prawidłowość oznaczenia najpóźniej w dniu odbioru Towaru, a w przypadku stwierdzenia wadliwości oznaczenia Towarów, poinformować Kupującego o powyższej okoliczności, nie później niż w dniu następującym po dniu dostawy. wiadomością e-mail na adres: biuro@gcmetal.pl, pod rygorem utraty prawa do gwarancji.
 3. Kupujący nabywa uprawnienia wynikające z gwarancji pod warunkiem:
  a) dokonania pełnej zapłaty za Towary i/lub Usługi w terminie wskazanym zgodnie z niniejszymi OWU lub na dokumencie określającym obowiązek zapłaty
  b) podpisania protokołu odbioru w postaci dokumentu WZ, CMR lub równoważnego bez zastrzeżeń;
  c) magazynowania Towaru w sposób zgodny z zaleceniami GC METAL sp. z o.o. w szczególności, pod zadaszeniem, bez narażenia na działanie wilgoci, soli i innych warunków atmosferycznych;
  d) montażu Towaru zgodnego z załączoną przy sprzedaży instrukcją montażu;
  e) instalacji Towaru w środowisku o maksymalnym parametrze C2 (w rozumieniu zgodnym z Tabelą Klas Korozyjności według normy PN EN ISO 12944:2001). W przypadku środowiska o wyższych parametrach Strony ustalą indywidualne warunki gwarancji. Koszt badania parametrów środowiska ponosi Kupujący.;
  f) dokonywania corocznych przeglądów technicznych udokumentowanych protokołem sporządzenia przeglądu technicznego;
  g) niezwłocznego poinformowania GC METAL sp. z o.o. o istnieniu wady Towaru w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej wykrycia;
  h) niezwłocznego wysłania na adres mailowy GC METAL sp. z o.o. biuro@gcmetal.pl zdjęć wadliwych produktów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wykrycia wady;
  i) umożliwienia GC METAL sp. z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu,
  w którym zamontowany/składowany jest reklamowany Towar, w tym w celu weryfikacji oznaczenia Towaru logo GC METAL sp. z o.o.;
  j) zgodnej  z załączoną do Towaru instrukcją rejestracji produktu w elektronicznym systemie rejestracji produktów GC METAL sp. z o.o. w terminie 14 dni od dokonania zakupu – o ile GC METAL sp. z o.o. powiadomi Kupującego o prowadzeniu rejestru dla danego typu Towaru.
 4. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
  a) nie dokonania corocznych obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych udokumentowanych protokołem sporządzenia przeglądu gwarancyjnego;
  b) magazynowania Towaru w sposób sprzeczny z zaleceniami GC METAL sp. z o.o., w szczególności, bez zadaszenia, z narażeniem na działanie soli lub w zawilgoconym środowisku lub innych warunków atmosferycznych;
  c) instalacji Towaru niezgodnie z instrukcją montażu;
  d) instalacji Towaru w środowisku o parametrach wyższych niż C2;
  e) braku niezwłocznego poinformowania o wykryciu wady, nie późniejszego niż w terminie 3 dni od jej wykrycia i jednoczesnego nie przesłania na adres mailowy GC METAL sp. z o.o. biuro@gcmetal.pl zdjęć wadliwych Towarów;
  f) uniemożliwienia GC METAL sp. z o.o. dokonania wizji lokalnej w miejscu, w którym zamontowany/składowany jest reklamowany Towar;
 5. g) nie dokonania odbioru i sprawdzenia Towaru w terminie określonym
  w § 5 ust. 7 OWU.
 6. h) dokonania bez zgody GC METAL sp. z o.o. naprawy lub zmian konstrukcyjnych Towaru;

 

