Ogólne warunki zamówień

Ogólne Warunki Zamówień

GC METAL sp. z o.o.

aktualizacja z dnia 22.06.2022 roku

Niniejsze Ogólne Warunki Zamówień Towarów i Świadczenia Usług GC Metal sp. z.o.o. (dalej: OWZ) wraz z umową i ze wszystkimi załącznikami, stanowią jednolitą Umowę pomiędzy Stronami, w których GC Metal jest stroną zamawiającą Towary lub Usługi. Nawiązania do ofert Dostawcy nie mogą być poczytywane jako przyjęcie żadnych warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeżeli ich akceptacja nie została jasno wyrażona przez GC Metal sp. z.o.o. w umowie.

 

§1 Definicje

1. Użyte w OWZ określenia oznaczają:
1) „Zamawiający” – GC Metal sp. z.o.o., z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 14,
62-081 Wysogotowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS:
0000416370, która posługuje się numerem NIP: 7831687960, REGON:
302085540; wysokość kapitału zakładowego 200.000,00 zł.
2) „Dostawca” – podmiot prowadzący działalność gospodarczą sprzedający
lub dostarczający Towary lub świadczący Usługi na rzecz Zamawiającego
na podstawie Umowy;
3) „Towary” – rzeczy ruchome, które Dostawca zobowiązał się zakupić lub
wyprodukować i dostarczyć na rzecz Zamawiającego;
4) „Awizacja” – pisemne lub elektroniczne powiadomienie Zamawiającego
o planowanym terminie Dostawy wraz z określeniem przewoźnika;
5) „Usługi” – usługi świadczone lub podlegające świadczeniu na rzecz
Zamawiającego przez Dostawcę;
6) „Siła wyższa” – niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia zdarzenie
zewnętrzne, w szczególności:
a) katastrofalne działanie siły przyrody;
b) wojna;
c) zamieszki publiczne;
d) wydane względem Strony decyzje o wywłaszczeniu;
7) „Umowa” – umowa dostawy, sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o
odpłatne świadczenie usług oraz każda inna umowa na podstawie, której
Dostawca świadczy odpłatnie Usługi lub wydaje i przenosi prawo
własności Towarów na rzecz Zamawiającego;
8) „Zamówienie” – pisemne lub elektroniczne złożenie oferty Dostawcy
przez Zamawiającego, w którym określone są zamawiane Towary lub
Usługi.
9) „Prawidłowa Dostawa” – Umowa wykonana w sposób należyty i
kompletny, tj. w szczególności w sposób zgodny ilościowo i jakościowo z
Zamówieniem Zamawiającego, zgodny z zakresem Zamówienia i ustalonym
w zamówieniu terminem, potwierdzona dokumentem wydania
zewnętrznego/przyjęcia zewnętrznego lub protokołem zdawczoodbiorczym opatrzonym adnotacją Zamawiającego „bez uwag” lub „bez
zastrzeżeń”, zawierająca kompletną dokumentację dostarczonego Towaru
lub Usługi.
10) „Podwykonawstwo produkcyjne” – usługa produkcyjna wykonywana na
zlecenie Zamawiającego, z materiału powierzonego przez Zamawiającego,
realizowana w związku z umową zawartą przez Zamawiającego z Dostawcą.
11) „Podwykonawstwo montażowe” – usługa montażowa wykonywana na
zlecenie Zamawiającego, z materiału powierzonego przez Zamawiającego,
Dostawcę lub firmę zewnętrzną, realizowana w związku z umową zawartą
przez Zamawiającego z Dostawcą.
12) „Dzień” – oznacza dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem niedzieli
oraz dni oznaczonych jako święta w polskim kalendarzu, z ostrożności
wskazuje się, że słowa zapisane jako „dni” (tj. z małej litery ) oznaczają dni
od poniedziałku do niedzieli bez wyłączenia dni oznaczonych jako święta w
polskim kalendarzu;

