Ogólne warunki zamówień

Ogólne Warunki Zamówień

GC METAL sp. z o.o.

aktualizacja z dnia 17.05.2022 roku

Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień Towarów i Świadczenia Usług GC Metal sp. z.o.o. (dalej: OWZ) wraz z umową i ze wszystkimi załącznikami, stanowią jednolitą Umowę pomiędzy Stronami, w których GC Metal jest stroną zamawiającą Towary lub Usługi. Nawiązania do ofert Dostawcy nie mogą być poczytywane jako przyjęcie żadnych warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeżeli ich akceptacja nie została jasno wyrażona przez GC Metal sp. z.o.o. w umowie.

 

§1 Definicje

 1. Użyte w OWZ określenia oznaczają:
  1) „Zamawiający” – GC Metal sp. z.o.o., z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 14, 62-081 Wysogotowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000416370, która posługuje się numerem NIP: 7831687960, REGON: 302085540; wysokość kapitału zakładowego 200.000,00 zł.
  2) „Dostawca” – podmiot prowadzący działalność gospodarczą sprzedający lub dostarczający Towary lub świadczący Usługi na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy;
  3) „Towary” – rzeczy ruchome, które Dostawca zobowiązał się zakupić lub wyprodukować i dostarczyć na rzecz Zamawiającego;
  4) „Awizacja” – pisemne lub elektroniczne powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie Dostawy wraz z określeniem przewoźnika;
  5) „Usługi” – usługi świadczone lub podlegające świadczeniu na rzecz Zamawiającego przez Dostawcę;
  6) „Siła wyższa” – niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie zewnętrzne, w szczególności:
  a) katastrofalne działanie siły przyrody;
  b) wojna;
  c) zamieszki publiczne;
  d) wydane względem Strony decyzje o wywłaszczeniu;
  7) „Umowa” – umowa dostawy, sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o odpłatne świadczenie usług oraz każda inna umowa na podstawie, której Dostawca świadczy odpłatnie Usługi lub wydaje i przenosi prawo własności Towarów na rzecz Zamawiającego;
  8) „Zamówienie” – pisemne lub elektroniczne złożenie oferty Dostawcy przez Zamawiającego, w którym określone są zamawiane Towary lub Usługi.
  9) „Prawidłowa Dostawa” – Umowa wykonana w sposób należyty i kompletny, tj. w szczególności w sposób zgodny ilościowo i jakościowo z Zamówieniem Zamawiającego, zgodny z zakresem Zamówienia i ustalonym w zamówieniu terminem, potwierdzona dokumentem wydania zewnętrznego/przyjęcia zewnętrznego lub protokołem zdawczo-odbiorczym opatrzonym adnotacją Zamawiającego „bez uwag” lub „bez zastrzeżeń”, zawierająca kompletną dokumentację dostarczonego Towaru lub Usługi.

10) „Podwykonawstwo produkcyjne” – usługa produkcyjna wykonywana na zlecenie Zamawiającego, z materiału powierzonego przez Zamawiającego, realizowana w związku z umową zawartą przez Zamawiającego z Dostawcą.

11) „Podwykonawstwo montażowe” – usługa montażowa wykonywana na zlecenie Zamawiającego, z materiału powierzonego przez Zamawiającego, Dostawcę lub firmę zewnętrzną, realizowana w związku z umową zawartą przez Zamawiającego z Dostawcą.

12) „Dzień” – oznacza dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedzieli oraz dni oznaczonych jako święta w polskim kalendarzu, z ostrożności wskazuje się, że słowa zapisane jako „dni” (tj. z małej litery ) oznaczają dni od poniedziałku do niedzieli bez wyłączenia dni oznaczonych jako święta w polskim kalendarzu;