 1. W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy składających się̨ na Towar, uniemożliwiającej korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, GC METAL sp. z o.o. zobowiązuje się̨ do naprawy lub wymiany wadliwych rzeczy na wolne od wad.
 2. GC METAL sp. z o.o. zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia reklamacji
  w terminie 30 dni od pisemnego zgłoszenia wad Towaru.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji GC METAL sp. z o.o zobowiązuje się do  naprawy lub wymiany towaru w okresie gwarancji na nowy, w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia Kupującego
  o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. GC METAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli jej działalność została zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami,
  o charakterze siły wyższej.
 4. W przypadku gdy GC METAL sp. z o.o. w ramach gwarancji dostarczy Kupującemu nowe Towary, termin gwarancji co do tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy Kupujący nie mógł z niej korzystać.
 5. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec użytkowników Towaru z tytułu zgłaszanych przez nich roszczeń oraz za należyte
  i terminowe wykonanie wszelkich procedur gwarancyjnych.
 6. Gwarancja udzielona przez GC METAL sp. z o.o. nie obejmuje wad Towarów, które powstały po wydaniu Towaru Kupującemu, za które Kupujący lub osoby trzecie ponoszą odpowiedzialność.
 7. W szczególności GC METAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zgodność Towaru z oczekiwaniami Kupującego lub użytkowników, za prawidłowość zamontowania Towaru i jej zgodność z instrukcją obsługi oraz za nieprawidłowe dobranie Towaru do miejsca przeznaczenia
  i wytycznych ujętych w przepisach prawa.
 8. GC METAL sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za towary nieoznakowane logiem GC METAL sp. z o.o..
 9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 10. Odpowiedzialność odszkodowawcza GC METAL sp. z o.o. z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanych Towarów. Ponadto GC METAL sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za utracone przez Kupującego lub użytkownika Towarów korzyści.
 11. W przypadku wystawienia przez GC METAL sp. z o.o. karty gwarancyjnej na Towar, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają̨ postanowienia OWU odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z OWU, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej,
  z wyjątkiem punktów od 8 – 12 niniejszego paragrafu, które obowiązują niezależnie od treści karty gwarancyjnej.
 12. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Kupujący zwróci koszty wywołane wykonanymi czynnościami na podstawie wystawionej przez GC METAL sp. z o.o noty obciążeniowej lub refaktury.
 13. Wszelkie produkty i części, które zostały wymienione podczas naprawy, stają się własnością GC METAL sp. z o.o.

§9 Własność intelektualna

 1. GC METAL sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności intelektualnej do wszelkich rysunków, kalkulacji, projektów, dokumentów o charakterze opiniodawczym oraz innych dokumentów ujawnionych i/lub dostarczonych Kupującemu przez GC METAL sp. z o.o. przy zawieraniu Umowy. Przeznaczone są one tylko i wyłącznie do realizacji danej Umowy i nie mogą być, zarówno w części jak i w całości, powielane, lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody GC METAL sp. z o.o. i dodatkowego wynagrodzenia.
 2. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie, Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz GC METAL sp. z o.o. kary umownej w kwocie 20.000,00 zł za każde naruszenie. Niezależnie od uprawnienia do otrzymania zapłaty kary umownej GC METAL sp. z o.o. uprawniona będzie dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§10 Siła wyższa i zdarzenia niezależne od Stron

 1. GC METAL sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą.
 2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego unikniecie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do odniesienia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę,  kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk, nieprzewidywalną zmianę cen, epidemię, pandemię itp.
 3. GC METAL sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających  z Umów sprzedaży wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez podwykonawców i dostawców GC METAL sp. z o.o.