§2 Postanowienia ogólne

1. OWZ stanowią integralną część Umowy i mają zastosowanie w sprawach
wyraźnie nieuregulowanych w niej inaczej.
2. OWZ nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.
3. OWZ uważa się za wiążące, jeżeli zostały doręczone Dostawcy przed
zawarciem Umowy lub podane mu do wiadomości w taki sposób, że mógł
on z łatwością̨dowiedzieć́się̨o ich treści. W szczególności OWZ uznaje się
za wiążące, jeżeli przed zawarciem Umowy Dostawca otrzymał od GC
METAL sp. z o.o. wiadomość e-mail do której OWZ w aktualnej wersji
zostały załączone albo otrzymał OWZ w formie papierowej. W przypadku
gdy Dostawca jest w stałych stosunkach handlowych z GC METAL Sp. z o.o.
przyjęcie przezeń OWZ przy pierwszym Zamówieniu uważa się za ich
akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i sprzedaży
Zamawiającego, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
4. Zmiana OWZ dokonana w czasie trwania Umowy wiąże Dostawcę, jeżeli
została mu doręczona, a Dostawca nie wypowiedział Umowy w terminie 7
dni od dnia doręczenia mu zmienionych OWZ.
5. Jeżeli OWZ nie zostały dołączone do Zamówienia lub Umowy, to Dostawca
jest związany OWZ w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w
dniu złożenia Zamówienia na Stronie Zamawiającego pod adresem:
https://www.gcmetal.pl/gc-metal/owz/
6. Dostawca jednocześnie oświadcza, że:
1) zapoznał się ze wszystkimi faktami, terminami, warunkami realizacji,
przesłanymi dokumentami, okolicznościami, wymaganiami, przeszkodami,
uzgodnieniami, a w szczególności treścią OWZ i jest ich świadom w trakcie
realizacji Zamówienia;
2) rozważył sposób realizacji zamówienia, zapoznał się i spełnił wszystkie
wymagania prawne odnośnie realizacji Zamówienia;
3) posiada i będzie posiadał, w razie konieczności, wszystkie środki
techniczne, materiały i środki finansowe potrzebne do prawidłowego i
terminowego zrealizowania zamówienia;
7. Warunki odmienne mają zastosowanie tylko i wyłącznie wobec konkretnego
Zamówienia w przypadku ich wyraźnej pisemnej akceptacji przez
Zamawiającego. Nie mogą być traktowane przez Dostawcę jako
obowiązujące w ramach innych (w tym przyszłych) Zamówień.
8. Postanowienia wzorców umów stosowanych przez Dostawcę są wyłączone
o ile Dostawca i Zamawiający nie uzgodnili inaczej na piśmie. Przyjęcie przez
Zamawiającego Towarów lub Usług, bądź uiszczenie zapłaty nie oznacza
akceptacji wzorców umów stosowanych przez Dostawcę.
9. O ile OWZ nie stanowią inaczej wszelkie porozumienia i dokumenty
związane z Zamówieniem muszą mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności oraz muszą zawierać numer zamówienia nadany przez
Zamawiającego.

§3 Zamówienie

1. Podstawą do złożenia każdego Zamówienia przez Zamawiającego jest
indywidualnie ustalony cennik Towarów i Usług. Jeśli Zamówienie dotyczy
Towarów spoza cennika, podstawą do złożenia Zamówienia jest ustna lub
pisemna oferta Dostawcy.
2. Zamówienie dokonywane będzie przez Zamawiającego wyłącznie na
podstawie prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia, opatrzonego
indywidualnym numerem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego OWZ.
3. Dostawca gwarantuje, że Zamówienie będzie zrealizowane w terminie
wskazanym w Zamówieniu. Jeżeli zaś termin dostawy nie został
sprecyzowany w Zamówieniu lub Umowie, Dostawca zobowiązuje się
dostarczyć Towar lub Usługi niezwłocznie po pisemnym wezwaniu do
wykonania zobowiązania.
4. Dostawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia posiadać będzie
uzgodnione wcześniej z Zamawiającym cechy (parametry) i, że będzie wolny
od wad fizycznych i prawnych, a także, iż jego dokumentacja techniczna
będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami.
5. Zamawiający przekaże zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adresy wskazane przez Dostawcę.
6. Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia
niezwłocznie po jego otrzymaniu. Potwierdzenie powinno się odbyć w tej
samej formie jakiej zostało złożone zamówienie.
7. W przypadku braku niezwłocznego (nie później niż w terminie 24 godzin)
potwierdzenia Zamówienia lub odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji,
Zamawiający poczytuje brak odpowiedzi jako przyjęcie Zamówienia do
realizacji bez zastrzeżeń.
8. W przypadku dokonania przez Dostawcę modyfikacji Zamówienia, Umowa
dojdzie do skutku w wersji zmodyfikowanej wyłącznie w przypadku
potwierdzenia jej przez Zamawiającego w terminie trzech Dni od dnia
otrzymania zmodyfikowanego Zamówienia. W przypadku braku
potwierdzenia modyfikacji Zamówienia Dostawca jest obowiązany wykonać
je w pierwotnej wersji nadesłanej przez Zamawiającego. Nie może
poczytywać braku potwierdzenia jako dorozumianego potwierdzenia
zmodyfikowanej Umowy.
9. Strony zobowiązane są wskazać na piśmie pod rygorem nieważności (tj.
pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej w postaci
skanu podpisanych dokumentów wysłanych pocztą e-mail) osoby
upoważnione do reprezentowania firmy w zakresie składania zamówień,
przyjęcia zamówień oraz dokonywania innych uzgodnień, jakie mogą okazać
się konieczne do prawidłowego wykonania Umowy. Każda strona ma prawo
w każdej chwili cofnąć określonej osobie uprawnienie do wymienionych
w zdaniu pierwszym czynności, zawiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie
lub za pomocą poczty elektronicznej. Cofnięcie uprawnienia jest skuteczne
tylko i wyłącznie po potwierdzeniu jego otrzymania przez zawiadamianą
Stronę przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że zawiadomienie o cofnięciu
uprawnienia będzie podpisane (a w przypadku przesłania formą
elektroniczną – nadane) przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń
woli w imieniu strony.
10.Dostawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres, w którym związany
jest ofertą. W przypadku nie wskazania tego okresu Zamawiający poczytuje,
że jest ona ważna przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania oferty.
11.Zamawiający może anulować Zamówienie w przypadku, gdy Dostawca
działa niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
należytą starannością, profesjonalnym charakterem działalności, a także
dopuści się innych rażących uchybień w realizacji Zamówienia.