§2 Postanowienia ogólne

 1. OWZ stanowią integralną część Umowy i mają zastosowanie w sprawach wyraźnie nieuregulowanych w niej inaczej.
 2. OWZ nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.
 3. OWZ uważa się za wiążące, jeżeli zostały doręczone Dostawcy przed zawarciem Umowy lub podane mu do wiadomości w taki sposób, że mógł on z łatwością̨ dowiedzieć́ się̨ o ich treści. W szczególności OWZ uznaje się za wiążące, jeżeli przed zawarciem Umowy Dostawca otrzymał od GC METAL sp. z o.o. wiadomość e-mail do której OWZ w aktualnej wersji zostały załączone albo otrzymał OWZ w formie papierowej. W przypadku gdy Dostawca jest w stałych stosunkach handlowych z GC METAL Sp. z o.o. przyjęcie przezeń OWZ przy pierwszym Zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i sprzedaży Zamawiającego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 4. Zmiana OWZ dokonana w czasie trwania Umowy wiąże Dostawcę, jeżeli została mu doręczona, a Dostawca nie wypowiedział Umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zmienionych OWZ.
 5. Jeżeli OWZ nie zostały dołączone do Zamówienia lub Umowy, to Dostawca jest związany OWZ w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w dniu złożenia Zamówienia na Stronie Zamawiającego pod adresem: https://www.gcmetal.pl/gc-metal/owz/
 6. Dostawca jednocześnie oświadcza, że:
  1) zapoznał się ze wszystkimi faktami, terminami, warunkami realizacji, przesłanymi dokumentami, okolicznościami, wymaganiami, przeszkodami, uzgodnieniami, a w szczególności treścią OWZ i jest ich świadom w trakcie realizacji Zamówienia;
  2) rozważył sposób realizacji zamówienia, zapoznał się i spełnił wszystkie wymagania prawne odnośnie realizacji Zamówienia;
  3) posiada i będzie posiadał, w razie konieczności, wszystkie środki techniczne, materiały i środki finansowe potrzebne do prawidłowego i terminowego zrealizowania zamówienia;
 7. Warunki odmienne mają zastosowanie tylko i wyłącznie wobec konkretnego Zamówienia w przypadku ich wyraźnej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Nie mogą być traktowane przez Dostawcę jako obowiązujące w ramach innych (w tym przyszłych) Zamówień.
 8. Postanowienia wzorców umów stosowanych przez Dostawcę są wyłączone o ile Dostawca i Zamawiający nie uzgodnili inaczej na piśmie. Przyjęcie przez Zamawiającego Towarów lub Usług, bądź uiszczenie zapłaty nie oznacza akceptacji wzorców umów stosowanych przez Dostawcę.
 9. O ile OWZ nie stanowią inaczej wszelkie porozumienia i dokumenty związane z Zamówieniem muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności oraz muszą zawierać numer zamówienia nadany przez Zamawiającego.

§3 Zamówienie

 1. Podstawą do złożenia każdego Zamówienia przez Zamawiającego jest indywidualnie ustalony cennik Towarów i Usług. Jeśli Zamówienie dotyczy Towarów spoza cennika, podstawą do złożenia Zamówienia jest ustna lub pisemna oferta Dostawcy.
 2. Zamówienie dokonywane będzie przez Zamawiającego wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia, opatrzonego indywidualnym numerem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OWZ.
 3. Dostawca gwarantuje, że Zamówienie będzie zrealizowane w terminie wskazanym w Zamówieniu. Jeżeli zaś termin dostawy nie został sprecyzowany w Zamówieniu lub Umowie, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Usługi niezwłocznie po pisemnym wezwaniu do wykonania zobowiązania.
 4. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia posiadać będzie uzgodnione wcześniej z Zamawiającym cechy (parametry) i, że będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, a także, iż jego dokumentacja techniczna będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami.
 5. Zamawiający przekaże zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy wskazane przez Dostawcę.
 6. Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu. Potwierdzenie powinno się odbyć w tej samej formie jakiej zostało złożone zamówienie.
 7. W przypadku braku niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin) potwierdzenia Zamówienia lub odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji, Zamawiający poczytuje brak odpowiedzi jako przyjęcie Zamówienia do realizacji bez zastrzeżeń.
 8. W przypadku dokonania przez Dostawcę modyfikacji Zamówienia, Umowa dojdzie do skutku w wersji zmodyfikowanej wyłącznie w przypadku potwierdzenia jej przez Zamawiającego w terminie trzech Dni od dnia otrzymania zmodyfikowanego Zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia modyfikacji Zamówienia Dostawca jest obowiązany wykonać je w pierwotnej wersji nadesłanej przez Zamawiającego. Nie może poczytywać braku potwierdzenia jako dorozumianego potwierdzenia zmodyfikowanej Umowy.
 9. Strony zobowiązane są wskazać na piśmie pod rygorem nieważności (tj. pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanych dokumentów wysłanych pocztą e-mail) osoby upoważnione do reprezentowania firmy w zakresie składania zamówień, przyjęcia zamówień oraz dokonywania innych uzgodnień, jakie mogą okazać się konieczne do prawidłowego wykonania Umowy. Każda strona ma prawo w każdej chwili cofnąć określonej osobie uprawnienie do wymienionych
  w zdaniu pierwszym czynności, zawiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej. Cofnięcie uprawnienia jest skuteczne tylko i wyłącznie po potwierdzeniu jego otrzymania przez zawiadamianą Stronę przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że zawiadomienie o cofnięciu uprawnienia będzie podpisane (a w przypadku przesłania formą elektroniczną – nadane) przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu strony.
 10. Dostawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres, w którym związany jest ofertą. W przypadku nie wskazania tego okresu Zamawiający poczytuje, że jest ona ważna przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania oferty.
 11. Zamawiający może anulować Zamówienie w przypadku, gdy Dostawca działa niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, należytą starannością, profesjonalnym charakterem działalności, a także dopuści się innych rażących uchybień w realizacji Zamówienia.