§11 Tryb i warunki rozwiązania Umowy

 1. GC METAL sp. z o.o. jest uprawniona do odstąpienia od Umowy sprzedaży w całości lub w określonej części ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  a) Kupujący pozostaje w opóźnieniu z zapłatą ceny.
  b) w stosunku do Kupującego został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub naprawczego.
  c) wskutek zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od GC METAL sp. z o.o., wykonanie Umowy jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.
  d) na skutek zmiany cen materiałów niezbędnych do produkcji Zamówienia, realizacja Umowy na uzgodnionych warunkach cenowych prowadziłaby do powstania szkody po stronie GC METAL sp. z o.o. lub byłaby dla GC METAL sp. z o.o. gospodarczo nieopłacalna, w tym w szczególności jeżeli nie dawałaby możliwości odniesienia zysku przewidywanego w dniu zawarcia Umowy.
  e) wskutek zdarzeń, za które GC METAL  sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności realizacja Umowy na rzecz Kupującego byłaby niemożliwa lub znacznie utrudniona.
 2. Odstąpienie od umowy przez GC METAL sp. z o.o. może nastąpić poprzez złożenie Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu w dowolnej formie,
  w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.
 3. Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. d GC METAL sp. z o.o. uprawniona będzie do przedstawienia Kupującemu nowej wyceny realizacji usługi w całości lub części, której brak akceptacji przez Kupującego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni tożsamy będzie
  z odstąpieniem od Umowy w zakresie obejmującym nową wycenę.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub w części dotyczącej poszczególnych Towarów przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Kupującego, a także w przypadku niedotrzymania przez Kupującego któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych w Umowie, GC METAL sp. z o.o. przysługiwać będzie względem Kupującego roszczenie
  o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności Kupujący zobowiązany będzie do zwrotu kosztów poniesionych przez GC METAL sp. z o.o. w związku zawarciem Umowy oraz powiększonych i utraconych korzyści, na które GC METAL sp. z o.o. mogła liczyć w przypadku braku rozwiązania Umowy. Wartość utraconych korzyści ustalona będzie
  w oparciu o cenę Towaru netto bez uwzględnienia bonifikaty. Powyższe uprawnienia nie stoją na przeszkodzie realizacji uprawnień wynikających
  z §3 ust. 12-14 niniejszego OWU.

§12 Klauzula Salwatoryjna

 1. Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWU i/lub Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia OWU i/lub Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.
 2. Postanowienia OWU i/lub Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z pkt 1 zostaną zastąpione, na mocy OWU, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