§4 Szczególne wymagania realizacji zamówień zagranicznych

1. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku Towarów
importowanych, Dostawca odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu
na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku dostawy Towarów
z obszaru Unii Europejskiej, Dostawca jest zobowiązany do wszelkich
wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej,
w szczególności w zakresie INTRASTRAT, podatku VAT oraz podatku
akcyzowego.
3. W przypadku dostawy Towaru w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw
trójstronnych, Dostawca, przed dniem pierwszej dostawy zobowiązuje się
do przesłania Zamawiającemu kopii zawiadomienia polskiego biura wymiany
informacji o podatku VAT o zamiarze skorzystania z uproszczonej procedury
rozliczania podatku VAT.

§5 Realizacja dostawy

1. Miejscem dostawy towarów będzie miejsce wskazane w Zamówieniu lub
Umowie. Dostawa realizowana będzie zgodnie z INCOTERMS 2010.
2. O ile strony nie ustalą inaczej Dostawca jest obowiązany do zapakowania
Towarów w sposób zgodny z Instrukcją Pakowania dołączaną każdorazowo
przez Zamawiającego do Zamówienia lub Umowy, a nadto w sposób
odpowiedni dla użytego środka transportu oraz urządzeń stosowanych do
wyładunku oraz załadunku.
3. Dostarczany Towar musi być w pełni identyfikowalny przez co rozumie się
właściwe, zgodne z OWZ oznaczenia opakowań Towarów jak i analogicznie
sporządzoną dokumentację, Zamawiającemu przysługuje prawo do
rezygnacji z odbioru Towarów zapakowanych niezgodnie z Instrukcją
Pakowania, w tym w szczególności do odmowy odbioru towarów
nieidentyfikowalnych.
4. Jeżeli nie ustalono inaczej, ceny Towaru lub Usług ujęte w Zamówieniu
obejmują wszystkie koszty związane z jego dostarczeniem do miejsca
dostawy, w szczególności koszty:
1) transportu;
2) załadunku;
3) opakowania zgodnego z wymaganiami Instrukcji Pakowania;
4) opłat celnych i przewozowych;
5) ubezpieczenia na czas transportu;
6) wszelkich innych opłat i kosztów.
5. Dostawca jest obowiązany do awizowania dostawy najpóźniej 2 Dni przed
terminem jej realizacji. Realizacja zamówień winna nastąpić jednorazowo,
chyba że Strony postanowią inaczej. Awizacja musi zawierać informacje
o numerze Zamówienia, miejscu dostawy towaru, ilości Towaru. Jeżeli
Strony dopuściły możliwość realizacji zamówień w częściach, obowiązek
Awizacji dotyczy każdej dostawy. Jeśli Strony nie ustaliły inaczej odbiór
towarów będzie realizowany w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku)
w godzinach 08:00 – 14:00.
6. Dostawca jest obowiązany przed, w trakcie i po załadunku do sporządzenia
szczegółowej dokumentacji fotograficznej każdej dostarczanej partii
Towaru. Dokumentację tę Dostawca jest obowiązany dostarczyć
Zamawiającemu niezwłocznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
rygorem utraty uprawnienia do nieuwzględnienia reklamacji dotyczącej
zastrzeżeń do dostawy.
7. Przed rozładunkiem Towarów osoba uprawniona przez Zamawiającego
dokonuje oceny jakości dostarczonego Towaru i w przypadku stwierdzenia
wad, sporządza Protokół Reklamacyjny (stanowiący załącznik nr 2 do OWZ),
w którym wyraźnie wskazuje datę dostawy oraz stan dostarczonego
Towaru. W protokole wymienia się wszelkie zastrzeżenia odnośnie
widocznych wad Towaru, uszkodzenia opakowań lub ich błędnych
oznaczeń. Zawiera on ponadto informację o tym, czy Towar był właściwie
transportowany i rozładowany oraz czy zostały dostarczone wszystkie
niezbędne dokumenty wymagane przy dostawie. Jako dowód zaistniałych
wad i jednocześnie załącznik do Protokołu Reklamacyjnego osoba
uprawniona przez Zamawiającego sporządza dokumentację fotograficzna
dostarczonego Towaru, ze szczególnym uwzględnieniem zaistniałych wad.
8. Dostawę Towaru uważa się za zrealizowaną w momencie sporządzenia
dokumentu PZ (przyjęcie z zewnątrz) lub podpisania przez osobę
uprawnioną przez Zamawiającego wystawionego przez Dostawcę
dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne)/CMR/itp. bez zastrzeżeń przez
Zamawiającego. W przypadku, gdy tylko część Towaru spełnia wymagania
jakościowe lub ilościowe Dostawę uważa się za zrealizowaną tylko
i wyłącznie w części odpowiedniej jakościowo lub ilościowo. W takim
przypadku na dokumencie potwierdzającym dostawę zamieszcza się
adnotację „dostawa częściowa”. Dostawca w takim przypadku jest
zobligowany do dostarczenia różnicy między dostarczoną ilością Towaru,
a ilością wynikającą z Zamówienia, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę
i nie odstąpi od Umowy. Zamawiający w zależności od swojego interesu
ekonomicznego może odstąpić od całej Umowy jak i od jej części, co nie stoi
na przeszkodzie w dochodzeniu praw, o których mowa w §15 OWZ.
9. Ryzyko przypadkowej utraty Towaru oraz jego uszkodzenia mechanicznego,
przechodzi na Zamawiającego wyłącznie w zakresie Towarów
dostarczonych prawidłowo i odebranych przez Zamawiającego bez
zastrzeżeń. W zakresie pozostałych Towarów ryzykiem przypadkowej
utraty oraz kosztami magazynowania Towarów obciążony jest Dostawca.
10.Niezgłoszenie roszczeń przez Zamawiającego z tytułu wad Towarów lub
Usług w odpowiednich protokołach nie będzie uniemożliwiać ich
późniejszego zgłoszenia, jeżeli wady te ujawniły się najpóźniej w procesie
produkcyjnym lub zostały zatajone przez Dostawcę.
11.Dostawca zobowiązuje się przestrzegać terminów i ilości Towarów dostawy
wskazanych w Zamówieniu lub Umowie. Jeżeli dostawa zawiera większą
ilość niż podano w Zamówieniu, a nadmierną ilość można wydzielić,
Zamawiający ma prawo odesłać nadmiar na koszt Dostawcy. Jeżeli nie jest
możliwe wydzielenie nadmiernej ilość Zamawiający ma prawo odesłać na
koszt Dostawcy całą dostawę. Jako dotrzymanie terminu dostawy uważa się
przyjęcie Towaru zgodnie z Zamówieniem. Jeżeli Dostawca stwierdzi, że
realizacja dostawy może nie nastąpić w terminie wynikającym z Zamówienia,
obowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o przyczynach
i przewidywanym czasie opóźnienia.
12.Wraz z przedmiotem zamówienia Dostawca zobowiązany jest do
dostarczenia następujących dokumentów (niezależnie od dokumentów do
celów rozliczeń pomiędzy stronami): atesty materiałowe; certyfikaty analiz,
prób i dopuszczenia wymagane przez przepisy prawa obowiązujące
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Unii Europejskiej; świadectwa
pochodzenia materiałów; instrukcje DTR; kompletną dokumentację
techniczną niezbędną do właściwego montażu przedmiotu zamówienia na
miejscu użytkowania i poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca
między innymi rysunki konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz
z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolnopomiarowej, elektrycznej etc.; instrukcje prawidłowego magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia i inne jeśli są wymagane prawem.
13.W przypadku uchybień OWZ w zakresie przeprowadzenia prawidłowej
dostawy przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo do odesłania całości lub
części dostawy, co do której stwierdzono uchybienia na wyłączny koszt
i ryzyko Dostawcy. Nie uchybia to uprawnieniom Zamawiającego do
odstąpienia od umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z karą
umowną.