§4 Szczególne wymagania realizacji zamówień zagranicznych

 1. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku Towarów importowanych, Dostawca odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku dostawy Towarów
  z obszaru Unii Europejskiej, Dostawca jest zobowiązany do wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej,
  w szczególności w zakresie INTRASTRAT, podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
 3. W przypadku dostawy Towaru w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw trójstronnych, Dostawca, przed dniem pierwszej dostawy zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu kopii zawiadomienia polskiego biura wymiany informacji o podatku VAT o zamiarze skorzystania z uproszczonej procedury rozliczania podatku VAT.

§5 Realizacja dostawy

 1. Miejscem dostawy towarów będzie miejsce wskazane w Zamówieniu lub Umowie. Dostawa realizowana będzie zgodnie z INCOTERMS 2010.
 2. O ile strony nie ustalą inaczej Dostawca jest obowiązany do zapakowania Towarów w sposób zgodny z Instrukcją Pakowania stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego OWZ, a nadto w sposób odpowiedni dla użytego środka transportu oraz urządzeń stosowanych do wyładunku oraz załadunku.
 3. Dostarczany Towar musi być w pełni identyfikowalny przez co rozumie się właściwe, zgodne z OWZ oznaczenia opakowań Towarów jak i analogicznie sporządzoną dokumentację, Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z odbioru Towarów zapakowanych niezgodnie z Instrukcją Pakowania, w tym w szczególności do odmowy odbioru towarów nieidentyfikowalnych.
 4. Jeżeli nie ustalono inaczej, ceny Towaru lub Usług ujęte w Zamówieniu obejmują wszystkie koszty związane z jego dostarczeniem do miejsca dostawy, w szczególności koszty:
  1) transportu;
  2) załadunku;
  3) opakowania zgodnego z wymaganiami Instrukcji Pakowania;
  4) opłat celnych i przewozowych;
  5) ubezpieczenia na czas transportu;
  6) wszelkich innych opłat i kosztów.
 5. Dostawca jest obowiązany do awizowania dostawy najpóźniej 2 Dni przed terminem jej realizacji. Realizacja zamówień winna nastąpić jednorazowo, chyba że Strony postanowią inaczej. Awizacja musi zawierać informacje
  o numerze Zamówienia, miejscu dostawy towaru, ilości Towaru. Jeżeli Strony dopuściły możliwość realizacji zamówień w częściach, obowiązek Awizacji dotyczy każdej dostawy. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej odbiór towarów będzie realizowany w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku)
  w godzinach 08:00 – 14:00.
 6. Dostawca jest obowiązany przed, w trakcie i po załadunku do sporządzenia szczegółowej dokumentacji fotograficznej każdej dostarczanej partii Towaru. Dokumentację tę Dostawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod rygorem utraty uprawnienia do nieuwzględnienia reklamacji dotyczącej zastrzeżeń do dostawy.
 7. Przed rozładunkiem Towarów osoba uprawniona przez Zamawiającego dokonuje oceny jakości dostarczonego Towaru i w przypadku stwierdzenia wad, sporządza Protokół Reklamacyjny (stanowiący załącznik nr 3 do OWZ), w którym wyraźnie wskazuje datę dostawy oraz stan dostarczonego Towaru. W protokole wymienia się wszelkie zastrzeżenia odnośnie widocznych wad Towaru, uszkodzenia opakowań lub ich błędnych oznaczeń. Zawiera on ponadto informację o tym, czy Towar był właściwie transportowany i rozładowany oraz czy zostały dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy dostawie. Jako dowód zaistniałych wad i jednocześnie załącznik do Protokołu Reklamacyjnego osoba uprawniona przez Zamawiającego sporządza dokumentację fotograficzna dostarczonego Towaru, ze szczególnym uwzględnieniem zaistniałych wad.
 8. Dostawę Towaru uważa się za zrealizowaną w momencie sporządzenia dokumentu PZ (przyjęcie z zewnątrz) lub podpisania przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego wystawionego przez Dostawcę dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne)/CMR/itp. bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. W przypadku, gdy tylko część Towaru spełnia wymagania jakościowe lub ilościowe Dostawę uważa się za zrealizowaną tylko
  i wyłącznie w części odpowiedniej jakościowo lub ilościowo. W takim przypadku na dokumencie potwierdzającym dostawę zamieszcza się adnotację „dostawa częściowa”. Dostawca w takim przypadku jest zobligowany do dostarczenia różnicy między dostarczoną ilością Towaru,
  a ilością wynikającą z Zamówienia, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę
  i nie odstąpi od Umowy. Zamawiający w zależności od swojego interesu ekonomicznego może odstąpić od całej Umowy jak i od jej części, co nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu praw, o których mowa w §15 OWZ.
 9. Ryzyko przypadkowej utraty Towaru oraz jego uszkodzenia mechanicznego, przechodzi na Zamawiającego wyłącznie w zakresie Towarów dostarczonych prawidłowo i odebranych przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. W zakresie pozostałych Towarów ryzykiem przypadkowej utraty oraz kosztami magazynowania Towarów obciążony jest Dostawca.
 10. Niezgłoszenie roszczeń przez Zamawiającego z tytułu wad Towarów lub Usług w odpowiednich protokołach nie będzie uniemożliwiać ich późniejszego zgłoszenia, jeżeli wady te ujawniły się najpóźniej w procesie produkcyjnym lub zostały zatajone przez Dostawcę.
 11. Dostawca zobowiązuje się przestrzegać terminów i ilości Towarów dostawy wskazanych w Zamówieniu lub Umowie. Jeżeli dostawa zawiera większą ilość niż podano w Zamówieniu, a nadmierną ilość można wydzielić, Zamawiający ma prawo odesłać nadmiar na koszt Dostawcy. Jeżeli nie jest możliwe wydzielenie nadmiernej ilość Zamawiający ma prawo odesłać na koszt Dostawcy całą dostawę. Jako dotrzymanie terminu dostawy uważa się przyjęcie Towaru zgodnie z Zamówieniem. Jeżeli Dostawca stwierdzi, że realizacja dostawy może nie nastąpić w terminie wynikającym z Zamówienia, obowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przyczynach i przewidywanym czasie opóźnienia.
 12. Wraz z przedmiotem zamówienia Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów (niezależnie od dokumentów do celów rozliczeń pomiędzy stronami): atesty materiałowe; certyfikaty analiz, prób i dopuszczenia wymagane przez przepisy prawa obowiązujące
  w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Unii Europejskiej; świadectwa pochodzenia materiałów; instrukcje DTR; kompletną dokumentację techniczną niezbędną do właściwego montażu przedmiotu zamówienia na miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca między innymi rysunki konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz
  z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej etc.; instrukcje prawidłowego magazynowania
  i przechowywania przedmiotu zamówienia i inne jeśli są wymagane prawem.
 13. W przypadku uchybień OWZ w zakresie przeprowadzenia prawidłowej dostawy przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo do odesłania całości lub części dostawy, co do której stwierdzono uchybienia na wyłączny koszt
  i ryzyko Dostawcy. Nie uchybia to uprawnieniom Zamawiającego do odstąpienia od umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z karą umowną.