§13 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego, będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność́ gospodarczą oraz osób wskazanych
  w Zamówieniu, ofercie, zapytaniu ofertowym Kupującego, potwierdzeniu Zlecenia, Umowie oraz innych dokumentach związanych z zawarciem
  i realizacją Umowy zawartej miedzy GC METAL sp. z o.o. a Kupującym jest GC METAL sp. z o.o., ul. Bukowska 14, 62- 081 Wysogotowo, e-mail: biuro@gcmetal.pl
 2. Zawierając umowę sprzedaży Kupujący oświadcza, że rozumie, że dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, numer NIP, numer REGON, adres poczty elektronicznej będą przetwarzane przez GC METAL sp. z o.o. w celach związanych z realizacją Umowy – w zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Zawierając Umowę sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numery telefonów, numer NIP, numer REGON, adres poczty elektronicznej przez GC METAL
  z o.o. z siedzibą w Wysogotowie ( 62-081) ul. Bukowska 14  jako administratora danych osobowych, w celach związanych z działalnością marketingową GC METAL sp. z o.o. ukierunkowaną na przedstawienie Kupującemu aktualnej oferty na Usługi i Towary oferowane przez GC METAL sp. z o.o.– w zakresie uregulowanym w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. GC METAL sp. z o.o. oświadcza, że Dane Osobowe przetwarzane będą
  w następujących celach:
  a) wykonania zawartej z GC METAL sp. z o.o. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) wystawiania faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  c) archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  d) analitycznych, takie jak dobór usług do Kupujących, optymalizacji Towarów lub Usług na podstawie uwag Kupujących, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  e) badania satysfakcji Kupujących i określanie jakości obsługi, co stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  f) prowadzenia działań marketingowych związanych z przesyłaniem Kupującemu aktualnej oferty usług i produktów GC METAL Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. GC METAL sp. z o.o. oświadcza, że dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane Osobowe zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych
  i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i podstawy przetwarzania danych; – na co Kupujący wyraża zgodę.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych są przedsiębiorcy uprawnieni do wykonywania działalności gospodarczej w przedmiocie transportu drogowego towarów oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w przedmiocie działalności rachunkowej. Odbiorcy Danych Osobowych świadczą usługi zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.).
 7. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; Kupujący ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu od Administratora swoje Dane Osobowe dostarczone Administratorowi. Kupujący ma prawo przesłać otrzymane dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora;
 8. b) Wykonując prawo do przenoszenia Danych Osobowych o którym mowa w lit.a powyżej, Kupujący ma prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 9. c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  d) prawo do usunięcia danych;
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – chyba że podstawa przetwarzania przez GC METAL sp. z o.o. danych jest nadrzędna wobec praw Kupującego lub też, że dane Kupującego są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail;
  g) prawo do przenoszenia danych;
  h) prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania Umowy.
 11. W stosunku do danych co do których Kupujący wyraził zgodę n ich przetwarzanie, Kupujący ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy złożyć w tym zakresie oświadczenie (w dowolnej formie) Administratorowi danych osobowych, w tym m.in. drogą mailową na adres: biuro@gcmetal.pl
 12. Kupujący zobowiązuje się̨ zaznajomić́ swoich pracowników, osoby wskazane w Zamówieniu, ofercie, zapytaniu ofertowym Kupującego, potwierdzeniu Zlecenia, Umowie oraz innych dokumentach związanych
  z zawarciem i realizacją Umowy, których dane osobowe zostały przez niego udostępnione GC METAL sp. z o.o., z § 13 OWU. Kupujący zobowiązany jest wykazać́ wobec GC METAL sp. z o.o. na jego każdorazowe żądaniem wykonanie przez niego obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto w przypadku gdyby dalsze przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagało uzyskania zgody pracowników Kupującego lub innych osób współpracujących z Kupującym, Kupujący na wezwanie GC METAL sp. z o.o. zobowiązuje się̨ do dostarczenia GC METAL sp. z o.o. odpowiednich oświadczeń́ lub innych wymaganych przepisami prawa dokumentów, potwierdzających udzielenie takiej zgody.
 13. W przypadku niespełnienia przez Kupującego obowiązków opisanych
  w § 13 ust. 9 OWU, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód, jakie poniósł lub zobowiązany jest ponieść́ GC METAL sp. z o.o. wynikających lub związanych z niewykonaniem ww. obowiązków przez Kupującego, w tym zapłaty nałożonych na GC METAL sp. z o.o. kar pieniężnych, opłat, odszkodowań́, kosztów postępowań obejmujących dochodzenie odszkodowań́ i nakładanie administracyjnych kar pieniężnych. W ww. zakresie Kupujący zwalnia GC METAL sp. z o.o.
  z odpowiedzialności i zobowiązuje się̨ pokryć́ wskazane w zdaniu poprzednim kwoty.
 14. W celu realizacji swoich praw Kupujący zobowiązany jest skierować swoje sprecyzowane żądanie pod adres e-mail: biuro@gcmetal.pl.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWU obowiązują od dnia 17 maja 2022 r.
 2. Wszelkie odstępstwa od OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku konfliktu postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami obejmującego ustalenia pomiędzy Stronami, przyjmuje się, że ustalenia zawarte w dokumencie o wyższej hierarchii mają pierwszeństwo przed ustaleniami zawartymi w dokumencie o niższej pozycji w hierarchii. Ustala się następującą hierarchię dokumentów:
  • Umowa/ Zamówienie;
  • Umowa Ramowa;
  • niniejsze OWU.
 4. Kupujący nie może bez pisemnej uprzedniej zgody GC METAL sp. z o.o. przenosić jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży na osoby trzecie.
 5. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia GC METAL sp. z o.o.
  o zmianie jakichkolwiek jego danych teleadresowych i/lub wszelkich jego danych umożliwiających realizację zamówień przez GC METAL sp. z o.o.
 6. GC METAL sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego w Zamówieniu niewłaściwych bądź niepełnych danych, uniemożliwiających prawidłową realizacje Zamówienia.
 7. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem Umowy.
 8. Miejscem wykonania zobowiązania z Umowy jest siedziba GC METAL sp. z o.o.
 9. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę GC METAL sp. z o.o.