§6 Usługi

1. Poprzez Usługi świadczone na rzecz Zamawiającego rozumieć należy
przede wszystkim:
1) usługę Podwykonawstwa produkcyjnego wykonywanego na materiale
powierzonym przez Zamawiającego;
2) usługę Podwykonawstwa montażowego materiału powierzonego przez
Zamawiającego;
3) usługę Podwykonawstwa montażowego materiału powierzonego przez
Dostawcę lub firmę zewnętrzna;
4) inne usługi Dostawcy świadczone na terenie przedsiębiorstwa
Zamawiającego.
2. Usługę uważa się za zrealizowaną:
1) Usługę podwykonawstwa produkcyjnego w momencie prawidłowego
rozładunku/załadunku Towaru przez Zamawiającego bez uwag;
a w przypadku gdy Dostawca zobowiązany był do samodzielnego odbioru
Towaru, w momencie potwierdzenia jej wykonania w końcowym protokole
zdawczo-odbiorczym przez Zamawiającego bez uwag. Dostawca
zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszelkie usterki, które zostały
stwierdzone w trakcie odbioru usług w terminie wyznaczony przez
Zamawiającego.
2) Usługę podwykonawstwa montażowego w momencie prawidłowego
zamontowania Towaru, potwierdzonego protokołem przez Zamawiającego.
3. Jeżeli w zamówieniu lub umowie nie określono inaczej wszelkie koszty przy
wykonywaniu usług związane z zakwaterowaniem, podróży, ubezpieczenia
personelu Dostawcy ponosi Dostawca.
4. Dostawca zobowiązuje się zapewnić personel odpowiednio
wykwalifikowany do wykonywania usługi, a także odpowiada za
bezpieczeństwo wykonywania prac, w szczególności jeżeli Usługi
wykonywane są na terenie zakładów Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy realizacja Usług wymaga współdziałania personelu
Dostawcy z personelem Zamawiającego, Dostawca odpowiada za
poprawność wskazówek i instrukcji wydawanych przez swój personel.
Ważniejsze informacje powinny być przekazywane przez personel
Dostawcy w formie pisemnej.
6. Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody i straty wyrządzone
przez wszelkie osoby podczas wykonywania Usługi, w tym szkody
wyrządzone w trakcie załadunku/rozładunku Towaru.
7. Na powierzenie dokonania Usługi innemu podmiotowi Dostawca
obowiązany jest otrzymać pisemną zgodę Zamawiającego.