§6 Usługi

 1. Poprzez Usługi świadczone na rzecz Zamawiającego rozumieć należy przede wszystkim:
  1) usługę Podwykonawstwa produkcyjnego wykonywanego na materiale powierzonym przez Zamawiającego;
  2) usługę Podwykonawstwa montażowego materiału powierzonego przez Zamawiającego;
  3) usługę Podwykonawstwa montażowego materiału powierzonego przez Dostawcę lub firmę zewnętrzna;
  4) inne usługi Dostawcy świadczone na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego.
 2. Usługę uważa się za zrealizowaną:
  1) Usługę podwykonawstwa produkcyjnego w momencie prawidłowego rozładunku/załadunku Towaru przez Zamawiającego bez uwag;
  a w przypadku gdy Dostawca zobowiązany był do samodzielnego odbioru Towaru, w momencie potwierdzenia jej wykonania w końcowym protokole zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego bez uwag. Dostawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszelkie usterki, które zostały stwierdzone w trakcie odbioru usług w terminie wyznaczony przez Zamawiającego.

2) Usługę podwykonawstwa montażowego w momencie prawidłowego zamontowania Towaru, potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego.

 1. Jeżeli w zamówieniu lub umowie nie określono inaczej wszelkie koszty przy wykonywaniu usług związane z zakwaterowaniem, podróży, ubezpieczenia personelu Dostawcy ponosi Dostawca.
 2. Dostawca zobowiązuje się zapewnić personel odpowiednio wykwalifikowany do wykonywania usługi, a także odpowiada za bezpieczeństwo wykonywania prac, w szczególności jeżeli Usługi wykonywane są na terenie zakładów Zamawiającego.
 3. W przypadku, gdy realizacja Usług wymaga współdziałania personelu Dostawcy z personelem Zamawiającego, Dostawca odpowiada za poprawność wskazówek i instrukcji wydawanych przez swój personel. Ważniejsze informacje powinny być przekazywane przez personel Dostawcy w formie pisemnej.
 4. Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody i straty wyrządzone przez wszelkie osoby podczas wykonywania Usługi, w tym szkody wyrządzone w trakcie załadunku/rozładunku Towaru.
 5. Na powierzenie dokonania Usługi innemu podmiotowi Dostawca obowiązany jest otrzymać pisemną zgodę Zamawiającego.

