Unia Europejska

promocja_projektu

Projekty Realizowane ze wsparciem środków Unii Europejskiej


Firma GC Metal Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą:

„Rozwój GC Metal poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych i nietechnologicznych oraz dywersyfikację oferty”

w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0276/18-00.


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji polegająca na zakupie urządzeń, oprogramowania i aplikacji, co w efekcie pozwoli na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych produktów oraz usług.


Cele projektu:

Realizacja projektu podniesie konkurencyjność oraz rozszerzy ofertę przedsiębiorstwa o:

a. innowacyjny produkt: panele akustyczne w formie nasadek na inne produkty przedsiębiorstwa,

b. innowację procesową: sposób wytwarzania łączonych konstrukcji spawanych oraz przyrząd do wytwarzania łączonych konstrukcji spawanych,

c. nowe produkty w postaci: ogrodzenia ostrzowego, siatki zbrojeniowej, kratki przemysłowej, ogrodzeń tymczasowych, barierek imprezowych,

d. nowe usługi w postaci: zgrzewania, lakierowania proszkowego,

e. udoskonalone produkty w postaci: detali metalowych o większej precyzji wykonania, siatki ostrzowej.


Planowane efekty:

Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 10 EPC.

2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt.

3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt.

4. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 2 szt.


Całkowita wartość projektu: 8 179 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 992 500,00 zł