§7 Faktura VAT

1. Prawidłowo wystawiona przez Dostawcę faktura VAT oprócz spełniania
wymogów ustawowych powinna zawierać następujące dane:
1) ilość Towarów (rodzaj Usług);
2) ceny jednostkowe zgodne ze złożonym Zamówieniem w wartościach
netto i brutto;
3) numer Zamówienia;
2. Dostawca zobowiązuje się do wskazania czy jest czynnym płatnikiem
podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej, który wskaże
każdorazowo Zamawiającemu lub jest zwolnionym podatnikiem podatku
VAT. W przypadku zmian w tym zakresie zobowiązuje się niezwłocznie
powiadomić o nich Zamawiającego, pod rygorem poniesienia wszelkich
negatywnych konsekwencji finansowych z tego tytułu co potwierdza na
piśmie przed złożeniem pierwszego Zamówienia.
3. Dostawca jest upoważniony przez Zamawiającego do wystawienia faktury
VAT bez podpisu osoby przez niego upoważnionej.
4. Dostawca zobowiązany jest do archiwizowania kopii faktury VAT
potwierdzających dokonanie transakcji stanowiących dla Zamawiającego
podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT
naliczonego przy zakupie Towarów (Usług). W przypadku niedopełnienia
obowiązku lub gdy dane na zarchiwizowanej fakturze VAT różnią się od
oryginału przekazanemu Zamawiającemu, Dostawca jest zobowiązany do
wyrównania Zamawiającemu całości szkody powstałej w wyniku ustalenia
zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na
Zamawiającego przez organ podatkowy w kwotach wynikających z decyzji
organu podatkowego.

§8 Płatność

1. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona przez Dostawcę.
2. Jeżeli nie stwierdzono inaczej w Umowie to cena w niej podana jest ceną
ryczałtową i stałą.
3. O ile strony nie uzgodnią inaczej płatność dokonana będzie po prawidłowym
zrealizowaniu Dostawy, na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Dostawcę przewidującej co najmniej 30 dniowy termin płatności.
4. W przypadku niewystawienia faktury VAT lub niesporządzenia w sposób
właściwy protokołów o których mowa w § 6 ust. 2 Zamawiający ma prawo
wstrzymania się od płatności.
5. Datę dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
6. W przypadku niedokonania dostawy przez Dostawcę w sposób
przewidziany w niniejszych OWZ lub Umowy, Zamawiający ma prawo do
wstrzymania płatności do momentu pełnego i właściwego wypełnienia
przez Dostawcę przedmiotu Umowy.
7. O ile z Umowy nie wynika inaczej, w przypadku transakcji z podmiotem
krajowym, gdy kwota wynagrodzenia zostanie ustalona w walucie innej niż
waluta polska, Zamawiający może podjąć decyzję o uregulowaniu należności
w walucie wskazanej na fakturze lub w walucie polskiej. W przypadku
wpłaty w walucie polskiej będzie ona podlegała przeliczeniu na PLN
w oparciu o średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski,
obowiązujący na dzień wystawienia faktury VAT.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia
Dostawcy wszelkich kar umownych, naliczonych na podstawie Umowy lub
niniejszego OWZ.
9. Dostawcy nie wolno dokonać przeniesienia wierzytelności (cesji)
związanych z wynagrodzeniem na inny podmiot bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
10.Wszystkie koszty bankowe powstające poza bankiem Zamawiającego oraz
koszty wystawienia Gwarancji Bankowych i Ubezpieczeniowych ponosi
Dostawca.

§9 Gwarancje Finansowe

1. O ile strony nie postanowiły inaczej w treści Umowy lub Zamówienia,
Dostawca jest zobowiązany w celu zabezpieczenia roszczeń
przysługujących Zamawiającemu w związku z realizacją Zamówienia do
przedstawienia Zamawiającemu gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych, zwanych dalej łącznie „Gwarancjami Finansowymi”.
2. Nie później niż 14 dni od daty Zamówienia Dostawca przedstawi
Zamawiającemu gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości
10% wynagrodzenia brutto ustalonego w Zamówieniu z terminem
obowiązywania do dnia planowanego dokonania dostawy plus 50 dni, co
zostanie potwierdzone przez Zamawiającego oraz Dostawcę w formie
podpisania protokołu. W przypadku nieprzedłożenia w wymaganym
terminie przez Dostawcę w/w Gwarancji Finansowych Zamawiający ma
prawo odstąpić od Zamówienia, a także wstrzymać płatności należności
należnych Dostawcy za dostawę w wysokości odpowiadającej wymaganym
Gwarancją Finansowym.
3. Gwarancje Finansowe zostaną złożone u Zamawiającego z wystawienia
przez bank krajowy lub zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) lub zakład
ubezpieczeń w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 roku
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz.
1844) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w rozumieniu
wymienionych w niniejszym ustępie ustaw.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji wystawionych
dokumentów Gwarancji Finansowych, w przypadku odmowy ich akceptacji
Dostawca zobowiązuje się do przedłożenia nowych dokumentów
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o ile Zamawiający nie
skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy.
5. Przedłożone Gwarancje Finansowe będą bezwarunkowe, nieodwołalne
i płatne na pierwsze żądanie, podlegające obowiązującym przepisom prawa.
6. Płatność wstrzymana w związku z niedokonaniem przedłożenia Gwarancji
Finansowych (zabezpieczenie gwarancyjne) stanowi nie podlegające
oprocentowaniu gotówkowe zabezpieczenie należytego wykonania
zobowiązania przez Dostawcę w okresie gwarancji i rękojmi. Postanowienia
te nie wykluczają jednak obowiązku Dostawcy do zapłaty kar umownych,
o których mowa § 15 OWZ
7. Jeżeli Dostawca przedłoży Gwarancje Finansowe już po dokonaniu przez
Zamawiającego zabezpieczenia gwarancyjnego to Zamawiający
zobowiązuje się do przekazania ich kwoty Dostawcy w terminie 14 dni od
przedłożenia Gwarancji Finansowych.