§7 Faktura VAT

 1. Prawidłowo wystawiona przez Dostawcę faktura VAT oprócz spełniania wymogów ustawowych powinna zawierać następujące dane:
  1) ilość Towarów (rodzaj Usług);
  2) ceny jednostkowe zgodne ze złożonym Zamówieniem w wartościach netto i brutto;
  3) numer Zamówienia;
 2. Dostawca zobowiązuje się do wskazania czy jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej, który wskaże każdorazowo Zamawiającemu lub jest zwolnionym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego, pod rygorem poniesienia wszelkich negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu co potwierdza na piśmie przed złożeniem pierwszego Zamówienia.
 3. Dostawca jest upoważniony przez Zamawiającego do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby przez niego upoważnionej.
 4. Dostawca zobowiązany jest do archiwizowania kopii faktury VAT potwierdzających dokonanie transakcji stanowiących dla Zamawiającego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy zakupie Towarów (Usług). W przypadku niedopełnienia obowiązku lub gdy dane na zarchiwizowanej fakturze VAT różnią się od oryginału przekazanemu Zamawiającemu, Dostawca jest zobowiązany do wyrównania Zamawiającemu całości szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ podatkowy w kwotach wynikających z decyzji organu podatkowego.

§8 Płatność

 1. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona przez Dostawcę.
 2. Jeżeli nie stwierdzono inaczej w Umowie to cena w niej podana jest ceną ryczałtową i stałą.
 3. O ile strony nie uzgodnią inaczej płatność dokonana będzie po prawidłowym zrealizowaniu Dostawy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Dostawcę przewidującej co najmniej 30 dniowy termin płatności.
 4. W przypadku niewystawienia faktury VAT lub niesporządzenia w sposób właściwy protokołów o których mowa w § 6 ust. 2 Zamawiający ma prawo wstrzymania się od płatności.
 5. Datę dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
 6. W przypadku niedokonania dostawy przez Dostawcę w sposób przewidziany w niniejszych OWZ lub Umowy, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do momentu pełnego i właściwego wypełnienia przez Dostawcę przedmiotu Umowy.
 7. O ile z Umowy nie wynika inaczej, w przypadku transakcji z podmiotem krajowym, gdy kwota wynagrodzenia zostanie ustalona w walucie innej niż waluta polska, Zamawiający może podjąć decyzję o uregulowaniu należności w walucie wskazanej na fakturze lub w walucie polskiej. W przypadku wpłaty w walucie polskiej będzie ona podlegała przeliczeniu na PLN
  w oparciu o średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień wystawienia faktury VAT.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Dostawcy wszelkich kar umownych, naliczonych na podstawie Umowy lub niniejszego OWZ.
 9. Dostawcy nie wolno dokonać przeniesienia wierzytelności (cesji) związanych z wynagrodzeniem na inny podmiot bez pisemnej zgody Zamawiającego.
 10. Wszystkie koszty bankowe powstające poza bankiem Zamawiającego oraz koszty wystawienia Gwarancji Bankowych i Ubezpieczeniowych ponosi Dostawca.

§9 Gwarancje Finansowe

 1. O ile strony nie postanowiły inaczej w treści Umowy lub Zamówienia, Dostawca jest zobowiązany w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia do przedstawienia Zamawiającemu gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, zwanych dalej łącznie „Gwarancjami Finansowymi”.
 2. Nie później niż 14 dni od daty Zamówienia Dostawca przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w Zamówieniu z terminem obowiązywania do dnia planowanego dokonania dostawy plus 50 dni, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego oraz Dostawcę w formie podpisania protokołu. W przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie przez Dostawcę w/w Gwarancji Finansowych Zamawiający ma prawo odstąpić od Zamówienia, a także wstrzymać płatności należności należnych Dostawcy za dostawę w wysokości odpowiadającej wymaganym Gwarancją Finansowym.
 3. Gwarancje Finansowe zostaną złożone u Zamawiającego z wystawienia przez bank krajowy lub zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) lub zakład ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku
  o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w rozumieniu wymienionych w niniejszym ustępie ustaw.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji wystawionych dokumentów Gwarancji Finansowych, w przypadku odmowy ich akceptacji Dostawca zobowiązuje się do przedłożenia nowych dokumentów
  w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Przedłożone Gwarancje Finansowe będą bezwarunkowe, nieodwołalne
  i płatne na pierwsze żądanie, podlegające obowiązującym przepisom prawa.
 6. Płatność wstrzymana w związku z niedokonaniem przedłożenia Gwarancji Finansowych (zabezpieczenie gwarancyjne) stanowi nie podlegające oprocentowaniu gotówkowe zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę w okresie gwarancji i rękojmi. Postanowienia te nie wykluczają jednak obowiązku Dostawcy do zapłaty kar umownych,
  o których mowa § 15 OWZ
 7. Jeżeli Dostawca przedłoży Gwarancje Finansowe już po dokonaniu przez Zamawiającego zabezpieczenia gwarancyjnego to Zamawiający zobowiązuje się do przekazania ich kwoty Dostawcy w terminie 14 dni od przedłożenia Gwarancji Finansowych.

