Polityka prywatności aplikacji mobilnej GC METAL

Polityka prywatności aplikacji mobilnej GC METAL

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ „GC Metal”

Posiadaczem Licencji klienta końcowego oraz Administratorem aplikacji mobilnej „GC Metal” jest GC METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GC METAL Sp. z o.o.) z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul. Bukowskiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60.

GC Metal Sp. z o.o. chcąc zapewnić najwyższe standardy ochrony prywatności osób korzystających jej Aplikacji mobilnej, opracowała przedmiotowy zbiór zasad  odnoszących się do gromadzenia i wykorzystania informacji na temat  Użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez GC Metal Sp. z o.o., gromadzonych przy wykorzystaniu z Aplikacji mobilnej.

Niniejszy zbiór zasad został sporządzony w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr. 2016/679 (w skrócie RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Administrator danych osobowych (zwany też Administratorem)– administratorem Państwa danych osobowych jest GC METAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (62-081), przy ul. Bukowskiej 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416370, NIP: 783-168-79-60.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą;

Osoba możliwa do zidentyfikowania –  osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Przetwarzanie danych – termin ten oznacza operacje lub ich zestawy wykonywane  na danych osobowych lub ich zestawach, takie jak zbieranie, utrwalanie,  przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie  i usuwanie.

Użytkownik – osoba fizyczna, korzystają ca z usług oferowanych drogą  elektroniczną przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej GC Metal.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. GC Metal Sp. z o.o. może gromadzić i przetwarzać dane identyfikujące i nieidentyfikujące Użytkownika.
 2. Aplikacja mobilna GC Metal realizuje funkcje pozyskiwania informacji  o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu wyceny oraz  formularzu zamówienia;
  b) poprzez gromadzenie logów serwera, przez operatora hostingowego. Informacji o operatorze można zasięgnąć poprzez kontakt z GC Metal Sp. z o.o.;
 3. Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  a) aparat do zdjęć w celu zapisu dokumentacji i przesłania jako załącznik w ramach dostępnych funkcjonalności
 4. Dane gromadzone przez GC Metal Sp. z o.o., mogą być przechowywane przez cały okres prowadzenia przez nią działalności, w celu realizacji umów, jak też dla celu optymalizacji Aplikacji mobilnej GC Metal.
 5. GC Metal Sp. z o.o. nie będzie ujawniać gromadzonych danych, z zastrzeżeniem przypadków szczególnych, wskazanych w Polityce Prywatności i przepisach prawa. W tym również dane te nie będą ujawniane podmiotom trzecim w celach marketingowych i reklamowych.
 6. GC Metal Sp. z o.o. podejmuje wszelkie możliwe kroki, żeby zapewnić bezpieczeństwo pozyskanych danych.
  Jednocześnie GC Metal Sp. z o.o. informuje, że żaden, nawet najnowszy system zabezpieczeń nie daje całkowitej  gwarancji bezpieczeństwa. nie zapewnia też zawsze pełnego bezpieczeństwa informacji, które zostaną przesłane do w szczególności, za pomocą formularza wyceny oraz formularza zamówienia, czy wiadomości e-mail

 

INFORMACJE O GROMADZONYCH DANYCH

 1. GC Metal Sp. z o.o. może gromadzić zarówno dane identyfikujące jak i nieidentyfikujące
  Użytkownika.
 2. Administrator może gromadzić dane osobowe w związku z korzystaniem przez  Użytkownika z usług świadczonych przez GC Metal Sp. z o.o., oraz w celach kontaktowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych potencjalnie umożliwiających
  identyfikację użytkownika, takich jak adres IP zalogowanych użytkowników, do których
  stosuje się postanowienia chroniące dane identyfikujące użytkownika.
 4. Użytkownik przekazuje dane dobrowolnie, poprzez  wypełnienie formularzy dostępnych w Aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem  przesłania wiadomości elektronicznej.
 5. GC Metal Sp. z o.o. może gromadzić inne dane, które będą niezbędne w sytuacji zainteresowania Użytkownika jej usługami, jak chociażby: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres pod którym znajdują się odpady przeznaczone do odbioru, zdjęcie odpadów, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Przekazane za pośrednictwem formularza dane wykorzystywane są w celu obsługi zgłoszenia stąd wynikającego oraz nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
 7. Głównym celem gromadzenia informacji nieidentyfikujących Użytkownika jest  wydajniejsze spełnianie oczekiwań Użytkowników korzystających z Aplikacji mobilnej GC Metal,  a także  optymalizacja jej funkcji i zawartości.
 8. Użytkownik posiada prawo wglądu, korygowania, uzupełniania udostępnionych danych, jak też możliwość ich usunięcia.
 9. Użytkownik, w każdym czasie, może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, informując o tym fakcie GC Metal Sp. z o.o. za pomocą odręcznie podpisanego oświadczenia, przesłanego na adres Administratora danych osobowych.
 10. Użytkownik, w każdym czasie, może skorzystać z przysługującego mu prawa do zapomnienia, przysyłając podpisane odręcznie oświadczenie na adres Administratora danych osobowych.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. GC Metal Sp. z o.o. na podstawie zgromadzonych danych, może opracować statystyki odnoszące się do działań Użytkowników w związku z ich aktywnością w Aplikacji mobilnej.
 2. GC Metal Sp. z o.o. może przekazać informacje pozwalające zidentyfikować  Użytkownika, pracownikom i osobom w niej zatrudnionym na podstawie  stosunków cywilnoprawnych lub innych stosunków prawnych oraz podmiotom,  które współpracują z GC Metal Sp. z o.o. w zakresie potrzebnym do wykonania zamówionych usług, przy czym podejmie odpowiednie działania celem zachowania przez te osoby i podmioty, poufności przekazanych danych.
 3. Ujawnienie danych identyfikujących Użytkownika, może nastąpić także: w związku z wezwaniem sądu albo innego organu państwowego bądź instytucji,  jeżeli obowiązek ujawnienia danych będzie przewidziany prawem.
 4. Poza przypadkami przewidzianymi w Polityce Prywatności oraz przepisach obowiązującego  prawa, Administrator nie udostępni, ani nie przekaże w żaden inny sposób danych, które umożliwiałyby identyfikację Użytkownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator danych osobowych zapewnia, że podejmie starania, by żądania zmiany, uzupełnienia czy też usunięcia danych Użytkownika, były realizowane na  bieżąco.
 2. Wszelkie wątpliwości i żądania dotyczące Polityki Prywatności, dostępu do danych Użytkownika, w tym ich usunięcia i zmiany, będzie można zgłaszać GC Metal Sp. z o.o., poprzez nawiązania kontaktu przy wykorzystaniu zawartych tam adresów, numerów telefonu wskazanych w Aplikacji mobilnej itp.
 3. Korzystając z Aplikacji mobilnej GC Metal akceptują państwo niniejszą Politykę Prywatności.