§10 Ubezpieczenie

1. Dostawca jest obowiązany do zawarcia na własny koszt umowy
ubezpieczenia od wszelkich ryzyk i utrzymania jej w mocy przez cały okres
realizacji Zamówienia, a nadto do ubezpieczenia transportu Towarów na
czas transportu oraz do dokonania cesji ewentualnych praw do
odszkodowania na rzecz Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zażądać
od Dostawcy poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
ubezpieczeniowych. Na żądanie Zamawiającego Dostawca jest również
zobowiązany do przekazania oryginałów dokumentów ubezpieczeniowych
zamiast ich poświadczonych za zgodność kopii.
2. W przypadku przedłużenia realizacji Zamówienia Dostawca zobowiązuje się
do przedłużenia okresu ubezpieczenia.
3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów
ubezpieczeniowych zabezpieczających przedmiot Zamówienia za
pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Zamawiającego
najpóźniej 3 Dni przed planowaną datą dostawy. W przypadku
przedstawienia kopii tych dokumentów muszą być one potwierdzone za
zgodność z oryginałem. W przypadku niewykonania tego zobowiązanie
przez Dostawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania
płatności, a także do odstąpienia od umowy.

§11 Inspekcja przebiegu wykonania zamówienia i kontrola jakości

1. Preferowanym przez Zamawiającego systemem zarządzania jakością
w zakresie realizacji Zamówienia jest system oparty na ISO 9001.
2. W trakcie wytwarzania Towarów lub realizacji Usług Dostawca będzie się
stosował do wymagań własnego wdrożonego systemu zapewniania jakości,
jak również wymagań Zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do analizy jakości otrzymanego
przedmiotu Zamówienia, pod kątem jego zgodności z Zamówieniem,
specyfikacją oraz certyfikatem jakości Dostawcy. Jeżeli wynik analizy
przedmiotu zamówienia przeprowadzonej przez Zamawiającego wykaże
niezgodność cech przedmiotu zamówienia z zamówieniem, specyfikacją lub
certyfikatem jakości Dostawcy, Zamawiający w ciągu 30 dni od daty
otrzymania wyniku analizy uprawniony będzie do żądania obniżenia ceny lub
odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, o której mowa w §15
OWZ.
4. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inspekcji w dowolnym czasie
podczas wykonywania Zamówienia przez Dostawcę. W tym celu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji po
wcześniejszym zawiadomieniu Dostawcy nie później niż w terminie 3 Dni
przed planowanym terminem inspekcji.
5. Zamawiający w ramach dokonywania inspekcji będzie mógł wejść na teren
zakładu produkcyjnego oraz dokonać sprawdzenia obiektów i urządzeń
związanych z wykonywaniem Zamówienia podczas godzin pracy tego
zakładu. Dostawca ponosi wszelkie koszty dokonanej inspekcji.
6. Towar może zostać dodatkowo zważony w miejscu rozładunku przy użyciu
wag Zamawiającego. Jeżeli w wyniku zważenia wykazane zostaną ubytki
wagowe to dostawa może zostać odesłana na koszt Dostawcy.
Zastosowania znajdą także odpowiednie przepisy §15 OWZ.