§10 Ubezpieczenie

 1. Dostawca jest obowiązany do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i utrzymania jej w mocy przez cały okres realizacji Zamówienia, a nadto do ubezpieczenia transportu Towarów na czas transportu oraz do dokonania cesji ewentualnych praw do odszkodowania na rzecz Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zażądać od Dostawcy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ubezpieczeniowych. Na żądanie Zamawiającego Dostawca jest również zobowiązany do przekazania oryginałów dokumentów ubezpieczeniowych zamiast ich poświadczonych za zgodność kopii.
 2. W przypadku przedłużenia realizacji Zamówienia Dostawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu ubezpieczenia.
 3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów ubezpieczeniowych zabezpieczających przedmiot Zamówienia za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Zamawiającego najpóźniej 3 Dni przed planowaną datą dostawy. W przypadku przedstawienia kopii tych dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku niewykonania tego zobowiązanie przez Dostawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności, a także do odstąpienia od umowy.

§11 Inspekcja przebiegu wykonania zamówienia i kontrola jakości

 1. Preferowanym przez Zamawiającego systemem zarządzania jakością
  w zakresie realizacji Zamówienia jest system oparty na ISO 9001.
 2. W trakcie wytwarzania Towarów lub realizacji Usług Dostawca będzie się stosował do wymagań własnego wdrożonego systemu zapewniania jakości, jak również wymagań Zamówienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do analizy jakości otrzymanego przedmiotu Zamówienia, pod kątem jego zgodności z Zamówieniem, specyfikacją oraz certyfikatem jakości Dostawcy. Jeżeli wynik analizy przedmiotu zamówienia przeprowadzonej przez Zamawiającego wykaże niezgodność cech przedmiotu zamówienia z zamówieniem, specyfikacją lub certyfikatem jakości Dostawcy, Zamawiający w ciągu 30 dni od daty otrzymania wyniku analizy uprawniony będzie do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w §15 OWZ.
 4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inspekcji w dowolnym czasie podczas wykonywania Zamówienia przez Dostawcę. W tym celu Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji po wcześniejszym zawiadomieniu Dostawcy nie później niż w terminie 3 Dni przed planowanym terminem inspekcji.
 5. Zamawiający w ramach dokonywania inspekcji będzie mógł wejść na teren zakładu produkcyjnego oraz dokonać sprawdzenia obiektów i urządzeń związanych z wykonywaniem Zamówienia podczas godzin pracy tego zakładu. Dostawca ponosi wszelkie koszty dokonanej inspekcji.
 6. Towar może zostać dodatkowo zważony w miejscu rozładunku przy użyciu wag Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zważenia wykazane zostaną ubytki wagowe to dostawa może zostać odesłana na koszt Dostawcy. Zastosowania znajdą także odpowiednie przepisy §15 OWZ.