§12 Własność intelektualna i poufność

1. Wszystkie informacje wynikające z Zamówienia lub Umowy objęte są
poufnością. Mogą być ujawnione osobom trzecim wyłącznie za pisemną
zgodą Zamawiającego. Nie dotyczy to informacji niezbędnych do realizacji
dostawy.
2. Powzięte informacje i dokumenty nie mogą być przez Dostawcę powielane,
wypożyczane ani w żaden inny udostępnianie osobom trzecim.
3. Zamawiający i Dostawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy
wszystkich informacji dotyczących realizacji zamówienia, w szczególności
dotyczy to:
a) dokumentacji technicznej;
b) dokumentacji handlowej;
c) opisów i specyfikacji dotyczących Towarów lub Usług;
d) danych otrzymanych bezpośrednio lub pośrednio od drugiej Strony lub
osoby upoważnionej do działania w jej imieniu;
e) indywidualnych uzgodnień odmiennych od OWZ;
f) zawartych porozumień;
g) ustalonych indywidualnie cen Towarów i Usług;
h) informacji powziętych w trakcie wykonywania usług na terenie zakładu
Zamawiającego.
4. Zobowiązanie Stron do zachowania poufności wygasa z upływem 10 lat od
momentu dokonania Dostawy.
5. Dostawca w momencie wystawienia faktury VAT przenosi wszystkie
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji Zamówienia na
Zamawiającego.
6. Dostawca gwarantuje, że nie istnieją żadne patenty lub inne prawa
własności przemysłowej, prawa autorskie i inne prawa pokrewne oraz know
how osób trzecich, które mogły być naruszone przez Zamawiającego na
skutek korzystania lub rozporządzania Towarem.
7. Dostawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego
z odpowiedzialności w przypadku przedstawienia Zamawiającemu
jakichkolwiek zarzutów lub zastrzeżeń osób trzecich związanych
z naruszeniem wyżej wymienionych praw oraz do zapłaty wszelkich
ewentualnych kosztów (w tym za obsługę prawną) i odszkodowań
zarządzonych na niekorzyść Zamawiającego, pod warunkiem, że
Zamawiający poinformuje niezwłocznie Dostawcę o zarzutach tego rodzaju
i roszczeniach stąd wynikających oraz, że Dostawca będzie miał możliwość
i prawo wyjaśnić na swój koszt zarzuty i roszczenia oraz bronić się lub
kontrolować obronę przed ewentualnym roszczeniem osoby trzeciej.
8. Dostawca oświadcza i zapewnia, iż wykonany przez niego przedmiot
Umowy w żaden sposób nie będzie naruszać czyichkolwiek praw własności
intelektualnej oraz że w związku z tym zobowiązuje się do zwolnienia
Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe
z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich i pokrycia
wynikających z tego tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich. Dostawca
zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu
zapobieżenia występowania osób trzecich i właściwych organów wobec
Zamawiającego z roszczeniami o naruszenie praw własności intelektualnej
w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

§13 Gwarancja i rękojmia

1. Dokonanie dostawy Towarów lub Usług skutkuje udzieleniem przez
Dostawcę gwarancji i rękojmi na przedmiot Zamówienia.
2. Niniejsze OWZ wraz z Zamówieniem stanowią dokument gwarancyjny,
chyba że Dostawca doręczy Zamawiającemu osobny dokument
gwarancyjny zapewniający Zamawiającemu większą ochronę niż OWZ.
3. O ile strony nie uzgodnią inaczej, gwarancja i rękojmia udzielane są przez
Dostawcę na okres nie krótszy niż 2 lata. W przypadku dostawy Towarów
ocynkowanych ogniowo, gwarancja i rękojmia udzielane są na okres 5 lat.
Terminy te liczone są od momentu sporządzenia protokołów o których
mowa w §5 ust. 7 i §6 ust. 2 OWZ do końca roku kalendarzowego, w którym
gwarancja i rękojmia upływa.
4. W przypadku stwierdzenia wad Towarów lub Usług w okresie trwania
gwarancji lub rękojmi Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia Dostawcy
reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej. Dostawca zobowiązuje się
do potwierdzenia w terminie 3 Dni otrzymania reklamacji pod rygorem
uznania, iż nie kwestionuje odbioru zgłoszenia reklamacyjnego.
5. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 3 Dni
do ustosunkowania się do reklamacji, w szczególności do potwierdzenia albo
odmowy jej przyjęcia. W przypadku niedokonania tego Dostawca uznaje się,
że przyjmuje reklamację bez zastrzeżeń.
6. Dostawca w ramach gwarancji jak i rękojmi, po jej/ich potwierdzeniu i po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego jest uprawniony do:
1) w przypadku braków ilościowych – dostarczenia niezwłocznie, przy czym
nie później niż w terminie 3 Dni brakującej części Zamówienia lub
wystawienia faktury korygującej dostarczoną ilość Towarów;
2) w przypadku wad jakościowych – niezwłocznej przy czym nie później niż
w terminie 3 Dni wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad,
chyba że Zamawiający wyrazi wolę obniżenia ceny, przy czym w przypadku
wymiany Towaru Dostawca poniesie jej wszelkie koszty i związane z nią
ryzyko.
7. Niezależnie od postanowień niniejszego działu Zamawiającemu przysługuje
od Dostawcy odszkodowanie za szkodę jaką poniósł on w związku
z dostarczeniem mu Towarów lub Usług wadliwych, w niepełnej ilości oraz
szkody wynikłej ze względu na opóźnienie. Szkoda, o której mowa
obejmuje w szczególności:
1) koszty obróbki;
2) koszty transportu;
3) kary umowne;
4) odszkodowania;
5) odszkodowania i kary umowne– jakich zażądał od Zamawiającego jego
kontrahent w związku z dostarczeniem mu Towarów wadliwych.
8. W razie opóźnienia przez Dostawcę w realizacji wybranego w drodze
rękojmi lub gwarancji przez Zamawiającego sposobu usunięcia wad
Towarów lub Usług, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do
odstąpienia od Umowy lub części Umowy zrealizowanej wadliwie, a także
uprawnienie do powierzenia wykonania umowy z Dostawcą osobie trzeciej
o której mowa w § 17 ust. 2, na koszt i ryzyko Dostawcy. Z powyższych
uprawnień Zamawiający może skorzystać w terminie 6 miesięcy od dnia
zgłoszenia reklamacji.

§14 Siła wyższa

1. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy w przypadku jeżeli nastąpiło to
w wyniku wystąpienia siły wyższej.
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej, o której Zamawiający nie mógł się
dowiedzieć Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania
go o tym zdarzeniu.
3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwać będą dłużej niż 7 kolejnych dni,
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy składając Dostawcy
oświadczenie w tym zakresie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§15 Kary umowne

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 1,5% wartości Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
do 7 dnia włącznie;
2) 2 % wartości Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
rozpoczynając od 8 dnia opóźnienia;
3) 2,5 % wartości Zamówienia brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
rozpoczynając od 14 dnia opóźnienia.
2. W przypadku, gdy Dostawca dostarczy tylko część Towaru zgodnego
z zamówieniem lub gdy tylko część Towaru odpowiada wymogom
jakościowym, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości:
1) 1,5% wartości niedostarczonego właściwie Zamówienia brutto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia do 7 dnia włącznie;
2) 2% wartości niedostarczonego właściwie Zamówienia brutto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia rozpoczynając od 8 dnia opóźnienia;
3) 2,5% wartości niedostarczonego właściwie Zamówienia brutto za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia rozpoczynając od 14 dnia opóźnienia;
3. W przypadku, gdy Dostawca opóźnia się w realizacji reklamacji, Dostawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 2% wartości Zamówienia za każdy dzień opóźnienia realizacji
jakiejkolwiek wymienionej w niniejszych OWZ form reklamacji Towarów lub
Usług przez Zamawiającego;
4. W przypadku naruszenia przez Dostawcę obowiązków, o których mowa w
§12 OWZ, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
40% wartości zamówienia brutto, przy czym nie mniej niż 100.000zł.
5. W przypadku naruszenie przez Dostawcę obowiązków, o których mowa w
§ 10 OWZ, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości
100.000 zł.
6. Dostawca w przypadku odstąpienia od umowy przed jej wykonaniem
obowiązany jest do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w
wysokości 40% wartości Zamówienia brutto.
7. W przypadku nieprzedłożenia kompletu dokumentacji związanej z
Zamówieniem w dniu wskazanym w OWZ, Dostawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 0,1 % wartości Zamówienia brutto za każdą brakującą stronę za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia do 7 dnia opóźnienia włącznie;
2) 0,15% wartości Zamówienia brutto za każdą brakującą stronę za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia rozpoczynając od 8 dnia;
3) 0,20% wartości Zamówienia brutto za każdą brakującą stronę za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia rozpoczynając od 15 dnia
– naliczanie kar umownych nie zwalnia Dostawcy z obowiązku dostarczenia
brakującej dokumentacji.
8. Przepisy niniejszego działu nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego od Dostawcy odszkodowań na zasadach ogólnych, w
szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszym
OWZ kar umownych.

§16 Zawieszenie Realizacji

1. Zamawiający w przypadku wystąpienia ważnych dla siebie przyczyn może
poprzez pisemne oświadczenie przedłożone Dostawcy zawiesić termin realizacji
Zamówienia na okres nie dłuższy niż 45 dni. Oświadczenie będzie każdorazowo
określało datę końcową terminu zawieszenia.

§17 Nienależyte wykonanie Umowy, Rozwiązanie i Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w części lub
w całości w każdym przypadku, gdy Dostawca działa sprzecznie z
postanowieniami niniejszego OWZ lub Umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez
Dostawcę, a także w sytuacji, gdy ze względu na ustalone terminy wykonania
Umowy przewidywać można, że Dostawca nie wykona Umowy w terminie
Zamawiający może powierzyć wykonanie Umowy innemu podmiotowi, na
wyłączny koszt Dostawcy.

§18 Postanowienia końcowe

1. Do Umów zawieranych przez Zamawiającego wyłączne zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego.
2. Strony ustalają, że adresem e-mail do kontaktu z Zamawiającym jest adres
e-mail: biuro@gcmetal.pl
3. W przypadku konfliktu postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami
obejmującego ustalenia pomiędzy Stronami, przyjmuje się, że ustalenia zawarte
w dokumencie o wyższej hierarchii mają pierwszeństwo przed ustaleniami
zawartymi w dokumencie o niższej pozycji w hierarchii. Ustala się następującą
hierarchię dokumentów:
1) Umowa/ Zamówienie;
2) Umowa Ramowa;
3) niniejsze OWZ.
4. W przypadku zawierania Umów z Dostawcami posiadającymi siedzibę poza
terytorium Polski, a na terenie państw sygnatariuszy Konwencji Narodów
Zjednoczonych za wyjątkiem art. 12 Konwencji wyłącza się stosowanie
Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży
Towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
5. Do spraw nieuregulowanych w Umowie i niniejszym OWZ stosuje się
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
6. Strony zgodnie oświadczają, że Sądem właściwym do rozstrzygania sporów
wynikłych na gruncie Umowy lub stosowania OWZ będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

 

Załączniki:

Zgłoszenie reklamacji – klient_GC_Metal