§12 Własność intelektualna i poufność

 1. Wszystkie informacje wynikające z Zamówienia lub Umowy objęte są poufnością. Mogą być ujawnione osobom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. Nie dotyczy to informacji niezbędnych do realizacji dostawy.
 2. Powzięte informacje i dokumenty nie mogą być przez Dostawcę powielane, wypożyczane ani w żaden inny udostępnianie osobom trzecim.
 3. Zamawiający i Dostawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących realizacji zamówienia, w szczególności dotyczy to:
  a) dokumentacji technicznej;
  b) dokumentacji handlowej;
  c) opisów i specyfikacji dotyczących Towarów lub Usług;
  d) danych otrzymanych bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony lub osoby upoważnionej do działania w jej imieniu;
  e) indywidualnych uzgodnień odmiennych od OWZ;
  f) zawartych porozumień;
  g) ustalonych indywidualnie cen Towarów i Usług;
  h) informacji powziętych w trakcie wykonywania usług na terenie zakładu Zamawiającego.
 4. Zobowiązanie Stron do zachowania poufności wygasa z upływem 10 lat od momentu dokonania Dostawy.
 5. Dostawca w momencie wystawienia faktury VAT przenosi wszystkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji Zamówienia na Zamawiającego.
 6. Dostawca gwarantuje, że nie istnieją żadne patenty lub inne prawa własności przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know how osób trzecich, które mogły być naruszone przez Zamawiającego na skutek korzystania lub rozporządzania Towarem.
 7. Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego
  z odpowiedzialności w przypadku przedstawienia Zamawiającemu jakichkolwiek zarzutów lub zastrzeżeń osób trzecich związanych
  z naruszeniem wyżej wymienionych praw oraz do zapłaty wszelkich ewentualnych kosztów (w tym za obsługę prawną) i odszkodowań zarządzonych na niekorzyść Zamawiającego, pod warunkiem, że Zamawiający poinformuje niezwłocznie Dostawcę o zarzutach tego rodzaju i roszczeniach stąd wynikających oraz, że Dostawca będzie miał możliwość i prawo wyjaśnić na swój koszt zarzuty i roszczenia oraz bronić się lub kontrolować obronę przed ewentualnym roszczeniem osoby trzeciej.
 8. Dostawca oświadcza i zapewnia, iż wykonany przez niego przedmiot Umowy w żaden sposób nie będzie naruszać czyichkolwiek praw własności intelektualnej oraz że w związku z tym zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe
  z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich i pokrycia wynikających z tego tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich. Dostawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zapobieżenia występowania osób trzecich i właściwych organów wobec Zamawiającego z roszczeniami o naruszenie praw własności intelektualnej w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

§13 Gwarancja i rękojmia

 1. Dokonanie dostawy Towarów lub Usług skutkuje udzieleniem przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na przedmiot Zamówienia.
 2. Niniejsze OWZ wraz z Zamówieniem stanowią dokument gwarancyjny, chyba że Dostawca doręczy Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny zapewniający Zamawiającemu większą ochronę niż OWZ.
 3. O ile strony nie uzgodnią inaczej, gwarancja i rękojmia udzielane są przez Dostawcę na okres nie krótszy niż 2 lata. W przypadku dostawy Towarów ocynkowanych ogniowo, gwarancja i rękojmia udzielane są na okres 5 lat. Terminy te liczone są od momentu sporządzenia protokołów o których mowa w §5 ust. 7 i §6 ust. 2 OWZ do końca roku kalendarzowego, w którym gwarancja i rękojmia upływa.
 4. W przypadku stwierdzenia wad Towarów lub Usług w okresie trwania gwarancji lub rękojmi Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia Dostawcy reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej. Dostawca zobowiązuje się do potwierdzenia w terminie 3 Dni otrzymania reklamacji pod rygorem uznania, iż nie kwestionuje odbioru zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 3 Dni do ustosunkowania się do reklamacji, w szczególności do potwierdzenia albo odmowy jej przyjęcia. W przypadku niedokonania tego Dostawca uznaje się, że przyjmuje reklamację bez zastrzeżeń.
 6. Dostawca w ramach gwarancji jak i rękojmi, po jej/ich potwierdzeniu i po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego jest uprawniony do:
  1) w przypadku braków ilościowych – dostarczenia niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 3 Dni brakującej części Zamówienia lub wystawienia faktury korygującej dostarczoną ilość Towarów;
  2) w przypadku wad jakościowych – niezwłocznej przy czym nie później niż w terminie 3 Dni wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad, chyba że Zamawiający wyrazi wolę obniżenia ceny, przy czym w przypadku wymiany Towaru Dostawca poniesie jej wszelkie koszty i związane z nią ryzyko.
 7. Niezależnie od postanowień niniejszego działu Zamawiającemu przysługuje od Dostawcy odszkodowanie za szkodę jaką poniósł on w związku
  z dostarczeniem mu Towarów lub Usług wadliwych, w niepełnej ilości oraz szkody wynikłej ze względu na opóźnienie. Szkoda, o której mowa obejmuje w szczególności:
  1) koszty obróbki;
  2)  koszty transportu;
  3)  kary umowne;
 • odszkodowania;
 • odszkodowania i kary umowne– jakich zażądał od Zamawiającego jego kontrahent w związku z dostarczeniem mu Towarów wadliwych.
 1. W razie opóźnienia przez Dostawcę w realizacji wybranego w drodze rękojmi lub gwarancji przez Zamawiającego sposobu usunięcia wad Towarów lub Usług, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy lub części Umowy zrealizowanej wadliwie, a także uprawnienie do powierzenia wykonania umowy z Dostawcą osobie trzeciej o której mowa w § 17 ust. 2, na koszt i ryzyko Dostawcy. Z powyższych uprawnień Zamawiający może skorzystać w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia reklamacji.

§14 Siła wyższa

 1. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku jeżeli nastąpiło to w wyniku wystąpienia siły wyższej.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której Zamawiający nie mógł się dowiedzieć Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania go o tym zdarzeniu.
 3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwać będą dłużej niż 7 kolejnych dni, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy składając Dostawcy oświadczenie w tym zakresie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§15 Kary umowne

 1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
  1) 1,5% wartości Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do 7 dnia włącznie;
  2) 2 % wartości Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia rozpoczynając od 8 dnia opóźnienia;
  3) 2,5 % wartości Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia rozpoczynając od 14 dnia opóźnienia.
 2. W przypadku, gdy Dostawca dostarczy tylko część Towaru zgodnego
  z zamówieniem lub gdy tylko część Towaru odpowiada wymogom jakościowym, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
  w wysokości:
  1) 1,5% wartości niedostarczonego właściwie Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do 7 dnia włącznie;
  2) 2% wartości niedostarczonego właściwie Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia rozpoczynając od 8 dnia opóźnienia;
  3) 2,5% wartości niedostarczonego właściwie Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia rozpoczynając od 14 dnia opóźnienia;
 3. W przypadku, gdy Dostawca opóźnia się w realizacji reklamacji, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
  1) 2% wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia realizacji jakiejkolwiek wymienionej w niniejszych OWZ form reklamacji Towarów lub Usług przez Zamawiającego;
 4. W przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązków, o których mowa w §12 OWZ, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% wartości zamówienia brutto, przy czym nie mniej niż 100.000zł.
 5. W przypadku naruszenie przez Dostawcę obowiązków, o których mowa w § 10 OWZ, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 100.000 zł.
 6. Dostawca w przypadku odstąpienia od umowy przed jej wykonaniem obowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 40% wartości Zamówienia brutto.
 7. W przypadku nieprzedłożenia kompletu dokumentacji związanej z Zamówieniem w dniu wskazanym w OWZ, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
  1) 0,1 % wartości Zamówienia brutto za każdą brakującą stronę za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do 7 dnia opóźnienia włącznie;
  2) 0,15% wartości Zamówienia brutto za każdą brakującą stronę za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia rozpoczynając od 8 dnia;
  3) 0,20% wartości Zamówienia brutto za każdą brakującą stronę za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia rozpoczynając od 15 dnia
  – naliczanie kar umownych nie zwalnia Dostawcy z obowiązku dostarczenia brakującej dokumentacji.
 8. Przepisy niniejszego działu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego od Dostawcy odszkodowań na zasadach ogólnych, w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszym OWZ kar umownych.

§16 Zawieszenie Realizacji

 1. Zamawiający w przypadku wystąpienia ważnych dla siebie przyczyn może poprzez pisemne oświadczenie przedłożone Dostawcy zawiesić termin realizacji Zamówienia na okres nie dłuższy niż 45 dni. Oświadczenie będzie każdorazowo określało datę końcową terminu zawieszenia.

§17 Nienależyte wykonanie Umowy, Rozwiązanie i Odstąpienie od Umowy

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w części lub
  w całości w każdym przypadku, gdy Dostawca działa sprzecznie z postanowieniami niniejszego OWZ lub Umowy.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, a także w sytuacji, gdy ze względu na ustalone terminy wykonania Umowy przewidywać można, że Dostawca nie wykona Umowy w terminie Zamawiający może powierzyć wykonanie Umowy innemu podmiotowi, na wyłączny koszt Dostawcy.

§18 Postanowienia końcowe

 1. Do Umów zawieranych przez Zamawiającego wyłączne zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Strony ustalają, że adresem e-mail do kontaktu z Zamawiającym jest adres
  e-mail: biuro@gcmetal.pl
 3. W przypadku konfliktu postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami obejmującego ustalenia pomiędzy Stronami, przyjmuje się, że ustalenia zawarte w dokumencie o wyższej hierarchii mają pierwszeństwo przed ustaleniami zawartymi w dokumencie o niższej pozycji w hierarchii. Ustala się następującą hierarchię dokumentów:
  • Umowa/ Zamówienie;
  • Umowa Ramowa;
  • niniejsze OWZ.
 4. W przypadku zawierania Umów z Dostawcami posiadającymi siedzibę poza terytorium Polski, a na terenie państw sygnatariuszy Konwencji Narodów Zjednoczonych za wyjątkiem art. 12 Konwencji wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży Towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
 5. Do spraw nieuregulowanych w Umowie i niniejszym OWZ stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 6. Strony zgodnie oświadczają, że Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na gruncie Umowy lub stosowania OWZ będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.